Per Sielovados konferenciją susitiko  kun. Antanas Saulaitis SJ, prof. dr. Aldona Lingertaitienė ir LR generalinis konsulas Či­kagoje Marijus Gudynas. Dainos Čyvienės nuotr.

Pamąstymai konferencijai pasibaigus

Tėvas Antanas Saulaitis,  SJ


Sielovados konferencijos temos „Jėzaus Kristaus pašaukti” pagrindinė vadovė bostoniškė dr. Aldona Lingertaitienė rūpestingai pabrėžė mažų būrelių parapijose reikšmę, padedančią žmonėms įsijungti, pajusti bendrystę, ugdyti vienas kitą tikėjimo kelionėje. Šv. Petro parapijoje tokie būreliai veikia jau 5 metus. Žmonės susirenka pavasarį ir rudenį apie šešis kartus ir kalbasi numatytais klausimais. 6–10 žmonių būreliuose daly-viai pajunta, kad jie nėra vieniši tikėjimo kelionėje, kad ne vieni abejoja, klausia, ieško. Kadangi būrelyje pasitikima vienas kitu, atviriau dalijamasi nuomonėmis negu didelėje minioje. Parapijos klebonas aplanko kiekvieną būrelį, rekolekcijoms kviečiami svečiai – kunigai, vienuoliai ar pasauliečiai.

Tarp svarbių klausimų dr.  A. Lingertaitienės paskaitoje buvo štai tokie: pasidalinimas mintimis, kaip mes, pasauliečiai, vienuoliai ir kunigai, savo įvairiais vaidmenimis esame reikalingi vieni kitiems. Kaip suprantame savo vaidmenį Bažnyčioje ir pasaulyje? Kaip prisidedame prie Bažnyčios įvairovės? Koks kiekvie-nas esame unikalumas? Pasidalinkime mintimis, kaip nešame Kristų kitiems. Taip pat buvo aptarti klausimai: jei nesame įsijungę į parapijos veiklą, pasisiūlykime būti sveikintoju arba prisijunkime prie kitos reikalingos tarnytės; pasidalinkime Jėzaus Gerąja Naujiena su žmogumi, kuris nepažįsta Jėzaus; parodykime parapijos tarnystėse dalyvaujantiems, kad vertiname jų darbą ir esame dėkingi. Pranešėja per šiuos klausimus išvystė ir jų teologinį pagrindą – supratimą apie Dievą, Bažnyčią, žmogų gyvenimo kelionėje.

Bostone būreliai renkasi namuose – tai pas vienus, tai pas kitus. Grupelės renkasi ir po to, kai parapijos pasirinkta ratelių programa pasibaigia, nes čia žmonės gali kalbėtis apie tai, kas tikrai svarbu, apie tuos dalykus, apie kuriuos  kitoje aplinkoje prabilti būtų keblu. Gali atrodyti, kad tai diskusijų būreliai, tačiau juose nepilstoma iš tuščio į kiaurą, o stengiamasi dalintis gyvenimo patirtimi, viltimis, užduoti klausimus.

Paprastai būreliai turi vadovą ar ryšininką; jais nebūtinai tampa susirinkimo vietos šeimininkai.Vadovaujantys iš anksto ruošiasi, aptaria Gavėnios ar rudens programėlės klausimus, eigą, pobūdį. Dalyvaujama ir vadovaujama savanoriškai, siekiant pažinti gyvenimo prasmę ir pasidalinti mintimis su kitais.

Parapijų pranešimai konferencijose iškelia kiekvieno savybes, sie-kius, sėkmes, viltis. Labai džiaugiamės, kad susitikome mūsų apylinkėje ir galėjome vieni iš kitų pasimokyti.