fondas

Nauja LF taryba (iš k. į d.): 
Tadas Mickus, Algirdas Saulis, Raimundas Šilkaitis, Antanas Razma, Marius Kasniūnas, Dalė Lukienė, Rimantas Griškelis, Narimantas Udrys, Vytas Narutis,Violeta Gedgaudienė,Almis Kuolas, Daina Kojelytė, Arvydas Tamulis ir Dalius Vasys (trūksta Sauliaus Čyvo). LF nuotraukos

Lietuvių fondas žvelgia į priekį

DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių Fondo (LF) narių metiniuose suvažiavimuose susipažįstama ne tik su Fondo praėjusių metų ataskaita, jo metu keliami rūpimi klausimai, diskutuojama, bet ir renkami ar perrenkami nariai į LF tarybą ir Kontrolės komisiją. Šių metų 47-ajame suvažiavime, kuris įvyko gegužės 1 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, nariai į Tarybą ir kontrolės komisiją buvo be diskusijų ir prieštaravimų išrinkti pirmoje suvažiavimo dalyje, dar prieš atskirų komitetų pranešimus. Į LF tarybą šiais metais buvo išrinkti/perrinkti: Saulius Čyvas, Dalė Lukienė, Laurynas Misevičius, Vytautas Narutis, Raimundas Šilkaitis ir Arvydas Tamulis. Į Kontrolės komisiją dar vienai kadencijai buvo perrinktos Alberta Astras ir Milda Šatienė, trečiąja Komiteto nare tapo suvažiavimo metu iš salės pasiūlyta Aušrelė Sakalaitė.

Šiais metais kadenciją baigė ir į Tarybą nekandidatavo Vytautas Kamantas. Už ilgametę veiklą Fondo valdyboje ir taryboje (dalyvauja nuo 1971 metų) LF vadovybė jam artimiausiu metu įteiks padėką. LF tarybos pirmininkas žodinę padėką išsakė ir puokštę gėlių įteikė ir ilgametei LF metinių suvažiavimų sekretorei Aldonai Šmulkštienei, kuri sekretorės pareigas šiais metais ėjo paskutinį kartą.

Suvažiavimas, į kurį atvyko 181 LF narys su 6,870 balsais (paštu balsavo 111 narių su 1,660 balsų), vyko sklandžiai, be trukdžių. Ypač aiškiai ir profesionaliai buvo pateikti LF pranešimai, kurių santraukas kartu su finansine praėjusių metų ataskaita galima rasti LF leidžiamame šių metų leidinyje ,,Liepsna”, ir kurią netrukus bus galima rasti internetiniame Fondo puslapyje adresu: www.lithuanianfoundation.org

Todėl šiame straipsnyje ilgėliau apsistosiu ties gerą įspūdį palikusiais LF tarybos ir valdybos pirmininkų pranešimais, įvardijusiais šių dienų Fondo iššūkius ir problemas bei nurodžiusiais būdus, kaip neatsilikti ir bandyti žengti koja kojon su šia diena.

Pirmininkas įvardijo ateities tikslus ir būdus jiems pasiekti

Suvažiavimui pirmininkavęs LF tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis savo pranešime sakė: ,,Globalinė padėtis per tuos 50 metų apsivertė aukštyn kojomis. Nuo 1962 metų, kai pašto ženkliukas kainavo 4 centus, kavos puodukas 10 centų, o benzino galionas tik 19 centų, nuo to laiko žmogus žengė pirmuosius žingsnius Mėnulyje, stebėjomės pirmaisiais gyvais vaizdais, perduotais iš Marso planetos, televizija tapo spalvota, telefonai be vielų, Kennedy šeima beveik dingo, sugriuvo Sovietų Sąjunga, atsirado kompiuteriai, ‘išdygo’ internetas, sugriuvo Mao Tse Tungo Kinijai susapnuotas rojus, o Žemės gyventojų skaičius padidėjo daugiau negu dvigubai.” Bet svarbiausia, pirmininko teigimu, per tą audringą laiką Lietuva atgavo nepriklausomybę.

Griškelis pastebėjo, jog Lietuvai tapus laisva, jai nutautėjimas vargu ar begresia: visi kalba lietuviškai, veikia bažnyčios, mokyklos ir universitetai pilni mokinių, ekonomika vystosi, Lietuva dalyvauja pasaulinėje plotmėje. Todėl rūpintis dėl Lietuvos, jo nuomone, vargu ar reikia. Kitokį vaizdą LF tarybos pirmininkas mato Fonde. Lietuvos padėtis, sakė jis, pasikeitė, bet Fondas atsiliko nuo riedančių gyvenimo ratų. Jau kuris laikas LF narių skaičius, iškeliaujančių Amžinybėn, pralenkia naujų narių skaičių. Iš kitos pusės, toliau tęsė jis, nors lietuvių skaičius išeivijoje smarkiai išaugo, Fondo gretos nepagausėjo. Keičiasi Fondo narių demografinė sudėtis, gal net ir filosofinis jų palinkimas. Gal, spėliojo Griškelis, Lietuvai tapus nepriklausoma, LF neteko savo užduoties ir tapo beprasmė, iš senų laikų užsilikusia organizacija, veikianti pagal 50 metų senumo darbotvarkę?

LF tarybos pirmininkas susirinkusiems priminė amerikiečių patarlę, pasak kurios, ,,Jeigu nori pagauti pelę, turi pastatyti geresnius spąstus.” ,,Jeigu LF nori išsilaikyti, – sakė jis, – jis turi tapti patrauklesnis ir ypatingesnis už visus kitus fondus ir organizacijas. Jis turi išsiskirti iš visų kokybiškai bei iš esmės. Jis turi tapti svarbia ir įtakinga išeivijos gyvenimo dalimi.”

Siekiant šio tikslo Griškelis pasiūlė „ištiesti ranką jaunimui ir visais būdais jį supažindinti su LF”. Tą darant, reikia dėti ypatingas pastangas prieinant prie dabartinio jaunimo. LF tarybos pirmininkas įsitikinęs, jog pats jaunimas į Fondo duris nepasibels ir čekių Fondui be reikalo nerašys. Todėl, pabrėžė jis, ,,Jeigu ne jie pas mus ateis, mes turime nueiti pas juos.” Griškelio vizijoje Fondas turi tapti jaunų žmonių gyvenimo, jų kasdienybės dalimi, kad jie pradėtų suprasti ir matyti, jog LF jiems yra svarbus ir naudingas. Užbaigdamas savo kalbą LF tarybos pirmininkas paskatino Fondo šūkį ,,Iš kartos į kartą” pradėti įgyvendinti nedelsiant.

M. Kasniūnas: vykdant projektus klausta, ar jie padės pritraukti naujų narių

LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas savo pranešime išskyrė tris pagrindines jo vadovaujamos valdybos veiklos sritis praėjusiais metais. Pirmoji – tai konkretūs projektai, antroji – administracijos veiklos patobulinimai ir trečia sritis – naujų narių pritraukimas. Kaip pastebėjo Kasniūnas, nors visi praėjusių metų projektai gal ir siekė kitokių tikslų, niekados, juos vykdant, nebuvo pamiršta paklausti, kaip konkretus projektas padės pritraukti naujų narių. Nes, kaip pastebėjo jis, Fondo statistika rodo, jog mirštančių narių skaičius vis dar yra didesnis nei naujų narių skaičius.

LF valdybos pirmininkas pasidžiaugė 2009 metų darbais ir projektais. Metai prasidėjo su pokylio Valdui ir Almai Adamkams pasirengimo darbais, į kuriuos buvo pakviesti ne tik Fondo valdybos nariai, bet ir savanoriai. Pokylis, įvykęs 2009 m. spalio 3 d. PLC, atnešė daugiau nei 20,000 dol. pelno, buvo įkurtas naujas Prezidento Valdo ir Almos Adamkų stipendijų fondas (12,885 dol.), skirtas remti gamtosaugą studijuojančius studentus. (Be šio fondo 2009 metais buvo įsteigti dar keturi fondai: Broniaus Bieliuko stipendijų fondas; Dieviško kryžiaus fondas I, Dieviško kryžiaus fondas II ir Jurgio Daugvilos fondas.) Pasak Kasniūno, pokylio metu buvo smagu matyti ne tik dažnai matomus, bet ir iš toliau atvykusius veidus, ypač jaunimą iš Cleveland, Detroit ir Indianapolis miestų. Trys iš pokylyje dalyvavusių studentų tapo naujais Fondo nariais.

Kitas projektas buvo Kalėdinių sveikinimų išsiuntimas ne tik dabartiniams nariams, bet ir žmonėms, kurie nėra nariai, bet galėtų jais tapti ateityje. Kaip sakė Valdybos pirmininkas, ir čia lydėjo sėkmė – Fondas sulaukė naujų narių. Neseniai pabaigtas vykdyti dar vienas projektas – išleista LF spalvinimo knygelė ir išdalinta visų lituanistinių mokyklėlių JAV vaikams nuo darželinio amžiaus iki 3ios klasės. Kiekviename knygelės puslapyje yra kokia nors žinutė apie Fondą. Ją nuspalvinę vaikai paprašyti knygeles atsiųsti atgal į Fondo raštinę. Ir šiuo projektu tikimasi sulaukti susidomėjimo Fondu ir naujų narių – vaikų tėvelių.

Kasniūnas pristatė ir ilgalaikį projektą, kurio tikslas – padidinti Fondo duomenų bazę, į kurią būtų įtraukti ne tik dabartiniai LF nariai, bet ir žmonės iš kitų lietuviškų organizacijų, o svarbiausia – iš tolimų vietų JAV. Panašia duomenų baze jau pasinaudota – išsiųstos el. žinutės LF stipendijas gavusiems studentams. Žinutėmis siekta priminti studentams apie LF jiems suteiktą paramą ir paskatinti tapti Fondo nariais. Pasak Kasniūno, ir čia susilaukta susidomėjimo ir naujų aukų.

Šiuo metu LF valdyba yra numačiusi tris projektus. Pirmasis – LF ir PLC golfo turnyras, įvyksiantis birželio 19 d. Old Oak Country Club, Homer Glen, IL. Antrasis – liepos mėnesį Toronto mieste, Kanadoje, įvyksiančios XIX Lietuvių išeivijos dainų šventės metu LF planuoja turėti savo stalą, kuriame bus galima gauti informaciją apie Fondą ir tapimą jo nariu. Galų gale, lapkričio 6 d. PLC Fondas rengs tradicinį pokylį.

Pora žodžių apie pelno skirstymą

Diskusijų metu daugiausia teirautasi dėl LF pelno skirstymo gairių ir Pelno skirstymo komiteto sprendimų suteikti paramą vieniems ir neskirti jos kitiems. Priminsiu, jog 2009 metų Pelno skirtymo komitetą sudarė šeši nariai, trys atstovaujantys Fondui ir trys – JAV LB: Algirdas Saulis (pirmininkas) (LF), Danutė Bindokienė (LF), Augustinas Idzelis (antrininkas, JAV LB), Vytas Narutis (LF), Gintautas Taoras (JAV LB), Narimantas Udrys (antrininkas, LF), Jonas Vainius (JAV LB) ir Virgus Volertas (JAV LB). Stipendijų pakomitetį sudarė: Andrius Tamulis (pirmininkas), Sigita Baniulytė, Tauras Bublys, Vanesa Kašelionis ir Juozas Polikaitis.

A. Saulis sakė, jog ir šiais metais Fondas pasirengęs skirti tokią pačią, kaip ir praėjusiais metais pinigų sumą – 400,000 dol. Kadangi kiekvienais metais prašymų yra daugiau nei skirstymui skirtų pinigų, jis įsitikinęs, jog ir šiais metais bus nepatenkintų skirstymo rezultatais, Deja, kol kas tikrovė yra tokia.

fondas

Nauja LF Kontrolės komisija (iš k. į d.): Milda Šatienė, Alberta Astras ir Aušrelė Sakalaitė.