fond
Į LF Taryba išrinkti (iš k.): Almis Kuolas, dr. Antanas Razma, Jr., Audronė Pavilčius Karalius, Marius Kasniūnas, Rimantas Griškelis. Vytenio Lietuvninko nuotraukos

Lietuvių Fondo 49-ajam suvažiavimui nuaidėjus


AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
fond
2012 m. balandžio 14 diena Lietuvių Fondo (LF) nariams buvo ypatinga: rytą Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) nariai rinkosi į 49-ąjį metinį narių suvažiavimą, o vakarą – paminėti neeilinės 50 metų sukakties – į šventinį pokylį, surengtą The Hyatt Lodge viešbutyje (Oak Brook, IL).

49-ąjį suvažiavimą atidarė ir visus susirinkusius pasveikino Rimantas Griškelis, praėjusį savaitgalį baigęs savo, kaip Tarybos pirmininko, kadenciją. Sugiedojus Lietuvos himną ir pristačius prezidiumą (Rimantas Griškelis, Marius Kasniūnas ir Vida Bieliauskienė), kun. Antanas Saulaitis sukalbėjo maldą, ir, dr. Kaziui Ambrozaičiui uždegus žvakę, perskaitė per praėjusius metus mirusiųjų LF narių vardus. Rimantas Griškelis ypatingą pagarbą atidavė neseniai Anapalin iškeliavusiam, per 40 metų Lietuvių Fondo veiklai atidavusiam a. a. Vytautui Kamantui. Savo darbštumu, pasiaukojimu LF, žiniomis ir išmanymu, Griškelio teigimu, Vytautas Kamantas ilgai bus nepralenkiamas kitų.

Šiais metais suvažiavimą savo dalyvavimu pagerbė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, nuoširdžiai pasveikinęs Fondą su garbingu jubiliejumi ir pasidžiaugęs įspūdingais Fondo darbais, ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvai Ann E. Derse, savo sveikinimo kalboje pabrėžusi Amerikos lietuvių (ir Lietuvių Fondo) svarbą stiprinant abipusį šalių bendradarbiavimą. Iškilminga proga LF taip pat sveikino ir jam už ilgametę paramą dėkojo Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Valdybos pirmininkas dr. Augustinas Idzelis, įteikęs garbės medalį, Jaunimo centro vardu sveikino Marytė Utz. Jubiliejaus proga sveikinimo raštai gauti nuo JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, dr. Juozo Kazicko, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos, Čikagos mero Rahm Emanuel, Latvių fondo. Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas perskaitytas suvažiavimo metu.

Už ilgametę veiklą padėkos žymenimis buvo apdovanoti du šiemet į Tarybą nekandidatuojantys nariai: Algirdas Saulis ir Daina Kojelytė.

Jubiliejinė LF nuotaika buvo juntama viso suvažiavimo metu. Tai atspindėjo ne tik sveikinimų ir padėkų gausa: per suvažiavimą nariai galėjo įsigyti specialiai 50-mečio proga išleistą naujausią Lietuvių Fondo istorijos tomą, taip pat pasigrožėti LF jubiliejui paminėti surengto konkurso „Lietuva, aš turiu Tave” laureatų darbais.

Po sveikinimo kalbų pranešimus, iliustruotus vaizdine medžiaga, skaitė Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis, Valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, iždininkas Saulius Čyvas, finansų komiteto pirmininkas Almis Kuolas, investicijų patarėjai Paulius Majauskas ir George T. Cook, Pelno skirstymo komisijos pirmininkas Vytas Narutis, garbės komiteto pirmininko a. a. Vytauto Kamanto pranešimą perskaitė Rimantas Griškelis, Kontrolės komisijos pranešimą – Aušrelė Sakalaitė. Daugumos pranešimų santraukas, taip pat finansinę ataskaitą ir pelno skirstymo duomenis galima rasti 2012 metų „Liepsnoje”.

Vienas iš svarbesniųjų šių metų LF suvažiavimo uždavinių buvo balsavimas dėl rezoliucijos, pagal kurią būtų leidžiama kitoms pelno nesiekiančioms lietuviškoms organizacijoms per Lietuvių Fondą investuoti savo lėšas ir taip pasinaudoti LF paslaugomis, negaunant jokių kitų narystės teisių. Įstatų komiteto pirmininkui Daliui Vasiui pristačius rezoliuciją ir nesulaukus didelio prieštaravimo, rezoliucija vienbalsiai priimta plojimais.

Suvažiavime šiemet užsiregistravo 68 (5,285 balsai) balso teisę turintys asmenys ar organizacijos. Paštu, iš 29 JAV valstijų ir užsienio, balsavo 172 asmenys (ar organizacijos), turintys 2,735 balsų. Suvažiavimo metu išrinkti 5 nauji Tarybos nariai bei 3 Kontrolės komisijos nariai. Trejų metų kadencijai į Direktorių tarybą išrinkti: Rimantas Griškelis, Audronė Pavilčius Karalius, Marius Kasniūnas, Almis Kuolas ir Antanas Razma, Jr. Į Kontrolės komisiją iš šešių kandidatų vienerių metų kadencijai išrinkti Gytis Petkus, Algis Rugienius ir Aušrelė Sakalaitė. Sekmadienio Tarybos posėdyje naujuoju LF Tarybos pirmininku išrinktas Marius Kasniūnas, Valdybos pirmininko pareigas perėmė Arvydas Tamulis, naujuoju Garbės komiteto pirmininku tapo Rimantas Griškelis.

Diskusijų ir klausimų metu teirautasi dėl dabartinio kapitalo dydžio, pasigesta palyginimo su panašaus pobūdžio ne pelno siekiančių fondų investicijų tendencijomis, tačiau ilgesnėms ir aštresnėms diskusijoms nekilus, gavus pritarimą sunaikinti balsus, 49-asis LF narių suvažiavimas uždarytas.

fond
Lietuvių Fondo metinio suvažiavimo svečiai: LR prezidentas Valdas Adamkus ir JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse.

fond
fond
Padėka LF Tarybos nariams, baigusiems kadenciją. Daina Kojelytė, Algirdas Saulis, Rimantas Griškelis.