saltasLtn. D. Nargelė kalnuose prie Da Nang, Vietname, 1965 m.

Nesibaigiantis Šaltasis karas

GEDIMINAS INDREIKA

Gyvename pokolonijiniame amžiuje, kada rytinė Europa dar niekad nebuvo tiek laisva ir demokratiška, kaip šiandien. Buvusieji priešai, JAV ir Rusija, ką tik Prahoje pasirašė branduolinių ginklų mažinimo sutartį. Tačiau, anot ltn. pulkininko, JAV marinų veterano Dominiko G. Nargelės, nuo 1999 metų šaltasis karas vėl tęsiasi. Rusijos valdančiųjų oligarchų luomas, diriguojamas premjero Vladimir Putin, sutelkė buvusias saugumo tarnybų jėgas ir iš naujo vykdo valstybės ,,FSBfikaciją”. Žmogaus teisės Rusijoje apribojamos, buvusi nešališka žiniasklaida dabar valdoma valdžios.

Vėliausioje D. Nargelės knygoje ,,Endless Cold War” (,,Nesibaigiantis šaltasis karas”), išleistoje 2009 m., autorius iškelia penkis taktikos būdus, kuriais Rusija kursto naująjį šaltąjį karą: 1. Piniginiai kyšiai; 2. Gamtos ištekliai, naudojami ekonominiam dominavimui; 3. Diplomatija, naudojama bauginimui; 4. Modernios ginkluotės ir branduolinės technologijos pardavimas teroristams ir 5. Žiniasklaida, naudojama neteisingai informuoti visuomenę, susilpninti politinius varžovus.

Prieš mėnesį įvykusį sprogdinimą Maskvos metro stotyje JAV žiniasklaida pristatė kaip dviejų musulmonių šiaurės Kaukazo teroristų vardų įvykdytą išpuolį. Maskvos valdžia teigia, jog sprogdinimą įvykdė banditai. Nargelė cituoja britų žurnalistą Edward Lucas, pasak kurio, įvykus panašiam išpuoliui Maskvoje 1999 m. rugpjūčio 31 d., Putin apkaltino Čečėnijos laisvės kovotojus. Iš tiesų, sprogdinimas buvo pačios Rusijos padiktuotas ir sąmoningai įvykdytas, kad visuomenė pasipiktintų tariamu ,,čečėnų terorizmu” ir būtų duotas pretekstas karui prieš nepriklausomybę pasiskelbusią Čečėnijos Respubliką.

Rusija siekia suskaldyti Europos Sąjungą ir sustabdyti NATO plėtrą, rašo D. Nargelė. Prieš puolant Gruziją 2008 metais, Rusija vykdė sudėtingą propagandos agitaciją prieš Gruzijos valdžią. Žadėdama finansines lengvatas, Rusija masiškai išdavinėjo rusų pasus Gruzijos piliečiams. Rugpjūčio 7 d. apie 20,000 rusų kareivių, 500 tankų su 600 lėktuvų palyda užpuolė nepriklausomą Gruziją. Dvi Gruzijos provincijos dar ir šiandien tebėra rusų okupuotos.

Rusija ruošiasi galimam konfliktui su Ukraina. Pasak Nargelės, 2009 m. Rusijos pasai buvo išduoti 7 milijonams žmonių Ukrainoje. NATO narės Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy sutiko Rusijai parduoti karinį puolamąjį laivą ,,Mistral”. Baltijos valstybės nerimauja, kad Rusija šį laivą gali panaudoti plečiant savo įtaką Baltijos jūroje. Tačiau D. Nargelė tikina, jog laivas ,,Mistral” yra per didelis kariniams tikslams Baltijos jūroje ir, jei Rusija jį įsigytų, veikiausiai nebūtų panaudotas prieš Lietuvą. Didesnė gresmė Lietuvai būtų didėjanti energetinė priklausomybė nuo Rusijos šaltinių.

Lietuvos piliečiai nepasitiki JAV įsipareigojimu ginti rytų Europą, iš dalies dėl nutrauktų ,,Amerikos balso” ir ,,Laisvės radijo” programų. Rusijos žiniasklaida ir jos padalinys ,,Baltijos TV”, o internete ,,Russia Today” žinios atkakliai formuoja neigiamą Amerikos įvaizdį lietuviams. Aš pats žiūrėjau per ,,Youtube” melagingą ,,Russia Today” video apie tariamus JAV įkurtus kalėjimus rytų Europoje. Jame buvęs prezidentas Rolandas Paksas skundžiasi, kad jam būnant prezidentu Lietuvos valstybės saugumo ministras jo prašęs leidimo įkurti Centrinės žvalgyvos valdybos (CŽV) kalėjimą Lietuvoje. Mano nuomone, dar ir šiandien R. Paksas tarnauja Rusijos propagandos tikslams ir galbūt yra Maskvos užverbuotas ir finansiškai remiamas.

 * * *

Tiems, kurie nėra skaitę pirmosios D. Nargelės knygos ,,From Immigrant to U.S. Marine” (Nuo imigranto iki JAV marino), galbūt bus įdomu paskaityti santrauką iš jo asmeninio Vietnamo karo dienoraščio (1965–1969 m.) naujausios jo knygos šeštame ir septintame skyriuose. ,,Endless Cold War” plačiau aprašytos 1950–1953 metų Korėjos karo aplinkybės ir Sovietų Sąjungos ir Kinijos pastangos įtvirtinti komunizmą rytų Azijoje.

Šiaurės Korėjos kariuomenė su Sovietų Sąjungos parama įsiveržė į Pietų Korėją, puldama rusų ,,Mig” naikintuvais. Prezidentas Harry Truman įsakė JAV oro ir marinų pajėgoms padėti P. Korėjai atremti agresorių. 1950 liepos 7 d. pirmieji JAV kariai desantininkai, lėktuvais atskraidinti, susirėmė su komunistais prie Hano upės. Kare žuvo apie 30,000 amerikiečių karių ir 45,000 pietų korėjiečių.

1978 m. ltn. pulk. Nargelė buvo paskirtas Marinų amfibinės brigados (MAB) antruoju vadu, vadovaujant generolui W. H. Rice rytų Azijoje. MAB įkurta Okinavoje būt7 pirmoji laisvės gynėja įvykus puolimui iš komunistinės Šiaurės Korėjos. D. Nargelės brigada laivu ,,Blue Ridge” atplaukė į Pietų Korėjos miestą Pohang atlikti karines pratybas, kai juos netikėtai užklupo vėtra. Jie išsilaipino krante ir kartu su Pietų Korėjos marinais iškeldino tankus ir kitą ginkluotę iš laivų.
* * *

Iki pastarųjų metų palyginti mažai buvo žinoma apie slepiamus komunizmo nusikaltimus, kadangi Rusijos KGB archyvai tik neseniai tapo prieinami. Tačiau Kinijos, S. Korėjos ir Kubos archyvai vis dar tebėra įslaptinti. Pasaulis žino apie fašistų nacių nusikaltimus – Lenkijoje, buvusioje vokiečių nacių koncentracijos stovykloje, įkurtas muziejus. Kodėl mes nereikalaujame, kad Sibiro gulago stovyklose būtų įkurtas panašus muziejus, sovietų nukankintiems milijonams pagerbti?

2007 m. birželio mėnesį JAV sostinėje Washington, DC buvo atidengtas paminklas komunizmo aukoms prisiminti. Tai yra pirmoji būsimo muziejaus ir tyrimo centro, skirto komunizmo nusikaltimams žmonijai studijuoti, stadija. Planuojama įkurti ir internetinį muziejų ,,Nexus”, kuriame būtų informacija apie komunistų įvykdytą tautų genocidą ir jų pavergtų tautų istoriją.

indreika

JAV marinų generolas L. Chapman, ltn. D. Nargelė ir JAV laivyno admirolas C. Lambert 1970 m. Subic Bay bazėje, Filipinuose.

balius
JAV Marinų 233 metų sukakties puotoje, įvykusioje 2008 m. St. George, Utah (iš k.): serž.
Ken Olsen, ltn. pulk. Roger Clawson, knygos autorius, ltn. pulk. D. Nargelė ir ltn. pulk. William Toole.


knyga,,Endless Cold War” yra 220 puslapių, gausiai iliustruota. Tai jau ketvirta D. Nargelės knyga. (Plačiau ltn. pulk. D. Nargelės biografija ,,Drauge” aprašiau 2008 m. rugpjūčio 2 d. straipsnyje ,,Teroro liudininkai ir laisvės kovotojai”.) Už tarnystę Vietnamo kare D. Nargelė apdovanotas JAV ,,Purple heart” medaliu, Pietų Vietnamo Respublikos Kryžiaus ordinu ir JAV laivyno ,,Combat V” medaliu. Sulaukęs pensijos, D. Nargelė skaitė paskaitas JAV Marinų veteranų konferencijose, Capitol Hill Executive Service Club suvažiavime ir kituose susibūrimuose.


Daugiau informacijos apie D. Nargelės knygas, jas užsisakyti galima internete www.dominiknargele.com ir leidykloje www.authorhouse.com