ddet

Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė

JONAS URBONAS

Š. m. balandžio 18–19 dienomis JAV dar kartą buvo paminėtas Lietuvos vardo tūkstantmetis. Šį renginį suruošė JAV Lietuvių Bendruomenės Detroit apylinkės ir Michigan apygardos valdybų sutelktas komitetas bei talkininkai.

Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė pradėta balandžio 18 d., šeštadienį, Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre su iš Lietuvos atvežta paroda ,,Kryždirbystė Lietuvoje”, kurią į Detroit iš Washington, DC atvežė JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė. Parodos rodiniai, talkinant iš Lietuvos parodą atvežusiems dailininkams Sauliui Valiui ir Dianai Radavičiūtei-Valiuvienei, buvo sukabinti ir sustatyti Centro klasėse.

Apžiūrint parodą, prisiminiau vaikystę, kur dar neišskirstytame į vienkiemus mano gimtajame kaime, beveik kiekviename kieme, prieš namą, gėlių darželyje ir pakelėse stovėjo kryžiai, koplytstulpiai, rūpintojėliai. Sovietiniais laikais, įkūrus kolūkius, mūsų kaimo pastatai buvo nugriauti, o kryžiai vienokiu ar kitokiu būdu sunaikinti. Bet jiems nepavyko sunaikinti Kryžių kalno – ten vis išdygdavo nauji kryžiai. Dabar jų ten yra tūkstančiai.

Apžiūrėjus parodą, rinkomės į Kultūros centro svetainę, kur, pasivaišinus įvairiais skanėstais ir gėrimais, vyko Lietuvos vardo tūkstantmečio šventės atidarymo oficiali dalis. Ją vedė JAV LB Michigan apygardos valdybos pirmininkė Liūda Rugienienė.

Pasveikinusi susirinkusius, o jų buvo per 80, vakaro vedėja pakvietė kryždirbystės parodą į Detroit atvežusią JAV LB Kultūros tarybos pirmininkę pristatyti parodą. Po Lukienės apie kryždirbystę Lietuvoje kalbėjo parodą į Ameriką atgabenę menininkai Valius ir Radavičiūtė-Valiuvienė.

Truputį atsikvėpus, susirinkusiems Rugienienė pristatė į šią šventę iš Lenkijos atvykusį sūduvietį, prof. dr. Bronių Makauską, kuris tą vakarą skaitė pranešimą tema ,,Sūduvos lietuviai dabartinės Lenkijos sudėtyje”. Svečias gana atvirai papasakojo apie Sūduvos krašto lietuvių kovą – pastangas išlikti lietuviais. Pasak jo, lietuviai ten daugiausia susibūrė, panašiai kaip ir čia, Amerikoje, prie lietuviškų šventovių. Priminė, kad lenkai, net ir jų dvasininkai, pasižymi šovinizmu ir įvairiais būdais nori nustelbti lietuviškumą. Nors patys balsą kelia, kad Vilniaus krašte jie neturi teisių, nori, kad Vilniaus krašte lenkų kalba būtų oficiali kalba, net kad jiems būtų leista autonomiškai tvarkytis. Tuo pačiu prof. Makauskas priminė, kad jeigu Vilniaus kraštas buvo lenkų okupuotas, prie to daug prisidėjo ir sulenkėjusi lietuviška bajorija: Juozas Pilsudskis bei kiti. Svečias kvietė būti tolerantiškiems ir siekti sutarimo diplomatiniais veiksmais. Jam baigus savo kalbą dar ilgokai buvo klausinėjama, bendraujama.

det

• • •

Sekmadienį, balandžio 19 d., 10:30 val. r. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos gražiai išpuoštoje šventovėje įvyko specialios šv. Mišios, kurias atnašavo kun. Ričardas Repšys. Pirmose eilėse sėdėjo šiais metais gimnazijas baigsiantys abiturientai. Jie ir nešė tikinčiųjų aukas. Už juos buvo meldžiamasi. Kun. Repšys savo pamoksle ragino jaunimą, jam pasklidus po įvairius universitetus, nepaskęsti studentiškoje jūroje, išlikti aktyviais lietuviais, katalikais, universitetuose įsijungti į katalikiškus būrelius, jų veiklą. Baigdamas pamokslą kun. Repšys priminė apie dienos šventę – Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą. Kvietė užsukti į parodą ir Kultūros centre įvyksiantį pagrindinį minėjimą.

Kultūros centro didžioje salėje, prieš prasidedant oficialiai daliai, dar turėjome progos apžiūrėti ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mokinių piešinių parodą ,,Vaikai piešia Lietuvos gimtadienį”. Čia buvo sukabinti piešiniai, kurių autoriai buvo tiek patys mažiausi „Žiburio” auklėtiniai, tiek aštuntokai. Norėdama mokinius paskatinti JAV LB Michigan apygardos valdyba premijoms ,,Žiburio” mokyklai yra paskyrusi 300 dol. Nepamiršta buvo ir Grand Rapids mokyklėlė – jiems paskirta 100 dol. Parodą surengė ir premijas paskirtė mokyklos vedėja Vida Pekorienė.

Pasistiprinus lietuviškais patiekalais, vynu bei kava, buvome pakviesti susėsti prie gražiai papuoštų stalų oficialiai programos daliai. Ją vedė LB Detroit apylinkės valdybos pirmininkas Algis Rugienius.

Pasveikinęs susirinkusius ir trumpai priminęs, ko čia mes susirinkome, jis pakvietė kun. Repšį sukalbėti invokaciją. Kun. Repšys priminė 1009 metų kovo 9 d. įvykį, kada vienuolis Bonifacijus Brunonas ir 18 jo pagalbininkų buvo lietuvių-prūsų nužudyti. Šio įvykio aprašymas leido pirmą kartą paminėti Lietuvos vardą to meto pasaulinėje arenoje, o katalikų bažnyčiai tai davė naują šventąjį. Invokacijos pabaigoje kun. Repšys prašė Aukščiausiąjį laiminti Lietuvą ir mus visus.

Toliau Rugienius pakvietė Laimą Maziliauskienę paskaityti Lietuvos vardo tūkstantmečio progai parašytą Lietuvoje gyvenančios vienuolikametės Virginijos Kojelis konkursinį rašinį ,,Miela draugė”, kuriame atpasakojama Lietuvos istorija.

Pagrindinį šventės prelegentą dr. Makauską pristatyti Rugienius pakvietė JAV LB apygardos pirmininkę Rugienienę. Čia ji daug plačiau pakartojo jau šeštadienio vakaronėje girdėtą profesoriaus pristatymą, suminėdama jo mokslinius pasiekimus, nuopelnus Lietuvai.

Šios dienos dr. Makausko paskaita buvo apie Lietuvos istoriją laiko tėkmėje. Pirmiausia jis gana išsamiai apibūdino, kokia yra istoriko funkcija. Pagal jį, nors istorikas turėtų remtis tikrais istoriniais faktais, atsakyti, kaip buvo iš tikrųjų, neretai jis yra veikiamas savo aplinkos, kilmės bei asmeninių įsitikinimų. Toliau svečias grįžo prie pagrindinės temos, pradėdamas nuo Lietuvos vardo pirmojo paminėjimo, pirmojo Lietuvos krikšto 1009 metais, vienuolio Brunono bei jo pagalbininkų nužudymo, vėliau pereidamas prie tolimesnių Lietuvos istorijos etapų, užbaigdamas šiomis dienomis. Paskaita tikrai buvo akademiška ir eliniam klausytojui gal kiek per sudėtinga.

Turėjome ir meninę programą. Ją atliko Kristina Petrauskaitė, padainuodama dainą ,,Tėvynė” (S. Juškaus muzika), akompanuojant Adai Šimaitytei.

,,Vaikai piešia Lietuvos gimtadienį” konkurso darbų parodą pristatė ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos vedėja Pekorienė. ,,Kryždirbystė Lietuvoje” parodą trumpai pristatė JAV LB kultūros tarybos pirmininkė Lukienė. Šventės programą užbaigėme su muz. M. K. Čiurlionio ,,Noktiurnu” atliekant pianistei Adai Šimaitytei.

Turime būti dėkingi Lietuvos vardo tūkstantmečio šventę surengusiems JAV LB Michigan apygardos ir Detroit apylinkės vadovybėms ir jų talkininkams; JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei Lukienei ir jos talkininkams, menininkams iš Lietuvos už parodos ,,Kryždirbystė Lietuvoje” į Detroit atvežimą; prof. dr. Makauskui už įdomias paskaitas.

Baigdamas tariu iki pasimatymo Lietuvoje, mūsų valstybei švenčiant savo vardo tūkstantmetį.

detroit

Detroit lietuviams parodą ,,Kryždirbystė Lietuvoje” surengė ir pristatė (iš d.): D. Lukienė, S. Valius ir D. Radavičiūtė-Valiuvienė. J. Urbono nuotr.