Iš kairės: prelatas Edmundas J. Putrimas, Tomas Mackevičius, Daina Čyvienė, LR Ambasadorius JAV Žygimantas Pa­vilionis, Grasilda Reinytė Petkienė, kun. Antanas Saulaitis SJ, prof. dr. Aldona Lingertaitienė, LR generalinis konsulas Či­kagoje Marijus Gudynas, ambasadorė ypatingiems pavedimams Gintė Damušytė, kun. Valdas Aušra, Rita Čy­vai­tė-Kliorienė ir Ramunė Kubiliūtė. Dainos Čyvienės nuotraukos

Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje
IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencija

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencija, surengta balandžio 13 d. Lemonte, jau praeityje. „Vienos dienos neužtenka”, – pareiškė viena sielovados konferencijos dalyvė, konferencijai einant į pabaigą. Visoje konferencijos programoje Ateitininkų namuose, Lemont, dalyvavo apie 70 asmenų. Į konferenciją suvažiavo parapijos atstovai ir katalikų organizacijų veikėjai iš Čikagos apylinkių, Boston, Cleveland, Detroit, Los Angeles, New York, Philadelphia, Washington, DC, o taip pat Lietuvos ir net Argentinos. Prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviamas katalikams, buvo tas asmuo, kurio dėka IV konferencija (kaip ir ankstesnės – 2007 m. Philadelphia, 2008 m. Čikagoje ir 2009 m. Boston) įvyko. Savo įvadiniame žodyje prelatas priminė, kad turime tautinę ir religinę prigimtį, bet religinė veikla yra ašis. Jis pastebėjo, kad šios IV sielovados konferencijos tema skiriasi nuo ankstesnių – čia ypač pabrėžiamas pasauliečių vaidmuo Bažnyčios gyvenime. Įdomu tai, kad pats prelatas iš įvairių vietovių dažnai gauna kvietimų dalyvauti tautinėse nei religinėse šventėse.

Lietuvos URM Užsienio lietuvių departamento ambasadorė ypatingiems pavedimams Gintė Damušytė perdavė Lietuvos Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus linkėjimus. Ji pabrėžė parapijų svarbą JAV lietuvių gyvenime. Pasak jos, programa „Globali Lietuva” pasisako už pagrindines vertybes. Įvairioms emigracijos bangoms Lietuva turi būti namai, turi būti sudarytos sąlygos bendrauti ir išsaugoti lietuvišką tapatybę, spręsti praktinius klausimus. Parapijos ir organizacijos turi savo iššūkius, o valstybė neturėtų nuvertinti Bažnyčios vaidmens. Prelatui Putrimui ambasadorė įteikė simbolinę dovaną, kartu su padėka ir linkėjimu toliau dirbti Dievui ir tėvynei.

Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje

Pagrindinėje ryto kalboje „Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje”, teologijos dr. Aldona Lingertaitienė priminė, kad mes, katalikai, skiriamės nuo kitų. Vieni sako, kad jie – „dvasingi, bet nereligingi”. Tačiau viskas yra paremta bendruomene. Kelionė link Dievo yra asmeniška, bet ne privati. Šiais laikais 74 proc. pastoracinio darbo atlieka pasauliečiai. Įvairiais pavyzdžiais prelegentė priminė įgimtą ilgesį būti su Dievu ir pasidalino kai kuriais savo parapijos Boston veiklos pavyzdžiais. Boston diecezijai paraginus, Šv. Petro parapijoje susiformavo maži būreliai (iš 5–10 žmonių) su pasauliečiu vadovu. Jau penkeri metai, kai šiose grupėse skaitomas Šv. Raštas, pasidalinama mintimis, kalbama dvasinėmis temomis. Būreliai susidarė pagal amžių (pvz. pensininkų), arba gyvenamąją vietą. Užsiėmimuose, kurie vyksta 6 savaites – pavasarį ir rudenį – dalyvauja 60 parapijiečių. Kasmet pasikviečiamas teologas iš Lietuvos, kuris aplanko visus būrelius, o tada susirenka su visais bendrai. Ateina ir parapijos klebonas. Prelegentė taip pat pavyzdžiais papasakojo, kaip į Šv. Rašto nagrinėjimą įtraukiamas jaunimas (pvz., stovyklose). Aldonos Lingertaitienės praktiškos veiklos pavyzdžiai rado atgarsį tarp konferencijos dalyvių. Vėliau prelegentė kalbėjo mažesniame būrelyje tema „Evangelizacija: lengva ar sunku?” ir pasidalino mintimis apie visuotinį pašaukimą į šventumą.

Kas gieda giesmes – tas dvigubai meldžiasi

Kitoje sesijoje Cleveland Šv. Kazimiero parapijos vargonininkė, „Exultate” chorvedė muz. Rita Čyvaitė-Kliorienė kalbėjo tema „Kas gieda giesmes – tas dvigubai meldžiasi”. Ji sakė, kad lietuvių parapijose pritaikyti liturginę muziką prie skaitinių nėra lengva, nes lietuvių kompozitoriai šiais laikais vis mažiau harmonizuoja katalikiškas giesmes ir priminė, kad natas giesmėms galima gauti keliose leidyklose. Tačiau lietuvių kompozitoriai šiais laikais vis mažiau kuria giesmes, tad belieka giesmynai su pagrindinėmis giesmėmis. Vilties žiburys, pasak Ritos Čyvaitės-Kliorienės – tai naujas giesmes kuriantys: kapelionas iš Lietuvos, kun. Eugenijus Troickis, Cleveland gyvenanti Aušrinė Širvinskienė, Kanadoje gyvenanti Nijolė Beniotienė. Pagal jų eiles ji pati rašo muziką. Sesijos dalyviai, pritariant gražiabalsei Daliai Lietuvninkienei, pasimokė naujų giesmių.

 Bendruomenės, diplomatų ir ekonominiai vaidmenys sielovados veikloje

Veiklus Pal. Jurgio Matulaičio misijos narys Tomas Mackevičius aptarė bendruomenės prasmę. Viena iš jo parodytų skaidrių skelbė: „Bažnyčia – ne tai, kur tu eini, o tai, kas tu esi”. Jis teigė, kad šeima – ne slėptuvė, o versmė, kad žmogus dažnai nesupranta savo vietos pasaulyje ir bendruomenė čia galėtų padėti.

LR ambasadorius JAV ir Meksikai dr. Žygimantas Pavilionis priminė lietuvių išeivių jungties vaidmenį. „Reikia pasidalinti su Lietuvos žmonėmis patirtimi iš užjūrio (apie parapijų mokyklas, bendruomenes), sugrąžinti pilietinę visuomenę į Lietuvą”, – sakė ambasadorius. Jis palygino Čikagą su maža Lietuva, kur gyvena įvairių kartų žmonės, kelios emigracijų bangos, kur galima matyti visuomenės „pjūvius”, ir kur, žinoma,  neapsieinama be krepšinio. Diskusijų metu ambasadorius neneigė, kad išeivijoje yra ir kultūrų ribos, kurias patys sukūrėme, ir ragino tas ribas peržengti.

JAV Lietuvių Bendruomenės Religinės tarybos narys, kun. Valdas Aušra perskaitė tarybos pirmininko, negalėjusio dalyvauti konferencijoje, kleb. Gintaro Joniko pranešimą. Rūpindamiesi lietuvių sielovada išeivijoje, katalikai palaiko ryšius su prelatu  E. Putrimu, liuteronai – su kun.  V. Aušra. Svarbūs ryšiai su lituanistinėmis mokyklomis, religijos ir tikybos pe-dagogika (supažindinimas su tautinėmis, religinėmis šventėmis, šventomis Lietuvos vietovėmis, įvykiais ir datomis).

Trumpą sveikinimo žodį tarė ir svečias iš Lietuvos, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas (PLJS) Kęstutis Pikūnas. Jis teigė, kad dalyvaudamas visą lietuvišką jaunimą apjungiančioje organizacijoje, jaunimas pajunta savo tapatybę ir vertę. Jaunimui sudaromos sąlygos kartu dirbti, kurti bendruomenę, o svarbiausia – susipažinti vienas su kitu, lietuvių kilmės jaunimu iš viso pasaulio.

Rima Gungor trumpai angliškai pasidalino mintimis apie JAV Lietuvių Bendruomenės stažuotės programą, LISS ir trumpesnį „Refresh” kursą. Pasak jos, tai proga lietuvių kilmės jaunimui įgauti profesinės patirties, surasti ar giliau pažinti savo lietuviškas šaknis Lietuvoje, aplankyti istorines vietas ir katalikų bažnyčias.

Mūsų parapijų ir misijų apžvalga

Grasilda Reinytė-Petkuvienė konferencijos dalyvių vardu padėkojusi darbščiam prelatui E. Putrimui (ruošdamasis konferencijai jis aplankė Pietų Ameriką, tolimą Sibirą bei kitas vietas), pareiškė viltį, kad Lietuvos Vyskupų konferencija tam darbui netrukus paskirs ir kitų kunigų.

Konferencijos pabaigoje buvo rodomos skaidrės apie visų JAV veikiančių lietuvių katalikų parapijų bei misijų veiklą. Konferencijos dalyviai iš įvairių vietovių pasidalino žiniomis apie jų vietovės katalikų bendruomenės gyvenimo kasdienybę, dvasiškio aptarnavimo stovį bei tos vietovės parapijos ar misijos ypatumus. Vienoms parapijoms gresia uždarymas, kitos to jau išvengė. Kai kurios buvo sujungtos su kitomis parapijomis (ar bus sujungtos ateityje). Vienoje parapijoje per Gavėnią dar giedami tradiciniai „Graudūs verksmai”, kitoje – tuščia. Buvusi mokykla, klebonija, net klebonijos garažas – išnuomojami, kad galima būtų išlaikyti bent dalį parapijos pastatų. Parapijose bei misijose organizuojami susikaupimai, bendros Kūčios, Velykų pietūs, Motinos dienos ir tautinių švenčių minėjimai. Veikia chorai, prisiglaudžia lietuviškos organizacijos. Pasauliečiai tarnauja įvairiose tarybose. Jie organizuoja ir paruošia patarnautojus Mišioms, rūpinasi jaunimo paruošimu Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Kai kuriose parapijose lietuviai gerbiami kaip tos parapijos steigėjai, nors dabar bažnyčioje lankosi ir parapijai priklauso ir kitų tautybių asmenys. Daugelyje parapijų ar misijų po šv. Mišių tikintieji renkasi pabendrauti prie kavos puodelio, paklausyti pranešėjų ar pažiūrėti programos.

Daugiau apie užsienio lietuvių katalikų sielovadą sužinosite tinklalapyje : http://www.lietuviai.ca/sielovada/

Įvertinimai ir ateitis

Konferencijos dalyviai pasirašė sveikinimo atvirutes naujam Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui ir plojimu pritarė laiško popiežiui Pranciškui projektui. Trumpą konferencijos užbaigimo žodį tarė ambasdorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, o Pal. Jurgio Matulaičio misijos kapelionas, kun. Antanas Saulaitis, SJ, priminė, kad nors bažnyčios yra paveldas, tačiau reikia gyventi įvairiose plotmėse, t. y. išpildyti Lietuvių chartos nurodymą: „Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonims”.

Konferencija baigta šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Jų metu buvo giedamos kai kurios naujai išmoktos giesmės, o misijos sielovadoje tarnaujantys gavo sielovados tarnysčių (pvz., šv. Komunijos dalinimo, vežiojimo pas ligonius ir kt.) parengimo kursų baigimo pažymėjimus.

Vietinės ruošos komitetas parengė konferencijos įvertinimo anketą. Iš dalyvių atsakymų paaiškės, kas labiausiai patiko 2013 m. konferencijoje ir į ką reikia atkreipti dėmesį ateityje.

Nors konferencija  vyko  tik vieną dieną, buvo jaučiama darbo bendrystė. Buvo pareikštas susidomėjimas pasimokyti iš kitų patirties. Pageidauta ir toliau palaikyti ryšius, o ateityje daugiau laiko paskirti diskusijoms. Buvo pareikštas noras, kad vienoje vietoje būtų kaupiama liturginė medžiaga, veiklos pavyzdžiai (pvz., konferencijos pranešimai) ir giesmės (su reikiama harmonizacija/akompanimentu). Gal ta vieta taps Užsienio lietuvių katalikų sielovados tinklalapis? Pasigesta daugiau parapijų atstovų. Linkėta, kad pačioje konferencijoje ir lietuvių katalikų parapijų gyvenime atsirastų daugiau naujausios bangos imigrantų  atstovų.

Dėkojame prelatui E. Putrimui už jo kvietimą į IV JAV lietuvių katalikų sielovados konferenciją Lemont. Dėkojame prie konferencijos ruošos prisidėjusiems ir savo mintimis bei patirtimi pasidalijusiems. Linkime konferencijoje dalyvavusiems pasauliečiams dvasinės energijos tolimesniuose sielovados darbuose.


IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencijos Remigijaus Satkausko nuotraukos.