Ką ir kiek JAV žino apie Lietuvos lenkų padėtį?

DALIA CIDZIKAITĖ

Kaip praneša naujienų agentūra ,,ELTA”, šių metų kovo 30 dieną JAV Kongreso Atstovų rūmų narys nuo Virginia valstijos demokratas Gerald Connolly atkreipė JAV Valstybės departamento dėmesį į Lietuvos lenkų padėtį. Šiame pranešime neminima, kad apie Lietuvoje gyvenančių lenkų padėtį taip, kaip ją mato lenkai, žino ar bent yra su ja supažindinti dar bent mažiausiai devyniolika Kongreso narių, tarp jų – ir senatoriai Dick Durbin, Richard Burr, James E. Risch, Richard Lugar, John Kerry, Bill Nelson bei kiti.

Laiške valstybės sekretorei Hillary Clinton Kongreso narys Connolly praneša apie Lietuvos lenkų nusiskundimus, kad jie oficialiuose dokumentuose rašydami savo pavardes negali vartoti lenkiškų rašmenų, ir būgštauja, jog Lietuvos vyriausybė gali atimti iš lenkų jų tautinį tapatumą. Didelė tikimybė yra, jog apie šiuos nusiskundimus Connolly sužinojo iš jam atsiųstų JAV gyvenančių lenkų laiškų. Tą nesunkiai įrodo šių metų sausio 28–vasario 3 dienos Čikagoje leidžiamo laikraščio ,,Kurier Chicago” numeris, kuriame išspausdintas atsišaukimas ,,Sustabdykime antilenkiškumą Lietuvoje” su prierašu, kviečiančiu padėti ,,savo tautiečiams jų kovoje už žmogaus teises”. Šalia pateiktas laiškas anglų kalba, skirtas JAV Kongreso nariams ir senatoriams. Lenkiško laikraščio redakcija ragina jį pasirašyti ir išsiųsti JAV valdžios atstovams. Naivu būtų manyti, jog kvietimu niekas nepasinaudojo (Priminsiu, jog JAV šiuo metu gyvena apie 10 mln. lenkų kilmės žmonių). Greičiausiai būtent šis laiškas atsidūrė ir ant Kongreso nario Connolly darbo stalo.

Neturėtų stebinti ,,Kurier Chicago” laiške dėstomi faktai apie tariamai apgailėtiną ir diskriminacinę lenkų padėtį Lietuvoje: draudimas rašyti tikrinius daiktavardžius lenkiškais rašmenimis; žemės, atimtos sovietų, grąžinimo Lietuvos lenkams sustabdymas ir, žinoma, lenkų kalbos panaikinimas vidurinėse mokyklose. Pastarasis Lietuvos valdžios sprendimas laiške įvardijamas kaip Lietuvos valstybės bandymas sulietuvinti (Lithuanisation) lenkus. Laikraščio minimi faktai niekuo nesiskiria nuo paskutiniu metu Lenkijos politikų svaidomų kaltinimų Lietuvai.

Tačiau gana ilgame dešimties pastraipų laiške yra ir tokių dalykų, apie kuriuos, galvoju, girdime pirmą kartą. Vienas iš jų – tvirtinimas, jog ši neva prieš Lietuvos etnines mažumas nukreipta politika paplito Lietuvos prezidente tapus Daliai Grybauskaitei. ,,Kurier Chicago” laiške Grybauskaitės pavardė parašyta dviejomis kalbomis – ir lietuviškai, ir lenkiškai: Grybauskaitė ir Grzybowska (beje, žodis ,,grzyb” lenkų kalboje, kaip ir lietuvių, reiškia grybą). Lenkų laikraštis teigia, jog nors Grybauskaitė sakosi esanti tolerantiška asmenybė, palankiai nusiteikusi mažumų atžvilgiu, iš tiesų ji skatina jų diskriminavimą. Ir priduriama, jog jos asmenybę neigiamai apibūdina ir faktas, jog sovietmečiu ji buvo Komunistų partijos narė.

Atskira pastraipa laiške Kongreso nariams skirta teorijai, jog tokią Lietuvos vedamą diskriminacinę politiką palaiko ir remia Vokietija: ,,Mano nuomone, tokia Lietuvos diskriminacinė politika yra remiama Vokietijos saugumo, kuris padeda žeminti lenkus ten [Vokietijoje – D.C.].” Taip pat rašoma, jog Lietuva nori išnaikinti visas tautines mažumas savo teritorijoje. Todėl, pasak laikraščio, Jungtinės Amerikos Valstijos privalo pasipriešinti tokiam fašistiniam Lietuvos elgesiui. Laiške minimas ir Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, kurio, kaip rašoma ,,Kurier Chicago” laiške, fašistinė vyriausybė bandė sulietuvinti Lietuvos lenkus, gyvenusius abiejų valstybių pasienyje prieš Antrąjį pasaulinį karą.

Laiško pabaigoje Kongreso narių prašoma susitikti su netrukus Washington, DC viešėsiančiais Adam Lipinski, Lenkijos Parlamento nariu, besidominčiu Lietuvos lenkų padėtimi, ir Edyta Maksymowicz, Lietuvos lenkų veikėja, ,,kurie norėtų asmeniškai [Kongreso narius] supažindinti su faktais, liudijančiais apie prasižengimą esminėms žmogaus teisėms Lietuvoje”.

Šių metų balandžio 6 dieną LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis LR ambasadoje susitiko su Amerikos lenkų kongreso (ALK) vadovybe (,,Draugas”, 2011 m. balandžio 9 d.). Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs lenkų ir lietuvių tautoms rūpimi klausimai, tarp jų – ir aukščiau minėti – švietimo, pavardžių rašymo ir kiti. Būtų gerai, jog tuo mūsų pastangos pristatyti ir lietuviškąją Lietuvos lenkų reikalo pusę neapsiribotų. Tą galima daryti rašant laiškus Kongreso nariams, tai pačiai ,,Kurier Chicago” redakcijai ir papildant jų turimas vienpuses žinias apie lenkų padėtį Lietuvoje. Norintys susisiekti su lenkų laikraščio ,,Kurier Chicago” redakcija gali rašyti adresu: 6144 W. Belmont Ave., Chicago, IL 60634; tel. 7732020606; fax: (773) 2021818; el. paštas: redakcja@kuriercodziennychicago.com. Kongreso narių adresus nesunkiai galima rasti internete.