ss
Jono Kuprio nuotr.

Kai šokėjai šoka su šypsena
Pokalbis su XIV Tautinių šokių šventės Boston meno vadovais Vida Brazaityte ir Romu Jonušoniu

Prieš žiūrovų akis atsiskleidžia spalvų ir judesių margumynas, besikeičiantis kaip kaleidoskopas iš vieno rašto į kitą, besisukantis greitesniu ar lėtesniu tempu, apimantis platų planą ir smulkesnes detales, jaudinantis savo energija ir grožiu. Toks, be abejo, bus spektaklio bendras įspūdis, kurį patirsime š. m. liepos 1 d. Boston XIV Tautinių šokių šventės meninės programos metu.

Tokiai didžiulei šventei surengti reikia daugybės pajėgų. JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės globoja Tautinių šokių šventes nuo pačios pirmosios, kuri įvyko 1957 m Čikagoje. Boston šventės ruošimu rūpinasi organizacinis komitetas, kuriam vadovauja Marius Žiaugra. Dėmesio centre, žinoma, yra meninė programa, kuriai sukurti reikia ypatingų pastangų. Š. m. kovo 23–25 d. Boston lankėsi XIV Tautinių šokių šventės meno vadovai Vida Brazaitytė ir Romas Jonušonis. Su jais ir kalbėjome apie tai, kas jau padaryta ir kiek dar prieš akis liko darbo baigiant kurti šventės programą.


ss

,,Agganis” arenoje Boston dėl XIV Tautinės šokių šventės tarėsi (iš kairės): arenos generalinis vadybininkas Kim Brassil, šventės ruošos komiteto nariai Marius Žiaugra ir Rūta Mickūnienė, šventės meno vadovai Vida Brazaitytė ir Romas Jonušonis, šventės kūrybinės grupės narys Gintaras Grinkevičius. Už jų stovi JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytautas Maciūnas.– Norėtumėme daugiau apie Jus sužinoti. Kokie keliai Jus atvedė į šias atsakingas pareigas?

– Vida Brazaitytė: Augdama Čikagoje, lankiau Kristijono Donelaičio aukštesniąją lituanistinę mokyklą, kur ir pradėjau šokti tautinius šokius. Ją baigusi, jau paauglė, pajutau norą toliau šokti tautinius šokius. Tuomet ir perėjau į „Grandį”. Tai buvo prieš 30 metų. Po kiek laiko grupės vadovė Violeta Fabianovich pakvietė mane būti šokių mokytoja. Dirbau iš pradžių su vaikų grupe, vėliau su vyresniais, o dabar su pagyvenusių šokėjų rateliu. Mokytojauju jau 17 metų.

– Romas Jonušonis: Esu punskietis, gimęs Lenkijoje. Aš taip pat pradėjau šokti dar būdamas mažas vaikas, kai mama mane nuvedė į tautinių šokių grupės repeticiją. Taip ir eidavau, kartais su ašarom. Bet kai baigiau vidurinę mokyklą, mane kažkas traukė stoti į Klaipėdos muzikos akademijos Choreografijos skyrių, kurį ir baigiau. Teko dirbti Lietuvoje, taip pat ir Punsko lietuvių kultūros namuose. Paskui atvažiavau į Kanadą. 1995 m. pradėjau dirbti su Toronto „Gintaro” grupe, vadovės Ritos Karasiejienės padėjėju, o paskutiniuosius septynerius metus esu grupės vadovas.

– Kaip ir kuomet prasidėjo XIV Tautinių šokių šventės meno programos planavimas?

V.B.: Lietuvių tautinių šokių institutas aktyviai prisideda prie išeivijos tautinių šokių švenčių rengimo ir atsako už šventės meninę programą. Tam tikslui institutas pasikviečia šventės vyriausią meno vadovą. Praėjus kai kuriam laikui po paskutiniosios šventės, kuri vyko Los Angeles, Institutas pasikvietė į šią šventę du meno vadovus, mane ir Romą. Nuo to ir viskas prasidėjo.

R.J.: Kai jau buvome paskirti meno vadovais, pradėjome galvoti apie šventės tematiką. Pagal tai renkami šokiai, kurie bus atliekami, pagal tai rašomas scenarijus.

– Kokią temą Jūs pasirinkote XIV Tautinių šokių šventės meno programai?

R.J.: Tema yra lietuvio žemdirbio santykis su žeme, su gamta įvairiais metų laikais – pavasario, kai išgena pirmuosius galvijus į laukus ganytis, kai sėja javus, vasaros, kai pjauna šieną, ir vėliau, kai jau nuima derlių, iškepa pirmąjį duonos kepalą. Pavasarį žemdirbys kreipiasi į žemę, ją bučiuoja, prašo jos keltis. Vasarą jis švenčia Jonines, Žolinę. Pabrėžiame lietuvių tautosaką, papročius.

– Kaip sudarėte meninės programos šokių repertuarą?

V.B.: Aišku, ieškojome šokių, kurie atitiktų tą temą, atsižvelgdami į šokėjų amžių ir į tai, kiek norėtumėme programoje turėti atskirų šokių vaikams, jauniams, studentams, suaugusiems ir pagyvenusiems šokėjams. Tuo pačiu metu, norėjome įtraukti ir naujų choreografų darbus, kurie dar niekur nebuvo atlikti. Kartais rinkomės šokius iš studentų diplominių darbų.

R.J.: Iš 25 atliekamų šokių gal trečdalis išeivijoje bus matomi pirmą sykį. O jei jie jau ir buvo matyti Lietuvoje, tai tik ne tokioje didžiulėje aikštėje. Dalį šokių sudaro išeivijos choreografų kūryba, kuri mums daugiau pažįstama. Tokiu būdu mes parodome pagarbą jiems.

V.B.: Išeivijos tautinių šokių šventėse dalyvauju nuo 1984 m. Daugiausia būdavo „Aukso fondo” (populiaraus klasikinio repertuaro) šokiai kaip „Malūnas”, „Sadutė”, „Blezdingėlė” ir pan. Šioje šventėje žiūrovai matys tikrą šokių įvairumą.

– O po repertuaro sudarymo, koks kitas žingsnis kuriant šventės meninę programą?

R.J.: Ruošėme tautinių šokių mokytojų kursus, MI. Jie vyko praėjusių metų rugpjūčio mėnesį. Vienos savaitės kursai – tarsi įvadas į Tautinių šokių šventę. Kursuose dalyviams pristatėme scenarijų, mokomės repertuaro, išdalinome šokių aprašymus, kitą mokomąją medžiagą. Paskutiniuose kursuose dalyvavo ir dr. Vidmantas Mačiulskis, kuris atvyko iš Lietuvos. XIV Tautinių šokių šventėje bus atliekama keletas jo sukurtų šokių. Be visų kitų šokių, esančių šventės repertuare, kursų dalyviai turėjo progos išmokti Vidmanto sukurtus šokius. Jis taip pat mokė liaudies šokių pagrindų.

– Po kursų mokytojai grįžta į savo vietoves mokyti savo grupių, o meno vadovai?

R.J.: Vyksta pačios šventės meninės programos detalus planavimas. Sporto arenos aikštė, kur vyks šventė, padalinama į kvadratus. Kiekviena tautinių šokių grupė šoka savo kvadratuose. Sudaromi brėžiniai. Savaime aišku, ne vien tik meno vadovai tą darbą atlieka. Mums į pagalbą atėjo trijų asmenų kūrybinė grupė: Vaida Indriliūnienė, Vitalija Ivinskienė ir Gintaras Grinkevičius. Pasidalinome darbais, kvadratais, brėžinių darymu.

Mums bekalbant, atėjo Gintaras Grinkevičius, kuris į Boston atvyko su meno vadovais. Jį pakvietėm prisijungti prie pokalbio.

– Gintarai, priklausote meno vadovų pagalbinei kūrybinei komandai. Koks Jūsų pasiruošimas?

G.G.: Baigiau Klaipėdos universiteto Choreografijos katedrą, tikriausiai daug anksčiau už Romą. Dirbau Mažeikiuose su vaikų tautinių šokių ansambliu. 1994 m., atvykus į Čikagą, Violetos Fabianovich buvau pakviestas dirbti „Grandyje”.

ss
Jono Kuprio nuotr.

– Papasakokite apie kūrybinės grupės darbus ir rūpesčius.

G.G.: Pakviesti Romo ir Vidos, nuo pat pirmos dienos dirbame su įkarščiu. Vaida, mūsų kolegė, yra choreografė, baigusi tą pačią mokyklą. Vitalija, kurios šokis netgi bus šokamas šventėje, vėliau prisijungė. Ir taip visi kartu kibom į darbą.

V.B.: Dirbame norėdami sukurti kuo gražesnį bendrą vaizdą, išraizgydami šokėjų ratelius, persipinimus, raštus. Ir visa tai reikia įgyvendinti didžiulėje aikštėje su daugybe šokėjų – jų bus daugiau kaip 1,800.

G.G.: Turėsime tik vieną repeticiją arenos aikštėje, o jau kitą dieną bus šventė. Per tą vieną dieną reikia padaryti kažkokį stebuklą – suvesti atskiras grupes į darnų vienetą. Bet neturime abejonės, kad rezultatas žiūrovus žavės.

– Kalbant apie areną, ši savaitgalį lankotės Boston su tikslu apžiūrėti „Agganis Areną”, kurioje vyks šventė.

R.J.: Taip, dabar ypatingą dėmesį skiriame šventės salei ir techniniams darbams. Organizacinis komitetas mus supažindino su arenos darbuotojais, profesionalais, su kuriais aptarėme įvairius šventės techninius reikalavimus, pvz., apšvietimas, muzikos ir garso tvarkymas. Pagal meno vadovų nurodymus tai turi būti suderinta su atliekamais šokiais, įėjimais, išėjimais. Reikia įgarsinti kalbėtojus, pranešėjus. Muzika bus grojama ne tik iš įrašų, bet ir atliekama kapelos. Į Tautinių šokių šventę atvyksta Vilniaus universiteto ansamblis, kurio muzikantai savais instrumentais gros keletą šokių.

 V.B: Šį savaitgalį susitikome su Bill Kenney, techniniu vadovu, kuris bus atsakingas už visą apšvietimo ir įgarsinimo darbą. Žmogus turi daug patirties, yra dirbęs su gerai žinomais atlikėjais įvairiuose koncertuose ir programose, kurios vyko šioje arenoje. Esame juo labai patenkin ti.

R.J.: Taip pat esame labai patenkinti arena, kurioje šventė vyks. Jau pirmą kartą, kai joje lankėmės prieš pusantrų metų, ji mums labai patiko. Nors joje telpa 6,000 žiūrovų, erdvė yra jauki ir šilta ir, žinoma, tenkina visus kitus mūsų reikalavimus.

– Užbaigdami pokalbį, ar norėtumėte dar ką pasakyti skaitytojams?

R.J.: Kviečiame visus atvykti į šokių šventę ir įvertinti ne tik meno vadovų ir kūrybinės grupės pastangas, bet ir organizacinio komiteto, visų bostoniškių darbą. Kai žiūrovas mato šokėjus aikštėje šokančius su šypsena, tai reiškia, kad užkulisiuose viskas vyksta sklandžiai. Prie šventės pasisekimo prisideda visa eilė žmonių.

V.B.: O visus mus sieja meilė tautiniams šokiams ir noras puoselėti šį liaudies meną. Savaime aišku, jaunimui patinka šokti, jiems yra proga susitikti. Tos draugystės dažnai išlieka visam gyvenimui, jos padeda mums išlaikyti lietuvybę išeivijoje.

G.G.: Taigi, laukiame visų šventėje, kuri tikrai bus graži ir įdomi!

Į XIV Tautinių šokių šventę visus taip pat kviečia šventės organizacinis komitetas. Bilietus į pačią šventę, kuri įvyks sekmadienį, liepos 1 d., galima įsigyti internetiniame puslapyje www.agganisarena.com arba paskambinus Ticketmaster tel. 800745-3000. Pirkdami bilietus nurodykite „XIV Lithuanian Folk Dance Festival”. O šventės savaitgalio metu vyks visa eilė vakarinių renginių pačiame „Sheraton Boston” viešbutyje: penktadienį – Susipažinimo vakaras; šeštadienį – pasilinksminimas su muzika, dainomis ir šokiais; sekmadienio vakare – šventinė vakarienė. Tuo pačiu metu bus galima užsukti į lietuvišką mugę viešbutyje, kurioje per visą savaitgalį prekybininkai pardavinės meniškus rankų dirbinius, suvenyrus ir įvairias kitas prekes. Visos šventės programos yra skirtos įvairaus amžiaus žiūrovams, naujai atvykusiems, čia gimusiems, šeimoms. Visiems bus proga susitikti su seniai matytais draugais arba užmegzti naujas draugystes smagioje aplinkoje. Bilietų pardavimas į renginius vyksta sparčiai. Vietų skaičius – ribotas, tad raginame visus nedelsiant užsisakyti vietas šventės tinklalapyje www.sokiusvente2012. org. Galite kreiptis ir tel. 781-784-8491. Iki šventės beliko mažiau nei 60 dienų. Nelaukite ir dabar užsitikrinkite vietą XIV Tautinių šokių šventėje Boston. Iki malonaus pasimatymo!

Birutė Šležienė
XIV Tautinės šokių šventės komiteto atstovė spaudai

ss
Jono Kuprio nuotr.