jc
Pirmoje eilėje (iš kairės) Antanas Paužuolis, valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė, tarybos pirmininkė Marytė Utz, garbės pirmininkas Vaclovas Momkus, Milda Šatienė, Jurgis Vidžiūnas. Antroje eilėje (iš kairės) Albertas Kerelis, Audrė Budrytė-Nakienė,  Reda Blekienė, Rimas Rekašius, Irena Dirdienė, Viktoras Jautokas
.
Zigmo Degučio nuotr.


Jaunimo centro metinis narių susirinkimas

MILDA ŠATIENĖ

Jaunimo centro (JC), įkurto Tėvų jėzuitų, metinis narių susirinkimas įvyko š. m. kovo 25 d. Čiurlionio galerijoje. Susirinkimą pradėjo ir jį vedė Centro tarybos pirmininkė Marytė Utz.
Sveikinimo žodyje ji sakė, kad čia mato tuos narius, kurie dažnai dalyvauja Centro renginiuose, atvyksta į šv. Mišias Jėzuitų koplyčioje, atveža vaikus į Čikagos lituanistinę mokyklą. Tai yra tik dalelė Centro rėmėjų ir geradarių, nes daug jų gyvena ir kitose valstijose.

Susirinkime pranešimus perskaitė valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė, Moterų klubo pirmininkė Irena Dirdienė, iždininkė Reda Blekienė, Revizijos komisijos pirmininkas Antanas Valavičius, Jėzuitų vyresnysis kunigas Antanas Gražulis, SJ, susirinkime nedalyvavo.

Renginiai, meno kolektyvai, nuomininkai

JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė džiaugėsi, kad naujoji valdyba įsijungia į darbus  Centre rengiant renginius. Pirmininkė sakė, kad puikus renginys šį pavasarį buvo Čikagos lituanistinės mokyklos 20 metų sukakties pokylis. Jį surengė mokyklos tėvų komitetas (pirmininkė Marytė Rekašienė), Centro valdyba ir padėjėjai. Ši mokykla susikūrė apjungusi Dariaus ir Girėno, Aukštesniąją ir K. Donelaičio mokyklas. Mokyklai visus šiuos metus vadovavo direktorė Jūratė Dovilienė. Dabar šeštadieniais čia mokosi apie 400 mokinių. Juos moko išradingų ir jaunimui atsidavusių 60 mokytojų. Kaip sakė Neringa Aleksonienė, Centre vyksta įvairūs renginiai: JC metinė lėšų telkimo vakarienė, Operos pokylis, Ateitininkų Kūčios, ALT’o rengiamas Vasario 16-tos minėjimas, Čikagos lituanistinės mokyklos vakaronė ir kiti.

Čiurlionio galerijoje direktorė Laima Apanavičienė nuolat rengia įdomias meno bei fotografijos parodas ir susitikimus su menininkais iš Lietuvos.

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė galerijoje rengia poezijos popietes, knygų pristatymus. Centras suteikia galimybę repetuoti Lietuvių Operai, tautinių šokių kolektyvui „Suktinis”, teatro sambūriui „Žaltvykslė”. Šeštadieniais po pamokų į užsiėmimus renkasi skautai, vyksta jūrų šaulių, klubo „Alatėja” bei kitų klubų susirinkimai.

JC jau daug metų gyvuoja Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (valdybos pirmininkas dr. Augustinas Idzelis, tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas). Šiame Centre yra saugoma sukaupta vertinga archyvinė medžiaga. Antrame aukšte yra įrengtas retų istorinių eksponatų muziejus.

Centro pastato taisymai ir išlaikymas

Centro pastatą, veikiantį per 50 metų, nuolat reikia taisyti ir atnaujinti iš išorės ir viduje. Kaip sakė valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė, buvo cementuojami laiptai kieme, sutaisyta šaldymo sistema mažojoje salėje, sutaisytas vandentiekis, atlikti smulkesni darbai pastato viduje. Pasibaigus mokslo metams, numatyta dažyti koridorius, pakeisti užuolaidas didžiojoje salėje, atnaujinti mokyklos klases. Centro patalpų taisymu praeityje ypač rūpinosi  a. a. Jonas Paronis, o dabar – Antanas Paužuolis, Vytas Daubaris. Pastato signalizaciją, mikrofonus ir stebėjimo kameras, esančias lauke, užsakė ir prijungė Viktoras Jautokas. JC valdybos pirmininkės pavaduotojas Valdas Kerulis, sukvietęs mokyklos tėvelius, vasarą išdažė klases, sudėjo naujas prausykles, atliko kitus darbus. Padėjėjų sąrašą būtų galima tęsti ir toliau. Moterų klubo pirmininkė Irena Dirdienė sakė, kad klubo narės, nors ir būdamos labai garbaus amžiaus, ruošia Priešvelykinius pusryčius, blynų priešpiečius, padeda ruošti kitus renginius. Visos surinktos lėšos skiriamos Centro paramai.

Kasmet Centro patalpų išlaikymo išlaidos didėja. JC iždininkė Reda Blekienė pabrėžė, kad Centras išsilaiko, nors paskutiniaisiais metais pelnas buvo nedidelis. Finansinėje ataskaitoje nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. pelnas siekė 13,746.80 dolerius. Daugiausia pajamų buvo gauta iš Metinės centro vakarienės, salių nuomų renginiams, Lituanistinės mokyklos ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro patalpų nuomų bei centro aukotojų aukų. Centrui būtų sunku išsilaikyti be Lietuvių Fondo finansinės paramos, kurią gauna jau eilę metų.

Tarybos ir Kontrolės komisijos rinkimai

Kiekvienais metais yra renkami 4 nauji tarybos nariai 3 metų kadencijai. Buvo pasiūlyta 2 nauji nariai ir išrinkti/perrinkti šie tarybos nariai: Audrė Budrytė-Nakienė, Reda Blekienė, Irena Dirdienė, Viktoras Jautokas, Albertas Kerelis, Vincas Lukas, Vaclovas Momkus, Antanas Paužuolis, Rimas Rekašius, Milda Šatienė, Marytė Utz, Jurgis Vidžiūnas. Buvo perrinkta tarybos pirmininkė Marytė Utz ir valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė. Kontrolės komisija, susidedanti iš pirmininko Antano Valavičiaus, narių Felikso Lukausko ir Jono Spurgio patikrino ir nustatė, kad finansinė apyskaita vedama tvarkingai. Kontrolės komisijos nariais išrinkti: Lilija Gelažis, Liucija Papartienė ir Antanas Valavičius.

Tarybos pirmininkė Marytė Utz baigiamajame žodyje dėkojo Lietuvių Fondui ir visiems rėmėjams už dosnumą, o kunigui Antanui  Gražuliui, SJ, dėkojo už jaukią pastogę, kur renkasi įvairių kartų tautiečiai.

Tarybos pirmininkė Marytė Utz pakvietė visus atvykti į Jaunimo centro veiklos 55-rių metų sukakties pokylį, kuris vyks šių metų pabaigoje.

jc
Jaunimo centro Metinio narių susirinkimo dalyviai.