Iš k.: Asta Skripkauskaitė, Albertas Kerelis, Marytė Utz, Vincas Lukas, Jurgis Vidžiūnas, Neringa Aleksonienė, Reda Blekienė, Audrė Budrytė-Nakienė, Milda Šatienė, Daiva Petersonaitė, Antanas Paužuolis (trūksta Vaclovo Momkaus). Rimo Rekašiaus nuotr.

Jaunimo centro metinis narių susirinkimas

Milda Šatienė

Kovo 16 d. po šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje įvyko Čikagos Jaunimo centro (JC) metinis narių susirinkimas. Susirinkimą pradėjo JC tarybos pirmininkė Marytė Utz, pasveikinusi dalyvius. Tarybos sekretoriui Rimui Rekašiui perskaičius praeitų metų metinio susirinkimo protokolą, jis buvo priimtas. Pirmininkė Marytė Utz suteikė žodį Jėzuitų vyresniajam kunigui Antanui Gražuliui, SJ. Kunigas sakė, kad dar  metams lieka šiose pareigose. Kunigas Algis Baniulis, SJ, neseniai atvykęs iš Lietuvos, tvarkys ekonominius jėzuitų reikalus. Kunigui Antanui Saulaičiui, SJ šią vasarą išvykus į Lietuvą, kunigas Algis Baniulis perims visas jo pareigas Pasaulio lietuvių centre Lemonte.

Kunigas Algis Baniulis taip pat papasakojo, kad Lietuvoje dirbo įvairiose pareigose Panevėžio, Pakruojo,  Klaipėdos, Vilniaus ir Šiaulių bažnyčiose. Jo pastangomis buvo restauruota bažnyčia Pakruojyje, pastatyta Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia Klaipėdoje, Šiauliuose Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios šventoriuje buvo atidengtas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II.

JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė kalbėjo, kad Centre buvo sumontuota nauja vėdinimo sistema, pareikalavusi daug išlaidų. Mokykloje buvo išdažytos klasės, padaryti kiti pataisymai. Valdybos pirmininkė dėkojo Lietuvių Fondui už kasmetinę finansinę paramą.

Priminta, kad Centro didžiojoje salėje įvyko atei-tininkų Kūčių renginys, JC tradicinė metinė vakarienė, JAV Lietuvių Bendruomenės veiklos pristatymas visuomenei, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro knygų mugė. Čiurlionio meno galerijoje (direktorė Laima Apanavičienė) vyksta meno ir fotografijos parodos, aktorių ir kino režisierių iš Lietuvos pristatymas. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė rengia poezijos popietes ir naujų lietuviškų knygų pristatymus. Centre veikia Čikagos lituanistinė mokykla, kurioje mokosi per 300 mokinių, o juos moko 60 mokytojų. Po pamokų skautai renkasi į užsiėmimus mažojoje salėje. Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (tarybos pirmininkas Robertas Vitas, valdybos pirmininkas Augustinas Idzelis) plečiami archyvai, kaupiamos muziejinės vertybės. Centre nemokamai repetuoja Lietuvių opera, tautinių šokių grupė „Suktinis”, teatras „Žaltvykslė”. Čia  rengia susirinkimus Jūrų šauliai, Panevėžiečių klubas ir kiti lietuvių klubai.

Neringa Aleksonienė padėkojo Moterų klubo (pirmininkė Irena Dirdienė) narėms, kurios, būdamos garbaus amžiaus, rengia blynų priešpiečius, Priešvelykinius pusryčius ir remia Centrą. Valdybos pirmininkė pasidžiaugė, kad Centrą gražiai prižiūri Vytautas ir Reda Daubariai. Neringa Aleksonienė dėkojo Jūrų šauliams už Laisvės kovų aukoms atminti paminklo atnaujinimą Centro kieme ir Neliai Paulauskaitei – už dosnias aukas bei paramą tvoros sutaisymui. Valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė pranešė, kad po ketverių metų darbo iš pareigų pasitraukia.

JC iždininkė Asta Skripkauskaitė perskaitė finansinę ataskaitą. Ji pabrėžė, kad Centras išsilaiko, nors ir neturi didelio pelno. Daugiausia pajamų gauta iš salės nuomų, o daugiausia lėšų sunaudota įvairiems pataisymams (suvažiavimo dalyviams buvo pateikta detali ataskaita). Kontrolės komisijos narė Lilija Gelažis perskaitė kontrolės komisijos revizijos aktą. Ji patvirtino, kad Centro finansiniai ištekliai tvarkomi teisingai.

Centro tarybos rinkimams vadovavo Albertas Kerelis. JC nariai išrinko/perrinko šiuos tarybos narius: Redą Blekienę, Neringą Aleksonienę, Mildą Šatienę, Audrę Budrytę-Nakienę, Ireną Dirdienę, Albertą Kerelį, Vincą Luką, Vaclovą Momkų, Antaną Paužuolį, Daivą Petersonaitę, Jurgį Vidžiūną, Marytę Utz. Į Kontrolės komisiją buvo perrinkti: Mindaugas Bielskus, Lilija Gelažis, Ramunė Papartis. Tarybos pirmininkė Marytė Utz padėkojo Centro tarybos, valdybos, kontrolės komisijos nariams, iždininkei Astai Skripkauskaitei, Moterų klubo narėms už pasiaukojantį darbą bei susirinkimo dalyviams ir visiems Centro nariams, gyvenantiems JAV. Diskusijų metu nariai uždavė daug klausimų, į kuriuos buvo atsakyta.

Balandžio 5 d. įvykusiame Centro tarybos posėdyje tarybos pirmininke buvo išrinkta Marytė Utz, o valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė sutiko būti šiose pareigose iki gegužės mėnesio pabaigos. Posėdyje buvo aptarti artimiausi ateities darbai. Vasaros atostogų metu numatomas didelis projektas – pakeisti sutrūkusius kanalizacijos vamzdžius, nutiestus nuo pastato paradinių durų iki gatvės, sutvarkyti šaligatvius.

Nutarta, kad metinė Jaunimo centro vakarienė įvyks š. m. gruodžio 7 dieną.