fondas

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė, atsidėkodama LF už suteiktą finansinę paramą Kultūros tarybai, leidžiant albumą ,,Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje“. D. Cidzikaitės nuotraukos

LIETUVIŲ FONDAS TIKI GERESNE ATEITIMI
PLC įvyko 46-asis Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas

DALIA CIDZIKAITĖ

Galbūt todėl, kad nuo šiol Lietuvių Fonde balsuoti galima ir paštu, balandžio 25 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) įvykęs metinis Lietuvių Fondo (LF) narių suvažiavimas sutraukė gana kuklų narių ir svečių būrį. Nors, pasak LF Garbės komisijos pirmininko Kazio Ambrozaičio, prieš suvažiavimą buvo baimintasi, ar žmonės apskritai dalyvaus, 46ame LF metiniame narių suvažiavime nariai ne tik atidžiai klausėsi LF Tarybos, Valdybos bei įvairių komisijų pranešimų, bet ir pasiūlė dvi rezoliucijas, domėjosi LF pajamomis, investicijomis, išlaidomis ir, žinoma, rinko šešis naujus narius į LF tarybą ir tris narius į LF Kontrolės komisiją.

Ne tik JAV, bet ir visą pasaulį parklupdžius ekonominei krizei, sunkūs laikai atėjo ir LF. Todėl bene pagrindinis dėmesys suvažiavime buvo kreipiamas į dabartinę Fondo padėtį: nukritusią akcijų vertę, patirtus nuostolius, investavimo strategiją, rinką apskritai, o taip pat — šiais metais skiriamą paramą lietuviškai veiklai.

Įžanginį žodį taręs LF Tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis pranešė, jog praėjusiais metais kristi pradėjusi akcijų rinka LF investicijų vertę sumažino maždaug 5 mln. dol., o tai sudarė apie 31 proc. Fondo investicijų vertės. Tiesa, palyginti su rinka, tai, jo nuomone, — mažas kritimas. Pirmininkas įsitikinęs, jog Fondo investicijų kritimą sušvelnino LF sumanymas 2007 metų gale pakeisti patarėjus investavimo klausimais, kurie padėjo Fondui saugiau ir tinkamiau investuoti.

Tamulis teigė, jog nepaisant sunkių ekonominių laikų, yra nemažai dalykų, kuriais Fondas gali pasi džiaugti. Pavyzdžiui, naujų narių įnašai pasiekė 643,945 dol., 2008 m. įnašai buvo antri didžiausi per paskutiniuosius ketverius metus. Pirmininkas paminėjo ir tai, kad pusė asmeninių įnašų atėjo iš naujai įstojusių narių ir kandidatų. 2008 m. Fondas gavo palikimą iš Jono ir Veronikos Paolių ir Vincento Klovos; buvo padidinti Mindaugo ir Violetos Gedgaudų fondas bei Ramutės Plioplytės fondas; įsteigtas naujas Gintauto ir Ramunės Vitkų fondas. LF peržiūrėjo ir sumažino administracines išlaidas: 2008 metų išlaidos buvo 20 proc. mažesnės negu sąmata, o 2009 m. sąmata bus dar 25 proc. mažesnė.

Nors uždarbio ir nebuvo, Tamulio įsitikinimu, be finansinės paskirties Fondas turi prisiimti ir moralinę atsakomybę ir, nepaisant susiklosčiusių aplinkybių, toliau remti lietuvišką veiklą. Todėl Fondo Taryba šiais metais nutarė skirti 400,000 dol. būtiniems lietuviškiems projektams paremti.
 
Šiais metais Fondas paramą skirs tik tai veiklai, kuri negali būti atidėta nė vieneriems metams. O tai, ką galima bus atidėti kitiems metams, LF Pelno skirstymo komiteto pirmininko Algio Saulio teigimu, šiais metais Fondo paramos nesulauks. Tad paramos gali tikėtis švietimas, ypač mokslas; jaunimas, ypač stovyklos; būtina kultūrinė veikla ir žiniasklaida, kuriai dėl Fondo išlaidų sumažinimo LF jau apribojo savo skelbimus.

Fondo išlaidas padės sumažinti ir šiais metais pirmą kartą išbandytas naujas paramos anketos pildymo būdas. Nuo šiol pildant prašymą paramai gauti reikės naudotis kompiuterine programa, pradedant anketų pildymu, baigiant prašymų įvertinimu. Viskas atliekama internetu, išskyrus pelno skirstymo posėdį. Pasak Saulio, ši naujovė sumažino Fondo raštinės darbo krūvį, sutrumpėjo ir prašymo įvertinimo laikas. Ateinančią savaitę bus svarstoma, kam skirti stipendijas, o gegužės gale bus paskirta bendra parama.

Aptariant detaliau LF finansinę padėtį, visi pranešėjai be išimties tvirtino, jog šie metai yra ne pirmas kartas, kai investicijų vertė rinkoje krito, bet Fondas visada atsigaudavo ir toliau sėkmingai remdavo lietuvišką veiklą.

Rimanto Griškelio, LF Finansų komiteto pirmininko, pranešime buvo trumpai aptarta Fondo nekilnojamo turto — žemės prie New Salem, WI, padėtis. Jis taip pat priminė apie Pasaulio lietuvių centro prašymo gauti paskolą 5 metams patenkinimą. Tai, pasak Griškelio, vienintelė investicija, kuri Fondui neša pelną.

Kalbėdamas apie pelno skirstymą, Griškelis plačiau pristatė prieš maždaug 2 metus Yale University pavyzdžiu pasirinktą pelno skirstymo formulę. Tiesa, šiais metais šiuo modeliu Fondas nesinaudos ir paramai skirs 250,000 dol. mažiau — jau anksčiau minėtą 400,000 dol., nei būtų skyręs, jei sektų pasirinkta pelno skirstymo formule.

Diskusijų metu šią formulę ir LF Pelno skirstymo komiteto gaires, kuriomis sekama skiriant paramą, sukritikavo Bronius Nainys sakydamas, jog, jo nuomone, nei formulės, nei gairių nėra, o jei jos yra, tai jos veikia ne taip, kaip turi veikti. ,,Man atrodo, kad mes šiandien neturime net pagrindinio principo, kam LF pelnas yra skiriamas”, — sakė Nainys ir siūlė peržiūrėti pelno skirstymo politiką. Jis iškėlė mintį sudaryti komisiją, kuri peržiūrėtų pelno skirstymo gaires, o tą darydama remtųsi pagrindiniu principu — lietuvybės išlaikymu.

LF Finansų pirmininkas paantrino prieš jį kalbėjusiųjų nuomonei, jog LF akcijų padėtis yra nebloga, jei lygini ją su bendra rinka. Su tuo nesutiko Vytas Januškis, kuris, pasibaigus pranešimams, diskusijų ir klausimų metu ragino Fondą konservatyviau investuoti ir turėti kur kas mažiau, nei dabar turimą 51 proc. akcijų. ,,Tai yra fondas, o ne asmeninis investavimas, todėl svarbu išlaikyti kapitalą ir jį didinti. O turėti 52 proc. akcijų šiandien, kai yra tokia padėtis, man kelia rūpestį ir yra nepriimtina”, — sakė Januškis. Griškelis, atsakydamas į tai, teigė, jog jei LF atsisakytų investavimo į akcijas, Fondas visiškai neuždirbtų pinigų ir vargiai pasiektų 4 ar 5 proc. pelno. ,,Rizika egzistuoja visoje rinkoje, nėra nerizikingo investavimo”, – sakė jis.

Suvažiavimo metu taip pat buvo perskaityti LF Valdybos, LF Įgaliotinių, LF Pelno skirstymo, Fondo įstatų, Meno ir globos ir Garbės komitetų, Kontrolės komisijos pranešimai.

Suvažiavimui baigiantis buvo pristatytos dvi rezoliucijos. Abi jas pasiūlė JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba. Pirmąja rezoliucija pageidauta, kad prieš renkant į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją, spaudoje ar LF tinklalapyje būtų iš anksto pristatyti kandidatai, pagrindinė informacija apie juos. Už šią rezoliuciją pasisakė 1,505 balsai; prieš – 5,676 balsai.

Antroji rezoliucija pageidavo, kad LF stipendijos būtų skiriamos studentams, kurie atlieka darbo stažuotes Lietuvoje arba lietuviškoje veikloje. Plačiau apie naują JAV LB programą — Lietuvos išeivijos studentų stažuotes Lietuvoje, kalbėjo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė Birutė Bublienė, kuri ką tik grįžo iš Lietuvos, sėkmingai įdarbinusi 25 jaunus Amerikos lietuvius. Po balsavimo paaiškėjo, jog už antrąją rezoliuciją pasisakė 2,695 balsai, prieš – 4,054 balsai, taigi ir šioji nebuvo priimta.

Suvažiavimo pabaigoje buvo paskelbti ir rinkimų į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją rezultatai. Iš pateikto 16 kandidatų į LF Tarybą sąrašo išrinkti šeši asmenys: Ramūnas Astrauskas, Rimas Griškelis, Marius Kasniūnas, Daina Kojelytė, Almis Kuolas ir Algirdas Saulis. Kadangi į Kontrolės komisiją kandidatavo tik trys iš reikiamų trijų nariai, suvažiavimo dalyviams pritarus, visi trys kandidatai be formalaus balsavimo buvo išrinkti į minėtą komisiją. Tai: Kęstutis Ječius, Milda Šatienė ir Alberta Astraitė.

Kitą dieną po suvažiavimo, balandžio 26 d., PLC vykusiame LF Tarybos posėdyje LF Tarybos pirmininku išrinktas Rimas Griškelis, LF Valdybos pirmininku – Marius Kasniūnas. Kadangi šiais metais iš LF Tarybos pasitraukė Jūratė Budrienė, jos kadencijai užbaigti išrinktas Dalius Vasys.

Paskutinis pranešimą suvažiavime skaitęs LF Garbės komiteto pirmininkas Ambrozaitis taikliai pastebėjo, jog ir šis Fondo suvažiavimas praėjo be trimitų, be garbės svečių, profesionaliai. Ambrozaičio nuomone, dėl to būsima LF veikla tikrai nenukentės. Šiais ekonomiškai nedėkingais laikais LF su nauja Tarybos sudėtimi turės nemažai įdėti pastangų, kad Fondo kapitalas augtų, būtų toliau remiama lietuviška veikla, didėtų visuomenės pasitikėjimas, į Fondą jungtųsi nauji nariai. 

fondas

Birutė Vilutienė ir prof. Giedrius Subačius kalbasi apie PLB Lituanistikos katedrą UIC ir jos aspirantūros programų likimą.