sielos

Konferencijos dalyviai. Rūtos Rusinienės nuotraukos

Trečioji Sielovados konferencija Bostone


RŪTA RUSINIENĖ

Trečioji JAV lietuvių katalikų sielovados konferencija įvyko 2009 m. kovo 28 d. Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos salėje. Į ją susirinko apie 50 žmonių, tarp jų dalyviai iš Pennsylvanijos, Floridos, Illinojaus, New Yorko, Kanados ir Massachusettso valstijų. Konferenciją ruošė Lietuvos vyskupų konferencijos išeivijos lietuvių katalikų delegatūra; rėmė Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija ir Šv. Petro lietuvių parapija.

Konferencija prasidėjo rytmetinėmis Mišiomis, kurias atnašavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, prelatas Edmundas Putrimas. Jam asistavo Bostono šv. Petro lietuvių parapijos klebonas emeritas ir Amerikos lietuvių kunigų vienybės pirmininkas, prelatas Albertas Kontautas, Bostono šv. Petro lietuvių parapijos klebonas, kunigas Steponas Žukas, buvęs Lawrenco šv. Pranciškaus parapijos klebonas, kunigas Albinas Janiūnas ir St. Petersburg Beach, Floridos, Šv. Kazimiero misijos, Pranciškonų vienuolyno administratorius, kunigas Bernardas Talaišis.

Konferencijos invokaciją, kurią pasakė prel. Putrimas, buvo prašoma visų melstis, kad Šventa Dvasia stiprintų mūsų tautinę tapatybę. Konferenciją atidarė ir vedė koordinatorė Užsienio lietuvių katalikų jaunimo sielovadai Birutė Bublienė, jai talkininkavo Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos pirmininkas, advokatas Saulius Kuprys.

Buvo perskaityti sveikinimai tų, kurie negalėjo į konferenciją atvykti, tarp jų – arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, kuris dalyvius pasveikino Lietuvos vyskupų konferencijos vardu, pabrėždamas, jog reikia atpažinti laiko ženklus ir dalintis nuomonėmis bei patirtimi su įvairiomis parapijomis. Taip pat buvo perskaityti sveikinimai iš vyskupo Pauliaus Baltakio bei Lietuvos Respublikos gen. konsulo New Yorke ambasadoriaus Jono Paslausko.

Gyvu žodžiu dalyvius pasveikino kun. Žukas, Bostono Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Rima Girniuvienė, Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybos pirmininkė Danguolė Kuolienė ir Lietuvių skautų sąjungos tarybos pirmininkas Gintaras Taoras.

Prelatas įvardijo pokyčius lietuvių visuomenėje

Įvadiniame konferencijos žodyje prel. Putrimas apibrėžė trečiosios sielovados konferencijos tikslą – reaguoti į tai, kas vyksta visuomenėje, turint omeny parapijų ir misijų ateitį. Prelatas išvardijo keletą pokyčių, kuriuos jis pastebi šiuolaikinėje visuomenėje. Vienas tokių – tai didėjantis sekuliarizmas. Kaip pavyzdį jis pateikė dabartinius „ekonominius imigrantus” iš Lietuvos, kurie atvažiavo su kitokiu požiūriu į kultūrą, vertybes bei tėvynę, kur jaučiamas tam tikras pasyvumas bei sovietinės mąstysenos pėdsakai. Antras svarbus pokytis – mažėjantis kunigų skaičius. Vilkaviškio seminarija Lietuvoje jau uždaryta, kalbama, jog reikės uždaryti dar vieną seminariją. Keičiasi ir išeivijos profilis, pvz., šiuo metu Londone yra daugiau negu 80,000 lietuvių imigrantų ir tik 1 kunigas jiems aptarnauti. Prelatas taip pat pastebėjo, jog antrosios ir trečiosios bangos imigrantai dar nėra susivieniję.

„Bažnyčia” ir „bažnyčia”

Pirmoji paskaita kėlė klausimą „Kam priklauso bažnyčia”? Kalbėjo dr. Mykolas Ritty, daktaro laipsnį apsigynęs bažnytinės teisės srityje St. Paul universitete. Jis paryškino skirtumą tarp „Bažnyčios” ir „bažnyčios”. Bažnyčia (iš didžiosios raidės) yra hierarchiškai susiorganizavusi bendruomenė, penima Kristaus Kūno – tai mistinis Kristaus kūnas. Bažnyčia (iš mažosios raidės) yra pastatas, skirtas Dievui garbinti.
Prieš penkerius metus šv. Petro lietuvių bažnyčia atsidūrė pavojuje – arkivyskupas ketino ją uždaryti. Pagal bažnyčios įstatymus, vyskupas yra tas asmuo, kuris daro galutinį sprendimą dėl bažnyčios likimo. Dr. Ritty nuomone, lietuviams pasisekė išgelbėti šv. Petro parapiją, nes jie daugiau dėmesio kreipė ne į bažnyčios, bet į Bažnyčios išlikimą.

Dr. Ritty pripažino, jog ne visada yra aišku, kaip pritaikyti Bažnyčios įstatymus. Pvz., kai buvo ketinama uždaryti šv. Petro bažnyčią, lietuviai paprašė, kad parapijos turtas liktų lietuvių misijos priežiūrai. Taip lietuviai būtų turėję lėšų rūpintis lietuviška sielovada Bostono rajone. Šis prašymas atitiko bažnyčios įstatymą, kad vyskupas atsakingas yra už sielovadą. Iš dalies todėl, dr. Ritty teigimu, šv. Petro bažnyčia nebuvo uždaryta.

Parapijos pastatų ir turto likimas

Diskusijų metu buvo paminėta civilinio teismo byla Spokane mieste, Vašingtono valstijoje, kur teisėjas nusprendė, kad vyskupui nepriklauso parapijos pastatai bei turtas. Verčiau, jis yra to turto globėjas ar saugotojas (trustee). Kitas pavyzdys. Neseniai buvo uždaryta Brocktono, MA Šv. Kazimiero lietuvių parapija. Parapijos pinigai atiteko ne arkivyskupijai, o Bostono apylinkės lietuvių sielovados misijai. O 80 proc. nekilnojamo turto atiteko netoli esančiai parapijai, į kurią įsijungė dauguma Šv. Kazimiero parapijiečių.

Dar vienas atvejis – uždaryta Manhattano Aušros vartų bažnyčia. Tos parapijos atstovė paklausė pranešėjo, ar jie galėtų teisiškai vėl atidaryti bažnyčią, jei gautų kunigą iš Lietuvos. Į tai dr. Ritty atsakė, kad vyskupas turi nuspręsti.

Svarbu neprarasti parapijų archyvų

Antroji paskaita iškėlė klausimą dėl parapijų archyvų – kodėl ir kaip juos išlaikyti? Čia kalbėjo bibliotekininkė Dalė Lukienė, anot kurios, parapijų archyvinė medžiaga yra labai brangi ir naudinga mokslininkams, bet tik jei ji yra sutelkta ir sutvarkyta archyvuose. Šiuo metu parapijų archyvinę medžiagą priima du JAV archyvai: Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA) Putname, sukurtas prelato Juro ir prižiūrimas Lietuvių katalikų mokslo akademijos, bei Pasaulių lietuvių centro archyvas Čikagoje.

Archyvinė medžiaga gali susidaryti iš biuletenių bei kitų leidinių apie parapijos veiklą ir organizaciją, maldaknygių, giesmynų, vėliavų, bažnytinio meno, korespondencijos, finansinių knygų, nuotraukų (su užrašais) ir jubiliejinių leidinių. Svarbu, kad ši medžiaga nebūtų prarasta – sakė Lukienė. Jei bažnyčiai gresia susijungimo ar uždarymo pavojus, reiktų paskatinti, kad: archyvinė medžiaga būtų nedelsiant nusiųsta į archyvą; būtų patvirtinta, kur parapijos archyvinė medžiaga laikoma (šią informaciją reiktų įdėti į parapijų archyvų žinyną); būtų surašyta parapijos istorinių knygų bibliografija; būtų sukurta bibliografija, o periodinėje spaudoje išspausdinta informacijos apie tą parapiją.
Lukienė sutiko, jog tai yra milžiniškas darbas, kuris pareikalaus savanorių talkos. Todėl reiktų sukurti komitetus, kurie koordinuotų archyvais besirūpinančiųjų darbą ir kurie rūpintųsi tam darbui reikalingų lėšų rinkimu.

Kam reikalinga parapijos taryba?

Bublienė vedė diskusijas apie parapijos pastoracinės tarybos svarbą ir pareigas. Jų metu paaiškėjo, jog parapijos tarybos užduotys yra: rūpintis pritraukti daugiau jaunimo į parapiją; stengtis parapiją atgaivinti; rūpintis parapijos tvarkymu (kunigas turėtų rūpintis tik pastoraciniu darbu, o ne kasdieniniu administravimu); patarti kunigui, kokios pastoracinės programos padėtų pritraukti jaunimą bei naujus narius.

Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio misijos atstovė Daina Čyvienė papasakojo apie jų misijos tarybos veiklą. Bažnyčios taryba rengia įvairias programas, pvz., neseniai buvo surengta diskusijų serija apie šv. Paulių; rekolekcijas su kunigais iš Lietuvos; sekmadienio Mišias šeštą valandą vakaro jaunesniems parapijiečiams; Mišias lauke per Sekmines; draugystės vakarus naujiems imigrantams, kad šie susipažintų su bažnyčia.

Philadelphijos Šv. Andriejaus parapijos atstovas sakė, jog pas juos po Mišių parapijiečiai susirenka parapijos salėje kavai, ši tradicija puoselėja šeimynišką nuotaiką tarp parapijiečių.

Steigiamos naujos lietuviškos misijos

Po pietų kun. Talaišis pristatė iššūkius, lietuviams katalikams kuriant naują pastoracinę misiją Fort Myers, FL, o prel. Putrimas pakalbėjo apie Long Island, NY misiją. Buvo perskaitytas atsiųstas laiškas iš Atlantos, GE, LB pirmininkės Austės Nakutytės, kuri papasakojo apie to miesto lietuvių misijos įsteigimą.

Ses. Margarita Bareikaitė pristatė jaunimo sielovados žingsnius ir pakvietė jaunų šeimų atstovę pakalbėti apie jiems sudarytus sunku mus.

Adv. Saulius Kuprys vedė pasauliečių apaštalavimo sesiją ir pakvietė asmenis pristatyti savo pranešimus apie Amerikos Lietuvių Romos Katalikų kunigų vienybę (pranešėjas prel. Kontautas); Jaunimo sielovadą (Birutė Bublienė); Lietuvių Katalikų Mokslo Akademiją (Dalė Lukienė); Ateitininkų organizaciją (Danguolė Kuolienė).

Trečioji JAV lietuvių katalikų sielovados konferencija pasibaigė diskusijomis, kurias vedė Bublienė. Apie dabartinę šv. Jurgio parapijos, Shenandoah, PA padėtį kalbėjo Jim ir Dot Setcavage.

 Konferencija buvo užbaigta malda.

sielos

Šv. Petro lietuviškos bažnyčios Bostone kryžių siena