Visi nori mūsų balsų ir pinigų

ROMUALDAS KRIAUČiŪNAS

Žiemai baigiantis, iš JAV viceprezidento Joe Biden raštinės atėjo kvietimas kovoti prieš priešus, kurie neverti likti JAV Atstovų rūmuose. Išvardytos ir jų pavardės. Nors nepriklausau jokiai politinei partijai, nuo 1958 metų, išskyrus vieną atvejį, visada balsuoju visuose rinkimuose. Atrodo, kad buvau palaikytas demokratu, nes man paskirtas nario numeris. Už poros dienų gaunu bendralaiškį iš George W. Bush Presidential Center. Turbūt buvau palaikytas respublikonu. Su siunta gavau ,,Charter Member” (nario steigėjo) kortelę su nario numeriu. Kviečia prisidėti prie laisvės idealų skleidimo. Kviečia pasaulyje skleisti prez. Bush atskaitomybės ir meilės kitiems principus. Abu bendralaiškiai prašo aukų. Abu prašymus pagarbiai išmečiau į šiukšlių krepšelį.

Po mėnesio gaunu storą voką su įrašu ant voko: ,,National Opinion Survey of 5,000,000 American Taxpayers to STOP President Obama’s Far Left Agenda for America”. Sulietuvinus, tai apklausa, skirta Obama užmačioms sustabdyti, į kurią prašoma atsakyti per penkias dienas. Ant voko dabinasi 2.5x4 colių dydžio Obama nuotrauka. Siuntėjo vardas ir/ar adresas nenurodytas. Smalsumo vedamas tą storą voką atplėšiau. Pirmas lapelis paaiškina, kas ,,Faith & Freedom Coalition” (,,F & FC”, liet. Tikėjimo ir laisvės santarvė) yra. Santarvė buvo įsteigta 2009 m., siekiant suburti dešimtis milijonų amerikiečių, kad galima būtų priešintis prez. Obama tikslams, įskaitant ir federalinės valdžios norą perimti JAV ekonomiką. Kritikuojama federalinė valdžia dėl tradicinių moralinių vertybių, kurios Ameriką padarė stiprią ir didingą, užpuolimų. Baiminamasi, kad Obama, paskyręs radikalius teisėjus, paspartins kairiųjų revoliuciją.

,,F & FC” yra pasiryžusi suburti milijonus žmonių, kad šie praneštų savo atstovams Kongrese, jog pastarieji yra atsakingi už savo elgesį šių metų rinkimuose. ,,F & FC” nori išjudinti milijonus balsuotojų ir juos skatina gausiai dalyvauti ,,Tea Party” (pavadinsiu juos arbatininkais) rengiamose protesto demonstracijose, tuo išreiškiant pasipiktinimą viskam, kas nedoro vyksta krašto sostinėje. Ta pati Santarvė nori sutelkti milijonus laisvę palaikančių aktyvistų, kad jie suorganizuotų krikščionių ir laisvės mylėtojų balsus 2010 metų Kongreso rinkimuose.

Siuntoje pridėtas laiškelis nuo Mark Levin, man negirdėtos knygos ,,Liberty and Tyranny” (,,Laisvė ir tironija”) autoriaus. ,,The New York Times” sąraše ši knyga kurį laiką buvo geriausiai parduodama knyga. Autorius perspėja, kad reikia priešintis Barack Obama, Nancy Pelosi ir Harry Reid bei jų vadovaujamų radikaliųjų grupių pastangoms. ,,Pagaliau turime organizaciją”, – rašo jis, – ‚F & FC’, kuri steigiasi 50-tyje valstijų ir ruošiasi išdalinti informaciją 50-čiai milijonų balsuotojų.” Galų gale prieinu prie aštuonių puslapių bendralaiškio, pasirašyto dr. Ralph Reed, prisistatančio ,,F & FC” steigėju ir pirmininku. Laiške jis toliau kritikuoja Obama pastangas ir neigiamus jo pasiekimus. Laiške pristatoma ,,National Opinion Survey” (Nacionalinė nuomonių apklausa). Ant pačios apklausos formos radau išspausdintą datą, mano atstovo Kongrese pavardę, abiejų valstijos senatorių pavardes, mano balsuotojo numerį ir gyvenamąją vietą. Man neliko abejonių, kad mano pavardė, atitinkanti dažno balsuotojo profilį, buvo nupirkta iš valstijos rinkimų komisijos. Tokios paslaugos yra gana paplitusios.

Apklausos klausimai prašo įvertinti Obama, jo požiūrį į laisvę ir ilgalaikę įtaką Amerikai. Atsakovų prašoma pasisakyti dėl Obama pastangų pakeisti JAV valdžios sąrangą. Klausiama, ar atsakovas nori išlaikyti laisvę Amerikoje. Klausimų formulavimas labai vienašališkas, nors atsakovui paliekama galimybė išsakyti savo nuomonę savais žodžiais. Įdomu, kad anketa pasiųsta 5 milijonams JAV mokesčių mokėtojų. Aišku, ir čia prašo aukų, nes nori surinkti 30 milijonų dolerių savo mūšiui finansuoti. Aišku, ir šios gana aštriai suformuluotos lėšų surinkimo pastangos atsirado mano šiukšlių krepšelyje.

Neseniai CBS surengta apklausa rodo, jog arbatininkų rėmėjai sudaro apie 18 proc. visų amerikiečių ir yra labiau pasiturintys ir išsimokslinę negu vidutinis amerikietis. Paklausti, ką mano apie Washington politiką, dauguma respublikonų atsakė esą ja nepatenkinti. Apklausa taip pat rodo, kad 90 proc. arbatininkų rėmėjų yra nepatenkinti kryptimi, kuria kraštas eina. Tuo yra nepatenkinti ir 60 proc. visos krašto visuomenės.

,,The State News” dienraščio skiltininkas Matt Manning galvoja, kad arbatininkai nėra blogi sutvėrimai (2010 m balandžio 22 d.). Jo nuomone, daug arbatininkų tikslų, pvz., valstybės skolų mažinimas, Amerikos gero vardo pasaulyje išlaikymas, yra neabejotinai svarbūs siekiai. Tačiau jei žiniasklaidos dėmesio susilaukę arbatininkai toliau įžūliai protestuos, jų sąjūdis nesiplės, pranašauja jis.

,,Newsmax” žurnalo 2010 m. balandžio apklausa prašė skaitytojus įvertinti arbatininkus. 71 proc. skaitytojų atsakė teigiamai, sakydami, kad šis sąjūdis duoda naujos energijos konservatoriams. 12 proc. mano, kad arbatininkai tik skaldo konservatorius ir tuo jiems kenkia. Likusieji 17 proc. liko nešališki, arbatininkus aptardami kaip laikiną sąjūdį, be ilgalaikės įtakos kraštui.

Kaip tik šiandien Michigan valstijoje lankysis krašto prezidentas Barack Obama ir buvusi respublikonų kandidatė į viceprezidentus Sarah Palin. Pirmasis kalbą sakys University of Michigan stadione, kur jau išdalinta 80,000 pakvietimų. Sarah Palin dalyvauja Clarkston miestelyje vykstančiame Americans for Prosperity Foundation ruošiamame forume. Žiūrėsime, kiek žiniasklaidos dėmesio jie susilauks ir kaip bus įvertinti.

Nėra klausimo, kad visi nori ne tik mūsų balsų, bet ir pinigų. Lengvai nepasiduokime rinkiminėms aistroms ir pažadams. Parafrazuojant seną liaudies dainą, galime tarti, kad ,,Dievas davė man protelį, kad nesėdau į jokios partijos laivelį…”