philly

Philadelphia Šv. Andriejaus lietuvių parapijos remonto komiteto nariai (iš k. į d.) sėdi: Janina Marmokienė, pirm. Dalia Jakienė, Teresė Gečienė; stovi: Putinas Mašalaitis, Antanas Krušinskas, Algimantas Gečys ir dr. Jonas Dunčia. Trūksta: Ievos Kazakauskienės, Audriaus Palionio ir Kęstučio Pliuškonio. Kazio Razgaičio nuotr.

Suremontuotos Šv. Andriejaus parapijos patalpos

(Viliamės, kad Philadelphia lietuvių parapija gyvuos)

ALGIMANTAS GEČYS


Nors žiniasklaidoje pasirodantys pranešimai apie JAV katalikų hierarchų vykdomas parapijų sujungimus bei uždarymus gerokai jaudina, Philadelphia Šv. Andriejaus lietuviai parapijiečiai atsisako gyventi nuolatinėje savosios parapijos netekties baimėje. 1991-siais sugebėję paveikti Philadelphia katalikų arkivyskupiją atšaukti nutarimą, uždarantį Šv. Andriejaus lietuvių parapiją, 2008 metų rudenį jų tiek pasitikėta šviesia parapijos ateitimi, kad ryžtasi plačios apimties bažnyčios išorės ir parapijos salės atnaujinimo darbams.

Paskatinimas parapijos rėmuose sukurti Remonto fondą atėjo iš parapijiečių Dalios Jakienės ir Ievos Kazakauskienės sprendimo stambiomis aukomis parapijoje įamžinti jų vyrų – ,,antrabangiečio” Rimvydo Jako ir pirmosios emigracijos atžalos Karolio Kazakausko – atmintį. D. Jakienės (5,000 dol.) ir I. Kazakauskienės (2,000 dol.) aukojamos sumos tapo pagrindu užsibrėžtai 60,000 dol. remonto sąmatai. Klebonas kun. Petras Burkauskas pritarė Remonto fondo įsteigimui ir specialaus Remonto komiteto sudarymui. Remonto komitetui pirmininkauti buvo išrinkta Dalia Jakienė, komiteto nariais esant Ievai Kazakauskienei, Kęstučiui Pliuškoniui, Putinui Mašalaičiui, Audriui Palioniui, Antanui Krušinskui, dr. Jonui Dunčiai, Mariui Kapočiui, Janinai bei Vidui Marmokams, Teresei ir Algimantui Gečiams. Parapijos patalpose įsikūrusiai V. Krėvės lituanistinei mokyklai komitete atstovavo direktorė Jūratė Vrubliauskienė.

Šiandien jau galime džiaugtis Remonto komiteto rūpesčiu atliktais darbais: bažnyčios fasado remontu, laiptinių sutvarkymu, bažnyčios durų atnaujinimu, parapijos salės išdažymu, jos langų sutaisymu, patogumų kambarių esminiu perdirbimu, elektros sistemos patobulinimais, salės virtuvės atnaujinimu bei naujos plytos įtaisymu ir t.t. Salę puošia naujos užuolaidos, sceną – nedegančios medžiagos nauja uždanga. Į kvietimą prisidėti aukomis atsiliepė 125 aukotojai. Į šį skaičių įeina 33 asmenys (šeimos), aukojusios 1,000 dol. ar daugiau. Viso suaukota 75,000 dol. viršijanti suma. Pirminė sąmata viršyta net 25 procentais. Stebina, jog tai įvyko JAV ekonominės krizės metu. Ypač tenka paminėti po 5,000 dol. aukojusius Antaną Špakauską ir diakoną Vincent Thompson. Maloniai nuteikė anksčiau Philadelphia gyvenusių ir praeityje parapijai priklausiusių atsiųstos dosnios aukos: Anastazijos Binkienės, Virginijos Majauskienės su sūnumi Pauliumi, Maksimino Karaškos, Jono Zerr, Audriaus ir Gintaro Dragūnų. Lietuvoje gyvenanti Ieva Vozbutaitė taip pat nepamiršo parapijos, kurioje jau būdama suaugusi priėmė krikšto sakramentą. Malonu gyventi telkinyje, kur senosios emigracijos atžalos, asmenys, pasitraukę nuo sovietinio antplūdžio, bei jų vaikai, naujai besikuriantys ,,trečiabangiai” rūpinasi lietuviškos parapijos Philadelphia išlikimu.

Atsilankiusieji į š.m. balandžio 26 d., sekmadienį, 10:30 val. r. klebono kun. P. Burkausko aukojamas Padėkos Mišias (jo 30 metų kunigystės, 10 metų klebonavimo Šv. Andriejuje ir 85 metų nuo parapijos įsteigimo) ir po jų parapijos salėje vyksiantį klebono pagerbimą galės pamatyti įvykdytus parapijos pastatų atnaujinimo darbus. Galės įsitikinti, kad lietuviai yra pasiruošę būti savosios parapijos šeimininkais. Baigiant būtina pastebėti, kad Remonto komisijos pirm. D. Jakienė jau yra pradėjusi rūpintis žadėtos memorialinės lentos aukotojams sukūrimu.