„Lituanicos” krikštynos 1933 gegužės 6 d.„Lituanicos” krikštynos 1933 gegužės 6 d. Į propelerio ašį šampano butelį sudaužė S. Dariaus motina.

„Lituanicos” krikštatėvis „Naujienų” žurnalistas A. Vaivada.

Prisiminkime Dariaus ir Girėno
iškilmingas 1933 metų išleistuves Čikagoje


ALGIMANTAS BARNIŠKIS
 
Šie metai skirti  Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 80-sioms žuvimo metinėms paminėti.  Ta proga kviečiame lietuvių visuomenę prisiminti su šiuo įvykiu susijusias paskutines lakūnų buvimo Čikagoje akimirkas. 1933 m. gegužės 5 d. Vyriausiasis skridimo rėmėjų komitetas pakvietė lietuvių visuomenę į atsisveikinimą su lakūnais. Palydėtuvės buvo surengtos Jucių restorane Bridgeport ir jose dalyvavo beveik visi skrydžio fondo globėjai ir Vyriausiojo skridimo rėmėjų komiteto nariai bei apie 200 verslininkų. Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Antanas Kalvaitis, kuris buvo išrinktas ir Fondo pirmininku pranešė,  kad už lėktuvo perdirbimą dirbtuvėms dar reikia sumokėti 300 dolerių. Skridimo komiteto pirmininkas advokatas R.  Vasiliauskas, advokatas Antanas Olis, „Draugo” redaktorius Leonardas Šimutis, Antanas Olšauskas, Juozas A. Mickeliūnas, kapitonas Petras Jurgėla ir kiti apibūdino lakūnų žygio svarbą ir linkėjo lakūnams sėkmingai tą žygį įgyvendinti. Išlydėtuvėse kalbėję S. Darius ir S. Girėnas išreiškė savo viltį laimingai nuskristi į Tėvynę. Ilgoje ir patriotiškoje  kalboje S. Darius prisiminė garsią ir garbingą senovės Lietuvą, istorinius lietuvių žygius, sakė tikįs, jog ir jų žygis pavyks, nes „Lituanica” yra žymiai geriau paruošta skrydžiui per Atlantą nei Lindbergo ar kitų prieš tai į Europą skridusių lakūnų lėktuvai. Iškilmingų išleistuvių metu, dideliam lakūnų džiaugsmui, buvo surinkta per 3,000 dol. – lėktuvo perdirbimo skolai padengti. Kitą dieną, gegužės 6-ąją, Čikagos lietuvių visuomenė buvo pakviesta į  „Lituanicos” krikštynas.

Besiruošdami skrydžiui per Atlantą, S. Darius ir S. Girėnas  su savo lėktuvu pasirodė daugelyje lietuviškų  telkinių. Ne tik lietuviai, bet ir amerikiečiai  gėrėjosi  mūsų lakūnais ir stebėjosi jų drąsa. Abu lakūnai buvo labai patenkinti ir džiaugėsi, kad nenuvylė savo tautiečių. Lėktuvas „Bellanca Pacemaker CH-300” buvo perdirbtas, sustiprintas ir galutinai paruošas didžiajam – 5,000 mylių skrydžiui.

Lakūnų pageidavimu spaudoje paskelbtas kvietimas sugalvoti pavadinimą, kuris puoštų lėktuvą,  jam skrendant Atlanto padange. Buvo pageidaujama, kad pavadinimas būtų  reikšmingas, simbolinis, skambus  ir  trumpas. Nutarta, kad jis turėtų būti  lietuviškas, bet gerai skambėti ir angliškai, nes lakūnai yra Amerikos lietuviai, o jų  skridimą organizuoja bei remia Amerikos lietuviai. S. Darius lėktuvui buvo parinkęs kelis pavadinimus, bet norėta, kad ir lietuvių visuomenė  išreikštų savo nuomonę.

S. Dariaus siūlyti – „Lietuvių siela” ir „Diktatorius”. Visuomenė  perdirbtam lėktuvui  pasiūlė visą eilę pavadinimų: „Šv. Kazimiero dvasia”, „Mažoji gėlelė”, „Amerikos lietuvis”, „Vytis”, „Amerikietis”, „Aitvaras”, „Sakalas”, „Vytauto ainis”. Amerikos karo laivyno puskarininkis lietuvis iš Aliaskos lėktuvą siūlė pavadinti  „Litvega” (,,Lit – Lietuva, Vega – žvaigždė) vardu. „Naujienose” dirbęs Antanas Vaivada pasiūlė „Lituanica” (Lietuvybė). Nors ir naujas žodis, bet skambus ir išreiškė skrydžio prasmę – išgarsinti lietuvius ir sustiprinti jų dvasią bei jaunos, nepriklausomos Lie-tuvos pasitikėjimą savo jėgomis. Vyriausiojo skridimo rėmėjų komiteto sprendimu buvo nutarta surengti „Lituanicos” krikštynas. Jos įvyko balandžio 30 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kurioje kunigas I. Albavičius atnašavo iškilmingas šv. Mišias. Mišiose  giedojo K. Sabonis, vyčių choras „Daina”. Dėl blogų oro sąlygų po pietų numatytas  iškilmes oro uoste teko atidėti. Lėktuvo krikštynos įvyko gegužės 6 d. Čikagos savivaldybės Midway oro uoste. Lėktuvo šventinimo apeigas gausiai susirinkusiųjų lietuvių akivaizdoje atliko prelatas Mykolas Krušas,  padedant kunigui M. Urbonavičiui, o S. Dariaus mama, amerikiečių papročiu, sudaužė į lėktuvo propelerio ašį šampano butelį. Čia pat nuplėšus lėktuvo uždangą, susirinkusieji išvydo ir naująjį istorinį lėktuvą, pavadintą – „Lituanica” vardu. Netrukus abu linksmai besišypsantys lakūnai, susirinkusios minios džiaugsmui, pakilo virš vieno didžiausių tuo metu pasaulyje Čikagos  oro uosto. „Naujienos” rašė: „‘Lituanica’, nuoširdžiai tikime, užims vertingą vietą aeronautikos ir lietuvių tautos kilimo istorijoje”. Kitą dieną, gegužės 7 d. anksti ryte, lakūnai, atsisveikinę su giminėmis ir būrio čikagiečių šiltai palydėti, išskrido į New York.

Prisimindami tų dienų įvykius, gegužės 5 d., kviečiame dalyvauti šv. Mišiose už  buvusius čikagiečius Steponą Darių ir Stasį Girėną. Atminimo  šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r.  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, o 11 val. r. – Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo lietuvių bažnyčioje. Jas aukos kun. Gediminas Keršys. Po Mišių 12 val. p. p. Marquette Park parapijos salėje Amerikos lietuvių teatras „Viltis” suvaidins spektakliuką apie S. Dariaus ir S. Girėno palydas iš Čikagos prieš 80 metų „Sėkmės, Lituanica”. Visi kviečiami.Atsisveikinimo vakarienė Jucių restorane vyko 1933 gegužės 5 d.