Ramunės Kubiliūtės nuotraukos
MARIJOS GIMNAZIJA – JAU ISTORIJA

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Balandžio 27 d. Marijos gimnazijoje (anksčiau – šv. Kazimiero akademija), esančioje Čikagos pietvakariuose, Marquette Park apylinkėje, vyko padėkos (uždarymo) šv. Mišios ir daugiau nei šimtmetį veikusios gimnazijos atvirų durų popietė. Šventėje dalyvavo gimnazijos steigėjos, šv. Kazimiero seserys, buvusios ir paskutinės gimnazijos mokinės, mokytojai ir rėmėjai – auditoriją pripildė daugiau kaip 1,100 dalyvių.

 Šv. Mišias atnašavo metus gimnazijos rekolekcijas vedęs tėvas Terry Deffenbaugh OSA ir koncelebravo įvairūs kunigai. Šv. Mišių sceną puošė vienuolyno ir gimnazijos steigėjos Motinos Marijos Kaupaitės portretas, o antrasis šv. Mišių skaitinys buvo iš jos raštų apie balandžio mėnesį ir meilę Kristui bei vienas kitam. Buvusios mokinės susibūrė į chorą (tradicinį ir ,,gospel”), taip pat grojo specialiai suburtas buvusių mokinių orkestras. Sveikinimo žodžius tarė Marijos gimnazijos ir šv. Kazimiero akademijos vadovai, buvo pasimelsta už naująjį Popiežių, už mirusius mokytojus ir mokines, už Motinos Marijos Kaupaitės paskelbimą šventąja. Sugiedoti įvairūs himnai anglų kalba, kai kurie – ispanų, o vienas – lietuvių. Nuskambėjo ir himnas šv. Kazimierui (žodžiai ses. M. Bernardos, muzika A. S. Pociaus), šv. Kazimiero akademijos daina (žodžiai ses. M. Loyolos, muzika ses. M. Bernardos) bei Marijos gimnazijos daina (žodžiai Joan Michals, muzika ses. M. Bernardos).

Po šv. Mišių buvo įvairios apeigos, pasižymėjusios (Hall of Fame) alumnės Michelle Habiak pagerbimas, o vestibiulyje atidengtas naujas istorinių gimnazijos nuotraukų montažas (St. Casimir Academy-Maria High School Legacy Wall). Po to svečiai paskutinį kartą galėjo aplankyti klases, įsigyti metraščius ir kitus leidinius prisiminimui, kartu susėsti ir užkandžiauti valgykloje. Kai kurios gimnaziją lankiusios draugės nusifotografavo. Popietės metu taip pat buvo proga apžiūrėti nuo rugsėjo mėn. pastato pietinėje dalyje atskirai veikiantį katalikišką priešmokyklinį vaikų centrą (kurį dabar jau lanko 21 vaikas) ir naujai atidaryto Motinos Maria Kaupas centro patalpas. Prie šio pastoracinio ir vadovavimo centro planavimo prisidėjo šv. Kazimiero vienuolyno seserys, De LaSalle Christian Brothers (vienuoliai) ir kaimynystėje gyvenantys visuomenės veikėjai.

Pagrindiniame mokyklos pastate šiais mokslo metais veikia dvi mokyklos – Marijos gimnazija ir Catalyst Maria (Chicago Public School Charter School), o nuo 2013 m. rudens veiks tik antroji mokykla. Kai kurios Marijos gimnazijos mokinės mokyklos metų pabaigoje bus paskutinės mokinės, kurios baigs šią gimnaziją, o likusios mokinės turės pereiti į kitas gimnazijas. Apie netoliese veikusią šv. Kazimiero akademiją (St. Casimir Academy, 1911–1952) ir tame pastate veikusią Marijos gimnaziją (1952– 2013) liks tik prisiminimai – archyvuose ir tas mokyklas
lankiusiųjų širdyse.