clev

Dalis Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos Cleveland kultūriniuose darželiuose su tėveliais ir svečiais.
Rimo Čepulio nuotraukos

Stebuklingas Šv. Kazimiero mokyklos kelias

NOMEDA VUCIANIENĖ
Cleveland LB valdybos narè
 
Šiandien stovime ant Lietuvos vardo Tūkstantmečio paminėjimo slenksčio. Susimąstai, kaip nelengvai mūsų protėviai skynėsi sau kelią: draudžiama kalba, niekinama visa tai, kas šventa, kas susiję su Lietuvos vardu ar tautos tradicija.

Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventei ir Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo dienos progai, 2009 m. kovo 7 d. Cleveland Šv. Kazimiero mokykloje įvyko didelis ir gražus renginys, skirtas šioms mūsų Lietuvai svarbioms datoms. Šeštadienio rytą mokyklos vedėja Aida O’Meara kartu su mokyklos mokytojais surengė nuostabų konkursą – žaidimą ,,Stebuklingas Šv. Kazimiero mokyklos kelias”.

Šventę atidarė mokyklos vedėja O’Meara, kuri pakvietė mokinius ir mokytojus sugiedoti Lietuvos himną ircleve sukalbėti maldelę. Ji visiems paminėjo ypatingą minimų datų svarbą, papasakojo, kad prieš 1000 metų Lietuvos vardas, kuris tuomet buvo ,,Litua”, buvo paminėtas svarbiuose dokumentuose, rastuose Vokietijoje.

Prieš pradedant stebuklingą kelionę, mokiniai buvo suskirstyti į keturias komandas, lydimas mokytojų: Inos Biliūnienės, Aldonos Stungienės, Aušros Baltrūnienės ir Virginijos Rubinski.

Kiekvienos komandos nariai susikūrė simbolį ir jį nupiešė dideliame lape, užsirašė komandos vardą, išsirinko vyriausiąjį komandos narį. Komandos pasivadino: ,,Gedimino vilkai”, ,,Mindaugo kareivėliai”, ,,Kudirkos choras” ir ,,Baltijos auksas”. Kiekvienos komandos vyr. narys gavo vokus su užduotimis – reikėjo atsakyti į pateiktus klausimus ir aplankyti stotis.

Pirmoji stotis buvo salėje, kur nariai turėjo išsirinkti porą, galėjusią gerai sušokti tautinio šokio dalį. Jį parodė mokytoja Regina Motiejūnaitė. Gerai atlikę užduotį, gavę stotyje kitos užduoties voką, skubėjo į Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčios aikštę, kurioje stovi paminklas Rūpintojėliui. Čia mokiniai turėjo paaiškinti, kodėl šis paminklas ir šalia esantis užrašas ,,Dieve, gink Lietuvą” yra svarbūs.

Sėkmingai atlikusieji užduotį nuskubėjo ieškoti, kokie simboliai puošia kleboniją bei bažnyčios duris. Mokytojas Rimas Čepulis klausė moksleivių, kas šiandien yra Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos klebonas, kas šios parapijos įkūrėjas. Teisingai atsakiusi komanda galėjo toliau tęsti kelionę.

Šį kartą kelias pasuko į mokyklos biblioteką. Bibliotekos vedėja Diana Pyle mokiniams priminė, jog mūsų kalba – tautos išlikimo pagrindas. Kalboje slypi tautos mintys, perteiktos rašytojų apsakymuose, poetų eilėse. Kaip gera dabar turėti tiek daug naujai išleistų spalvotų knygelių, kuriose aprašyta mūsų tautos istorija, tradicijos. Buvo įdomu stebėti, kaip vaikai su užsidegimu ieškojo knygų apie Lietuvos miestus, lietuviškų pasakų. O labiausiai juos sudomino užduotis parašyti lietuviškų žodžių reikšmę naudojantis žodynu.

Iš knygų lobyno nuskubėjome aplankyti vieną iš svarbiausių įstaigų – Cleveland mieste įsikūrusį Lietuvos garbės konsulatą. Čia visus pasitiko Lietuvos garbės konsulė Ingrida Bublienė. Ji papasakojo, kokį svarbų vaidmenį konsulatas vaidina išeivijoje, kad jis yra Lietuvos atstovybė Amerikoje. Bublienė džiaugėsi, kad vaikai atsakė į jos pateiktus klausimus: kas šiuo metu yra Lietuvos Prezidentas ir kt. O vaikai, gavę svarbų įvertinimą už žinias – konsulato anspaudą užduoties lape, su džiaugsmu išskubėjo toliau.

Muzikinėje stotyje ,,Skamba skamba daina, Šauktukas, užtraukite dainą!” pagrindinė užduotis buvo išvardyti keletą lietuviškų dainų, jas padainuoti ir sugiedoti Lietuvos himną, atsakyti, kas yra ,,Šauktukas” (Cleveland Šv. Kazimiero mokyklos choras). Nors ir labai norėdamas sutrumpinti stebuklingo kelio kelionę, negalėjai praeiti skanumynų stoties ,,Oi, koks gardus kvapas, oi skanu, skanu”. Juk gardu paragauti iškeptų riestainių, tokių gardžių, kaip įsigytų Kaziuko mugėje.

Stebuklingas kelias dar vingiuoja iki mokyklos raštinės. Čia pasitinka mokyklos vedėja. Ji papasakojo, kas atliekama raštinėje, o vaikai parodė, jog puikiai atsimena mokyklos šūkį ,,Mokslas, Žodis ir Daina jungia mus Tėvynė-Lietuva”.

Po tokios ilgos ir sunkios kelionės dalyviai praalko, todėl visi nariai ir svečiai buvo pakviesti į Dievo Motinos svetainę, kur laukė vaišės. Tuo metu, kol visi vaišinosi, buvo skaičiuojami dalyvavusių komandų narių surinkti vertinimai. Nugalėtojų paskelbimo laukėme su nekantrumu. Laimėjimas – šokoladiniai auksiniai medaliai – atiteko komandai ,,Baltijos auksas”. Juos įteikė mokyklos vedėja O’Meara.

* * *
Mūsų stebuklingas kelias toliau pėsčiomis jau buvo sunkiai įveikiamas. Todėl toliau keliavome automobiliais į Cleveland Kultūrinius darželius. Baiminomės, jog iš ryto pasirodęs lietutis nesugadintų kelionės, tačiau mus paglostė vėjelis, o už debesų pasislėpęs lietus žvelgė, ką mes čia veikiame. Lietuvos Tūkstantmečio minėjimą darželiuose pradėjome su malda, kurią vedė Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos klebonas, kun. Gediminas Kijauskas. Uždegėme žvakę ir tylos minute prisiminėme visus tuos, kurie mirė, kovodami už Lietuvos laisvę.

Prie gražaus Birutės fontano mus sutiko pasipuošusi kunigaikščio Kęstučio žmona kunigaikštienė Birutė (Audra Bielinienė). Ji tarsi perkėlė visus į istorinius 1349 metus, papasakodama apie Birutę, apie jos žymius vaikus Vytautą Didįjį ir kt., apie Birutės kalno atsiradimą Palangoje.

Toliau visų dėmesį patraukė varpelio skambėjimas. Prie V. Kudirkos bronzinio biusto laukė Algis Miškinis, vaikams papasakojęs apie Lietuvos Respublikos himno autorių, lietuvių tautinio sąjūdžio ideologą, poetą, laikraščio ,,Varpas” įkūrėją.

Keliaujame toliau prie tautinio atgimimo dainiaus – Maironio (Juris Čiurlionis). Juris perteikė mums poeto kūrybinius išgyvenimus – džiaugsmą, nerimą, ilgesį, meilę savam kraštui, papasakojo, kas yra kūrybos galia, iš ko ji kyla. Tai šiluma poeto širdyje, kurią mes kiekvienas turime. Juris klausė vaikų, koks lietuviškas žodis jiems yra brangus, dalijosi savo mintimis.

Leidžiamės prie Gedimino stulpų. O čia mūsų jau laukia lietuvis barzdotis, kunigaikštis Gediminas (Aušra Baltrūnienė). Aušra papasakojo, jog tai buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos valdovų, mėginusių savarankiškai apsikrikštyti, bet nesėkmingai. Papasakojo legendą apie Vilniaus įkūrimą.

Dar vienas iš žymių Lietuvos veikėjų, apie kurį papasakojo Rimas Čepulis, tai – dr. Jonas Basanavičius. Be pasišventimo medicinos mokslams ir lietuvių kalbos tyrinėjimams, jo viena didžiausių svajonių išsipildė. Jam pirmininkaujant 20-čiai Lietuvos Tarybos narių, 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė.

Antrojo pasaulinio karo ir pokario istorinę dvasią, partizanų laikus stengėsi nupasakoti Eugenijus Dicevičius. Jis vaikams parodė nuotraukas, kaip atrodė to meto partizanai, kur jie buvo įsikūrę, papasakojo, kaip sunkiai jie kovojo už Lietuvą. Nuo Lietuvos įsikūrimo pradžios nemažai pralieta kraujo, kovojant kovose dėl Lietuvos laisvės. Paskutiniai įvykiai – 1990 m. sausio 13-oji ir svarbiausias įvykis 1990 m. kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai su džiaugsmu priminė Vytautas Landsbergis (Regina Motiejūnaitė).

Pasibaigus ,,Stebuklingo kelio kelionei”, dalyviai ir svečiai kultūrinių darželių kalnelyje įsmeigė po mažą Lietuvos trispalvę. Vėjas lengvai žaidė su trispalvėmis, primindamas, kad čia mes, Lietuvos ateitis – vaikai, džiaugsmingai skanduojantys mokyklos šūkį: ,,Mokslas, Žodis ir Daina jungia mus Tėvynė – Lietuva!”