sok
Naujoji LTSI valdyba (iš k. į d.): I eilėje Daina Žemaitaitytė, Danguolė Varnienė, Vida Brazaitytė; II eilėje Tomas Mikuckis ir Gintaras Grinkevičius.


Visi keliai veda į Bostoną!

 Š. m. kovo 20 d. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos patalpose rinkosi lituanistinės mokyklos mokiniai ir tėveliai, garbingi svečiai iš Čikagos ir net Lietuvos! Rinkosi ir naujai išrinkta Lietuvių tautinio šokio instituto taryba (dabar jau teisėtai pavadinta LFDI, Inc.) su tikslu pasiskirstyti valdybos pareigomis ir aptarti tolimesnę veiklą.

Naujos 2010–2014 metų kadencijos LTSI valdybą sudaro: pirmininkė Danguolė Varnienė (Los Angeles), vicepirmininkas Tomas Mikuckis (Boston), sekretorė Daina Žemaitaitytė (Los Angeles), iždininkė Vida Brazaitytė (Čikaga) ir narys Gintaras Grinkevičius (Čikaga). Džiugu, kad išrinktieji valdybos nariai atstovauja net kelioms kartoms, Amerikos vakariniui, rytiniui pakraščiams ir gausiai Čikagai.

Posėdžiaudama gražią pavasario dieną valdyba aptarė tolimesnius veiklos planus. LTSI misija yra įgyvendinti mūsų išeivijos šokių šventes, skatinti šokių grupių išsilaikymą bei suteikti medžiagą ir progų vadovams ir mokytojams pasitobulinti.

 LTSI kartu su JAV LB Krašto valdybos pirmininku Vytautu Maciūnu jau nuo pereitos vasaros užmezgė ryšius ir ėmė kalbėti su Bostono veikėjais apie galimybę jų mieste 2012 metais ruošti XIV Lietuvių šokių šventę. Džiugu pranešti, kad jau veikia Bostono šokių šventės organizacinis ruošos komitetas! Jo pirmininkas Marius Žiaugra užtikrino, kad šiuo metu jau tariamasi dėl salės ir viešbučių nuomos.

LTSI rūpinasi būsimos šventės programa. Jau yra išrinkti meno vadovai: Vida Brazaitytė iš Čikagos ir Romas Jonušonis iš Toronto, pasiruošę įsijungti į darbą. LTSI planuoja būsimus šokių kursus, kurie įvyks Dainavos stovyklavietėje 2011 m. vasarą. Jų tikslas – paruošti šventei vadovus, mokytojus, šokėjus. Džiaugiamės, kad bendradarbiavimas ir visų mūsų pastangos ir vėl atves mus į šokių šventę – pirmąkart rytinio pakraščio ,,lietuviškoje sostinėje” Boston mieste!

LTSI pirmininkė D. Varnienė ypač džiaugiasi, ,,kad tęstinumas pražydo kaip gėlė iš sėkmingos Los Angeles 2008 m. suruoštos XIII Šokių šventės ir kad LTSI tobulina savo veiklą. Padidėjo mokytojų ir vadovų skaičius, pagerinome tinklalapį, suvežėme ir tvarkome archyvus Pasaulio lietuvių centro patalpose, Lemont. Planuojame išleisti leidinių, kurie padės visiems šokių vienetams – dideliems ir mažiems – išsilaikyti. Mūsų jaunimas labai laukia tokių progų susirinkti – pabendrauti per lietuviškus tautinius šokius!

Norime, kad atgytų būreliai ir grupės Florida, New Jersey valstijose ir gal net naujose vietovėse kaip Texas, Georgia ar kitur, kur yra naujų imigrantų ir kuriasi mokyklėlės. Laukiame visų!” – užtikrino D. Varnienė.

Kviečiame visus tautinių šokių mylėtojus aplankyti mūsų tinklalapį adresu: www.lttsi.org  

LTSI informacija
 

sok
Los Angeles jaunimo ansamblio LB ,,Spindulio” mokytojai ir LTSI valdyba 2010 m. kovo 20 d. (iš k. į d.): Linas ir Regina Polikaičiai, Vida Brazaitytė, Tomas Mikuckis, Danguolė Varnienė, Gailė RadvenytėHayden, Gintaras Grinkevičius, Daina Žemaitaitytė, muz. Viktoras Ralys, Dana Augutė-Scola ir Rita Žukienė.