Jono Kuprio nuotraukos

Lietuvos Vyčiai Čikagoje paminėjo veiklos šimtmetį
Šv. Kazimiero kapinėse pašventintas paminklas Šiluvos Marijai

Vida Kuprytė

Lietuvos Vyčiai, švenčiantys 100 metų veiklos sukaktį, paženklino savo garbingą jubiliejų Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje pastatydami paminklą Šiluvos Marijai. Sekmadienį, gegužės 4 d. apie 100 žmonių susirinko pašventinti paminklą. Tarp jų buvo Lietuvos Vyčių vyr. tarybos nariai su pirmininke Regina Juškaite-Švobiene priešakyje, kurie šį savaitgalį posėdžiavo Čikagoje. Šventėje dalyvavo ir Seselės kazimierietės, Čikagos Vyčiai bei vietiniai lietuviai. Apeigoms vadovavo Vidurio Amerikos Vyčių dvasios vadas ir pamaldumo Šiluvos Marijai puoselėtojas kun. Anthony Markus.

Apeigos buvo pradėtos kapinių koplyčioje su malda, priesaikomis Švč. Mergelei Marijai ir giesme. Po to, sekdami paskui bažnytinę vėliavą ir jaunuolių nešamą Šiluvos Marijos paauksuotos ikonos kopiją, visi leidosi paminklo link, giedodami Marijai skirtas giesmes. Ypač reikšmingai nuskambėjo Juozo Naujalio ,,Sveika Marija, Motina Dievo”. Giesmės vaizdus, senovę primenantys žodžiai „Pana skaisčiausia, nuo kaltės liuosa,/ Ligoje saugok, šelpk sopuliuose,/ Tu kvepiančioji Rojaus lelija,/ Duok sveiką orą, sveika Marija!” sklido tarp kapų, kuriuose dabar ilsisi tūkstančiai Lietuvos Vyčių veikėjų, narių, rėmėjų. Tai sužadino pagarbą jau šimtmetį dirbančiai Lietuvos Vyčių organizacijai ir jos pirmtakams, įgyvendinusiems viziją sutelkti ir brandinti Amerikos lietuvišką katalikišką jaunimą.

Kun. Anthony Markus paminklą pašventino, o susirinkusieji prie paminklo sugiedojo muz. Fausto Strolios ,,Giesmę Šiluvos Marijai” anglų kalba. Po to kun. Markus paaiškino paminklo simboliką. Juodo granito paminklas turi Šiluvos koplyčios formą. Iš abiejų pusių klūpo pilko granito angelai. Virš paminklo – sidabrinis lietuviškas kryžius, kurį kun. Markus parvežė iš Lietuvos. Pačiame paminkle išraižyti vaizdai: per vidurį – Šiluvos Marija, iš kraštų – mažesni langeliai su Gailestingojo Jėzaus paveikslu pagal Šv. Faustiną, Šv. Kazimiero atvaizdu ir keturiais stebuklingais Marijos paveikslais: Žemaičių Kalvarijos, Pažaislio, Aušros Vartų ir Trakų. Apačioje – Kryžių kalno vaizdelis ir Rūpintojėlis.

Paminklo pastatymu rūpinosi ne tik kun. Markus, bet ir ilgametis Vyčių veikėjas Robert Martin, kuris paaiškino paminklo kilmę: ,,Lietuvos Vyčių vyriausioji taryba prašė, kad kiekviena Vyčių apskritis savaip paminėtų organizacijos šimtmetį. Vidurio Amerikos vyčiai sumanė pastatyti paminklą Šiluvos Marijai”. Pagal R. Martin, projektas pradėtas prieš dvejus metus. Ilgai buvo tariamasi su kapinių vadovybe, reikėjo nugalėti nemažai biurokratinių kliūčių, o taip pat sutelkti per 25,000 dol. paminklo pastatymui. Didelėmis aukomis parėmė Aldona ir Algirdas Braziai, Petkų šeima, Seselės kazimierietės, Čikagos lietuvių moterų klubas, Robert Damasauskas, Lietuvos Vyčių Fondas, Regina Juškaitis su šeima, Šiluvos Marijos Fondas, Jack ir Loretta Stukai, James ir Joann Vilučiai, Joseph ir Mary Zailskai bei Glen Perutis. Paminklas buvo suprojektuotas netoli nuo kapinių esančioje paminklų dirbtuvėje – Maurice Moore Memorials.

Besilankantys Šv. Kazimiero kapinėse paminklą nesunkiai suras. Jis stovi į pietus už koplyčios, pietrytiniame kampe, į rytus nuo sklypo, kuriame stovi Romo Kalantos paminklas.