Kas buvo Dariaus ir Girėno paminklo Čikagoje architektas?

KARILĖ VAITKUTĖ

Šį straipsnelį parašiau po keleto telefoninių skambučių į Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Skambinantysdargir klausė, kas yra žymaus paminklo, skirto legendiniam Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą, architektas. Viena iš skambinančių netgi išreiškė norą sužinoti, kur architektas palaidotas, kad lietuvišku papročiu galėtų nunešti ant kapo gėlių. Tuomet pagalvojau, kad nors aš pati atsakymo į klausimą ir nežinau, autoriaus pavardę surasti nebus sunku. Juk tai ne šiaip sau koks paminklėlis kačiukui ar šuniukui (Amerikoje gali ir tokių išvysti). Čia juk paminklas Lietuvos didvyriams!
Pirmiausia paklausiau Balzeko lietuvių kultūros muziejuje dirbančių žmonių. Darbuotojai nežinojo. Kadangi didžioji dauguma darbuotojų yra ne taip seniai atvykę iš Lietuvos, nėra prasmės jų ir ,,egzaminuoti’’. Juk ir neprivalo jie visko žinoti apie visus Čikagos paminklus. Tačiau nežinojo net ir Čikagoje gimusieji lietuviai, kurie vos ne kasmet dalyvauja Dariaus ir Girėno skrydžio minėjime, kuris surengiamas ne kur kitur, o prie paties paminklo. Kai kurie jų vaikystėje gal net dalyvavo paminklo atidengime.

Reikalas ėmė atrodyti keistas. Kokios čia paslaptys? Kodėl lietuvybės puoselėjimo ,,šulai’’ nežino kultūrinio lietuvių paminklo architekto pavardės? Kodėl patys neišmoko, o vėliau savo vaikų neišmokė lituanistinėse mokyklose? Gal paminklo steigėjai ką nors nuslėpė? Gal, kaip ,,tikri lietuviai’’, ko nors nepasidalino (garbės ar pinigų, o gal ir abiejų)? Gal autorius kaip nors sutepė ,,garbingo lietuvio’’ vardą ir dabar nevertas minėti? O gal (Viešpatie, atleisk už šventvagišką mintį) autorius net nebuvo lietuvis?

Po atlikto tyrimo atrodo, kad klausimų yra daugiau, negu atsakymų. Tačiau apie viską iš pradžių. Šiais laikais visų pirma, žinoma, į pagalbą pasitelkiame internetą. Taip lengviausia. Net nuo darbo stalo pakilti nereikia. Deja, ne tik apie Dariaus ir Girėno paminklo autorių, bet net ir apie patį paminklą žinių internete nėra daug. Vienintelė nuoroda buvo į Smithsonian American Art muziejų. Puslapyje apie art deco paminklus Amerikoje teigiama, kad Marquette Parke Čikagoje stovintis paminklas buvo sukurtas tūlo Charles Koncevec! Su palengvėjimu atsidūstu – vis tik lietuvis! Na, šiek tiek ,,iškraipytas’’, bet čia, muziejaus geneologijos skyriuje, kurį lengvai būtų galima pervadinti į ,,iškraipytų lietuviškų pavardžių tiesinimo’’ skyrių, ištiesinsim kaip nors tą Koncevec į kokį nors Koncę ar panašų.

Griebiau už atlapų purtyti muziejaus archyvus – parodykit, ką slepiate ir ko esate verti! Bepurtant iškrito tūkstantis ir viena istorija apie Dariaus ir Girėno tragišką žūtį, grandiozinius (ir ne tokius grandiozinius) žūties sukakčių minėjimus, iškilmingų kalbų sakytojus, vainikų nešėjus, priesaikos Lietuvai deklamuotojus… paminklo restauravimu besirūpinusius ir kitus gražiai prie paminklo nusifotografuoti kasmet sustojančiuosius. Viskas kaip turi būti, tik kur paminklo autoriaus pavardė?

Galų gale (kaip žinia, atlyginta būta tik patiems ištvermingiausiems krapštukams), suradau keliuose straipsneliuose paminėtą ir pavardę. Štai šviesios atminties Edmundas Jasiūnas 1973 metais ,,Draugo’’ laikraštyje paminėjo autoriaus pavardę: Koncevičius. Vardas nepaminėtas. Daugelį metų Čikagoje gyvenantis žurnalistas Petras Petrutis tame pačiame ,,Draugo’’ laikraštyje rašydamas apie paminklą 2001 metais, mini, kad autorius buvęs K. B. Koncevičius. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Meno archyve radau aplanką, ant kurio užrašyta ,,V. Koncevic’’, o į aplanką įdėta Dariaus ir Girėno paminklo maketo nuotrauka. Taigi: Charles Koncevec, V. Koncevic ar K. B. Koncevičius? Beje, 1993 metais Lietuvoje išleistame žurnale ,,Lietuvos sparnai’’ jis minimas kaip K. B. Konevičius, tačiau tai galėjo būti paprasčiausia klaida.

Žinoma, lengva įspėti, kad Koncevic ar Koncevec – tai tik iškraipyta ir sutrumpinta Koncevičiaus pavardė. Tačiau koks buvo autoriaus vardas? Charles? Lietuviškai tai greičiausiai būtų Karolis. Tačiau dar viename straipsnelyje, kurį parašė Leonardas J. Šimutis, autorius minimas kaip Kazys B. Koncevičius. Vadinasi, Charles lietuviškai buvo Kazys?

dargirO pagaliau muziejaus archyve randu ir, mano galva, patikimiausią šaltinį – Dariaus ir Girėno paminklo atidengimo programą su 1935 m. liepos 28 d. data. Štai kas apie paminklą parašyta programoje: ,,Dariaus Girėno transatlantinio skridimo finansavimui komitetas Chicagoj, 26 Liepos, 1933 m. susirinko Lietuvos konsulatan ir apgailavęs Dariaus-Girėno žuvimą, nusprendė jiemdviem pastatyti Chicagoj paminklą. Tam tikslui tas pats komitetas pasivadino Darias-Girėno Paminklo Statymo Komitetu, kurį tada sudarė: Advokatas Vasalle, P. Jurgėla, Lietuvos konsulas A. Kalvaitis, Kalvaitienė, Kirienė, Gaižaičiūtė, inžnierius Simokaitis, advokatas Lidikauskas, Žymantas, kunigas Albavičius, Bernočiūtė, Vaivada, Šimutis, kunigas Vaičiūnas, advokatas Gugis ir Krotkus. […] Paminklo statymo reikale pradėjus tartis su miesto viršininkais, tie pareikalavo parodyti paminklo projekto braižinį. Tokiu būdu parsiėjo jau rūpintis ir paminklo projektu. Kadangi pačioje pradžioje jau buvo nusitarta paminklo statymą pavesti tik lietuviams, todėl ir dabar dėl projekto kreiptasi į lietuvius arkitektus. Projektų pasiūlyta buvo keletas. Iš visų jų pasirinkta tik arkitekto V. Koncevičiaus braižinį, kurį užgyrė ir Paminklo Statymo Fondo narių susirinkimas, įvykęs 3 d. Balandžio, 1935 m.’’

Architekto vardo pirmoji raidė ne K., ne B., ne C., o V. Toje pačioje programoje besireklamuojantis pats architektas pateikia tik savo firmos pavadinimą: ,,Koncevic and Recher, architects’’. Firmos adresas: 5415 S. Albany Avenue, Čikagoje. Šiuo metu šiuo adresu yra gyvenamasis dviejų aukštų namas.
    
Tai kas autorius? Kada gimė, kada mirė, kur palaidotas? Muziejaus mirties pranešimų archyve randu Aleksandros Koncevičienės Sakalauskaitės nekrologą. Gyveno ji adresu 2557 West 43rd Street Čikagoje. Mirė 1964 metais, sulaukusi 79-erių. Gimusi buvo Lietuvoje, Kauno apylinkėse. Amerikoje išgyveno 60 metų. Turėjo septynis sūnus: John, Charles, Walter, Alex, Van, Stanley ir Joseph. Išvardintos ir marčios. Palaidota Švento Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Nuvykstu į kapines. Kapinių administratorius Petras Blekys padeda surasti Aleksandros (kuri, beje, įrašyta Alice vardu) Koncevičienės kapą. Ten pat palaidotas ir jos vyras Joseph, o netoliese ir keli sūnūs su marčiomis. Tačiau Charles tarp palaidotųjų Švento Kazimiero kapinėse nebuvo. Teko ieškoti toliau.

,,Chicago ir Apielinkių Lietuvių Telefonų Knygoje’’, išleistoje 1936 metais, randu, kad Koncevic J. buvęs kirpėjas, o jo adresas toks pat kaip Koncevičienės nekrologe. Vadinasi, buvo Koncevičienės vyras Joseph. O antrasis Koncevičius įrašytas kaip Koncevič, Chas B., gyvenęs adresu 2305 W. Garfield Bl. Čikagoje (prie pat dabartinio jėzuitų lietuvių Jaunimo centro, kuriame veikia Čikagos lituanistinė mokykla). Chas – sutrumpintai Charles.

Įvairių internetinių svetainių pagalba sužinojau, kad Geneva miestelyje Illinois valstijoje gyvena bendrapavardis Paul Koncevic. Parašiau jam laišką, klausdama, ar nebūsiąs giminaitis. Pasirodo, Paul besąs jo sūnus. Paaiškino, kad jo tėvas buvęs Charles Bruno, tačiau Bruno vardas jam nepatikęs, taigi save vadinęs Charles. Gimęs jis buvo 1909 metais. Vedęs Mary. Paul – vienintelis sūnus. Dariaus ir Girėno paminklo atidengimo metais Koncevičiui buvo 26 metai. Vadinasi, buvo neseniai baigęs mokslus. Mirė 2000-aisiais. Sūnus dar pasakė, kad kapo nėra, nes palaikai buvę sudeginti, o pelenai išbarstyti. Taigi, norintieji nunešti gėlių į kapines to padaryti negalės. Paul dar sakė, kad tėvas dirbęs ,,Barry and Kay’’ firmoje Čikagoje, o vėliau – ,,Frazier and Rafferty’’ firmoje, Geneva mieste, IL. Apie Dariaus ir Girėno paminklo sukūrimą sūnus nebuvo nieko girdėjęs. Žinojęs, kad kai kurie Koncevičiai palaidoti Švento Kazimiero kapinėse, tačiau jų nekrologais visai nesidomėjo.

Taigi, taip ir lieka klausimas – koks buvo Koncevičiaus-Koncevic-Koncevec vardas? Jei Charles Bruno (Kazys B.), kodėl Dariaus ir Girėno paminklo atidengimo programoje bei Meno archyve esančiame aplanke jis įvardintas kaip V. Koncevic/Koncevičius? Gal kas nors žino daugiau?

dargir

Aleksandros Koncevičienės, paminklo autoriaus motinos, kapas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.