studentai

Lietuviai studentai, ALT-ŠALSS stipendininkai, JBANC konferencijos metu dalyvavo priėmime Latvijos ambasadoje, kur susitiko su Latvijos prezidentu Valdžiu Zatlers. Iš k: ALT’o iždininkas Dalius Savickas, Aldona Gintautaitė, Karolina Zygmantaitė, prez. Zatlers, ŠALSS pirmininkas ir ALT’o vykdomasis direktorius Paulius Vertelka, Laura Stankevičiūtė, Linas Vaitkus, Marius Bulskis, Margarita Pupšytė ir Paulius Stasiukonis.  Ingos Lukavičiūtės nuotr.

JBANC konferencija studentų akimis – 1

Konferencijos metu paminėta 50 metų veiklos sukaktis


Jungtinis Amerikos pabaltijiečių komitetas (agl. The Joint Baltic American National Committee, JBANC), apjungiantis lietuvių, latvių ir estų visuomenines organizacijas – Estų Amerikos tarybą, Amerikos latvių sąjungą ir Amerikos lietuvių tarybą, š. m. balandžio 1–2 d. JAV sostinėje Washington, DC surengė devintąją konferenciją. Šių trijų organizacijų 1961 metais įkurta bendra Baltijos kraštų organizacijų atstovybė per penkis dešimtmečius atliko ir vis dar atlieka reikšmingą vaidmenį atstovaujant pabaltijiečių interesams Washington. JBANC įkuriant 1961 metais, lietuviams atstovavo tuometinis ALT’o pirmininkas, ,,Draugo” redaktorius Leonardas Šimutis ir ALT’o sekretorius bei ,,Naujienų” redaktorius Pijus Grigaitis.

Šių metų konferencijoje dalyvavo per 30 prelegentų, atstovaujančių įvairioms valdžios įstaigoms, tyrimo centrams ir žiniasklaidai. Šiais metais dalyvavo ir lietuvių studentų atstovai, kurių dalyvavimą parėmė ALT’as ir Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga (ŠALSS).

ALT’o delegacijos apsilankymas LR ambasadoje

Prieš konferenciją Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o) delegacija buvo priimta Lietuvos Respublikos ambasadoje, kur ji susitiko su Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininku Emanueliu Zingeriu ir LR ambasadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu. ALT’o delegaciją sudarė ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, ALT’o įgaliotinis Centrinės Europos komisijoje dr. Stasys Bačkaitis, ALT’o atstovas Baltic Institute Bronius Čikotas, ,,Lietuvos vyčių” pirmininkė Bernice Aviža ir jos padėjėja Debra Miller, JBANC tarybos pirmininkas Henry Gaidis, ALT’o reikalų vedėjas Paulius Vertelka ir Woodrow Wilson Center vyresnioji mokslininkė dr. Nida Gelažytė.

Konferencijos pradžia – JAV Kongrese

Penktadienį popiet konferencijos posėdžiai vyko JAV Kongreso Rūmų salėje, kur dėmesys buvo skirtas žmogaus teisių klausimams gvildenti. Pirmame simpoziume dalyvavo Jason Bruder, Senato Užsienio reikalų komiteto narys (Senate Foreign Relations Committee), Alex Gladstein, Žmogaus teisių paramos fondo atstovas (Human Rights Foundation), Aleksandr Kozulin, Baltarusijos kandidatas į prezidentus 2006 metais, Sam Patten, organizacijos ,,Freedom House”, kuri remia laisvės plėtrą visame pasaulyje, vyresnysis Eurazijos programos vadovas, bei Don Ritter, buvęs JAV Kongreso narys. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Baltarusijai, kurioje grėsmingai rusena stalinizmo palikimas, ypač pavojingas Baltijos kraštams. Lietuva remia Baltarusijos demokratines jėgas, jas globoja ir skatina demokratinių vertybių plėtrą šalyje.

Baltijos šalys – ištikimiausios JAV sąjungininkės

Žmogaus teisių fondo atstovas Alex Gladstein išsakė susirūpinimą dėl tebevykdomų žmogaus teisių pažeidimų įvairiose pasaulio šalyse. Kaip pavyzdį jis nurodė Olimpines žaidynes, kurių prasmė yra valstybių sugyvenimo ir žmogaus kilnumo viešas išpažinimas. Tačiau, klausė Gladstein, kaip tai suderinti su sprendimu 2008 metų Olimpines žaidynes rengti komunistinėje Kinijoje – valstybėje, akiplėšiškai pažeidinėjančioje žmonių teises. (Kitą dieną panašus klausimas buvo iškeltas ir dėl 2014 metais planuojamų Olimpinių žaidynių Soči mieste – vietovėje, kur rusai vykdė plataus masto žudynes prieš Kaukazo tautas.) Senato komiteto atstovas Jason Bruder pasidžiaugė Estijos, Latvijos bei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu ir šių šalių pasiekimais (įstojimu į Europos Sąjungą, NATO) bei teigė, jog Baltijos šalys yra bene ištikimiausios JAV sąjungininkės Europoje.

Sukrečiantis Kozulin liudijimas

Svečiai buvo sukrėsti Aleksandr Kozulin pranešimo. Kozulin 2006 metais kandidatavo į Baltarusijos prezidentus, bet kelios savaitės prieš rinkimus buvo sumuštas ir sulaikytas policijos po to, kai bandė patekti į Baltarusijos liaudies seimą. Minsko teismas Kozulin nuteisė kalėti 5,5 metų už tariamą chuliganizmą ir riaušių kurstymą taikiuose protestuose. Jis susirinkusiems papasakojo apie politinę padėtį Baltarusijoje bei ragino Ameriką ir Europos Sąjungą bendradarbiauti ir padėti jo šaliai, vienintelei likusiai nedemokratinei valstybei Europoje, siekti demokratinės santvarkos. Buvęs Kongreso narys Ritter ragino stiprinti bendradarbiavimą tarp JAV ir ES bei dėkojo Baltijos šalims už stiprią paramą demokratinėms jėgoms Baltarusijoje kovoje su Lukašenka diktatūra. Ritter pasidžiaugė, salėje matydamas jaunus žmones, pabrėžė, kad svarbu, jog jie aktyviai dalyvautų demokratijos plėtroje.

Antroje tos dienos dalyje, kurios tema – tarptautinės strategijos ir jų problemos, dalyvavo Sally McNamara (Heritage Foundation), Andris Spruds (Latvijos tarptautinių reikalų institutas) bei Marik String, JAV Senato Užsienio reikalų komiteto narys. Pastarasis kalbėjo apie norimą statyti gynybinį postą Čekijoje, kuris padėtų sustiprinti Baltijos šalių saugumą ir kuriam Rusija griežtai priešinasi. JAV vis dar bando tartis su Rusija ir teigia daranti viską, kad būtų pasiektas susitarimas. Į klausimą apie atominę elektrinę, kurią planuojama statyti Baltarusijoje, ir jos galimą žalą Lietuvai String atsakė, jog visas statymo planas turi būti patvirtintas ES, o tą darant, reikia užtikrinti, jog atominė elektrinė yra saugi, patikima ir atitinkanti tarptautinius reikalavimus. Deja, to dabar nėra. McNamara kalbėjo apie galimą glaudesnį Anglijos, Skandinavijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimą, siekiant tarpusavio saugumo užtikrinimo. „Bendri šios pirmos konferencijos dienos įspūdžiai labai dėkingi”, – pareiškė studentas Paulius Stasiukonis. Jis tvirtino išgirdęs daug svarbių žinių iš pirmųjų lūpų, aiškiau pradėjęs suvokti ateities veiklos gaires.

Priėmimas Latvijos ambasadoje

Pirmos dienos sesijoms pasibaigus, visi nuskubėjome į ,,Washington Court” viešbutį, iš kur vykome į Latvijos ambasadą. Pakeliui į ambasadą Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos (ŠALSS) nariai dalijosi įspūdžiais apie konferenciją. Ambasadoje buvome jauniausi vakaro svečiai, todėl stengėmės pasidalinti savo sumanymais ir planais, apsikeisti informacija su kitais dalyviais. Latvijos ambasadoje turėjome galimybę ne tik iš arčiau pamatyti, bet ir paspausti ranką Latvijos prezidentui Valdis Zatlers. Mūsų studentų būrys nemažai laiko skyrė pokalbiui su dr. Bačkaičiu, ALT’o atstovu Centrinių ir Rytinių Europos koalicijoje, kurio įžvalgios pastabos pasirodė vertingos, ypač kalbant apie Lietuvos energetikos saugumą.

Priėmime dalyvavo per 200 svečių. Priėmimo metu Latvijos prezidentas NATO generolui William T. Hobbins už jo įnašą į Baltijos kraštų apsaugos plėtrą įteikė Latvijos Respublikos valstybinį ordiną. Atkreipęs dėmesį į generolo keturias žvaigždutes, Henry Gaidis, JBANC tarybos pirmininkas, pastebėjo, kad aukštesnio rango kariškį vargu ar besutiksi. Gaidis jau daug metų atstovauja ALT’ui JBANC tarybai, rašo karinės istorijos klausimais, yra vienas iš lietuvių muziejaus kuratorių Baltimore mieste.

Sveikino trys prezidentai

Šeštadienio rytą šalia JAV Kapitolijaus esančiame ,,Washington Court” viešbutyje įvyko oficialus konferencijos atidarymas. Konferenciją atidaręs Kuprys, baigiantis kadenciją JBANC valdybos pirmininkas, pabrėžė JBANC istorinę svarbą ir jos našią veiklą, kuri padėjo pramušti daug ledų Washington. JBANC veiklos apžvalga įrodė, kiek galima pasiekti vieningai dirbant dėl bendro tikslo.

Suvažiavimą raštu pasveikino Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Estijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves. Žodžiu – Latvijos prezidentas Valdis Zatlers, šių metų JBANC konferencijos garbės svečias. Jį pristatė Amerikos ambasadorė Latvijai Judith Garber, kuri ta proga perskaitė šiltą JAV Valstybės departamento sekretorės Hillary Clinton sveikinimą. Konferencijos posėdžiuose dalyvavo LR ambasadorius JAV Pavilionis, ambasadoriaus pavaduotojas Simonas Šatūnas ir įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas. Dalyvavo ir Moldovos ambasadorius Igor Munteanu, kuris prašė pabaltijiečių pagelbėti išvedant rusų karines pajėgas iš Moldovos.

Prezidento Zatlers kalba

Latvijos prezidentas Zatlers savo kalboje pabrėžė tvirtą strateginę ir ekonominę partnerystę tarp JAV ir Baltijos šalių. Prezidentas taip pat kalbėjo apie JBANC svarbą ir šios organizacijos 50 metų veiklą. JBANC, sakė Zatlers, įvykdė savo pagrindinę misiją Baltijos šalims atgavus nepriklausomybę. Jis džiaugėsi, kad JBANC ir toliau nenuilstamai skatina politinį sąmoningumą JAV, gindama Baltijos kraštų teises.

Šeštadienį – keturi simpoziumai

Simpoziume, skirtame baltijos kraštų verslo santykiams su ES ir JAV, dalyvavo JAV ambasadorė Latvijai Judith Garber, Peterson Institute atstovas Anders Aslund ir ES delegacijos narys Laszlo Deak.

Aslund savo pranešime aptarė tarptautinę ekonominę krizę ir jos poveikį Baltijos kraštams. Jis tvirtino, kad krizė Latvijoje buvo gera pamoka ne tik Latvijai, bet ir kaimyninėms šalims. Dalis klaidų buvo „lengvas kreditas” – pigus pinigų skolinimasis ir ES centrinio banko neveiksmingumas. Šios klaidos neigiamai paveikė visų trijų Baltijos šalių ekonomiką, sumažino jų bendrąjį vidaus produktą vidutiniškai ketvirtadaliu (Lietuvoje apie 17 proc.). Savos valiutos nuvertinimas nebuvo išeitis, todėl visos Baltijos šalys apkarpė savo išlaidas, atsikratė nereikalingų valdžios įstaigų ir stengėsi patenkinti iškeltus reikalavimus euro įvedimui. Pasak Aslund, siekiant pakelti Baltijos šalių ekonomiką, yra privalu ir toliau plėtoti tarptautinę prekybą bei vystyti vietinę pramonę, o tai sąlygoja tolimesnį ekonominį augimą Baltijos kraštuose. Moksleivio Mariaus Bulskio manymu, ši diskusija buvo viena iš įdomiausių, nes jos metu buvo kalbama apie Baltijos regiono ekonomiką ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos vykdomą ekonominę politiką. Baltijos kraštų sėkminga veikla yra sektinas pavyzdys kitoms ES šalims.

Bus daugiau.

Straipsnį paruošė: Paulius Vertelka, Aldona Gintautaitė, Margarita Pupšytė, Karolina Zigmantaitė, Paulius Stasiukonis, Linas Vaitkus, Marius Bulskis ir Laura Stankevičiūtė.

jbnc

JBANC konferencijoje dalyvavo (iš k.): ,,Lietuvos vyčių” Centro valdybos pirmininkė Bernice Aviža, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos Visuomeninių reikalų komiteto pirmininkas Algis Lukas, Lietuvos ambasados įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas ir Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirm. Emanuelis Zingeris.

jabanc

,,Energetikos saugumas yra raktinis klausimas” – pokalbis Latvijos ambasadoje. Iš k: Latvijos prezidentas Valdis Zatlers, ŠALSS pirm. Paulius Vertelka ir dr. Stasys Bačkaitis.jbanc