banner
Netrukus Boston lietuviai pakvies į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę

MARIJA EIVAITĖ HAUSER

Drįstu teigti, kad tautinių šokių šventės tapo neištrinama tradicija mūsų lietuviškame gyvenime. Jos yra jaunimo laukiamos, išeivijos lankomos ir gausiai aprašomos. Į šias šventes susirenka ne tik jaunos ir senos kartos, Amerikos ir Kanados lietuviška išeivija, Lietuvos piliečiai, bet ir tie, kurie giliai vertina savo protėvių tradicijas ir savas lietuviškas šaknis, nors ir nebekalba lietuviškai.

Pirmojoje šventėje – per 1,000 šokėjų

Pirmoji išeivijos Tautinių šokių šventė įvyko 1957 m. birželio 30 d. Čikagoje. Vartant tos šventės 72-jų puslapių programą, vadinamą vadovu, matome, kad šventėje dalyvavo 29 suaugusiųjų šokių grupės iš JAV ir Kanados. Vien iš Čikagos ir artimų jos apylinkių dalyvavo 15 grupių, o Kanadai atstovavo Toronto ir Hamilton miestų šokėjai. Į šią šventę suvažiavo šokių grupės iš miestų, kuriuose buvo įsikūręs didesnis lietuviškas telkinys: Baltimore, Boston, Gary, Detroit, Cleveland, New York, Newark, Rochester, Philadelphia ir Putnam. Ypač svarbu pabrėžti, kad šioje pirmoje šventėje dalyvavo net devynios lietuviškos parapinės mokyklos, vadovaujamos seselių kazimieriečių. Iš viso šokėjų buvo apie 1,421.   

Ir kiti miestai nepasidavė

Po šios pirmosios ir sėkmingos šventės sekė dar dvylika. Antroji tautinių šokių šventė įvyko 1963 m., trečioji – 1968 m., o nuo 1972 m. šventės vyksta kas ketverius metus. Nors dauguma buvo rengiamos ,,antroje Lietuvoje”, Čikagos mieste, nepasidavė Cleveland, Hamilton ir Toronto lietuviai. Jie nebijojo milžiniško darbo, ir kiekvienas miestas suruošė po didelio masto šventę. Per tas šventes šokėjų skaičius dažnai viršijo 2,000. Dar nuostabiau yra tai, kad jie atvyko iš kitų pasaulio žemynų – 1972 m. šoko grupės iš Pietų Amerikos ir Vokietijos, 1988 m. atvyko šokėjai iš Australijos ir Punsko miesto Lenkijoje, o 1992 m. su išeivijos šokėjais pirmą kartą kartu sukosi ir Lietuvos šokėjai. Šių švenčių svarbą ir neprilygstamą unikalumą nuolat įvertina JAV, Kanados ir Lietuvos vyriausybės, atsiųsdamos daugybę sveikinimo laiškų. O dalyviai ypač apsidžiaugia, sulaukę tokių garbingų svečių kaip Amerikos pirmosios ledi (,,first ladies”) Pat Nixon 1972 m. ir Betty Ford 1976 metais.

Paskutinėje šventėje aplenkta Čikaga

Paskutinė XIII Lietuvių tautinių šokių šventė buvo surengta 2008 m. Amerikos angelų mieste Los Angeles, California. Šioje šventėje dalyvavo per 40 vienetų, ir Čikaga čia jau nebepirmavo. Su džiaugsmu žiūrovai sutiko po tris grupes iš Lietuvos ir iš Kanados. Šokių grupės atvažiavo iš tolimesnių, mažesnių miestų – Kansas City, Omaha ir Washington, DC. Taip pat atvyko maža grupelė studentų, studijuojančių Duke University, North Carolina. Kaip įprasta, savo šokėjus atsiuntė didesni miestai  Boston, Cleveland, Detroit, New York, Philadelphia, Hamilton ir Toronto. Kai šventė buvo ruošiama JAV vakaruose, šoko grupės iš San Diego, Portland, Denver, Arizona valstijos, net trys atvyko iš Seattle miesto. Šios šventės programos knyga buvo 172 puslapių ir nemažai svėrė. Šokėjų susirinko daugiau kaip tūkstantis. Nepaprastą staigmeną padarė į šventę atvykusi Kanadoje gimusi Amerikos aktorė Rūta Lee Kilmonytė, linksma ir sumani programos pranešėja.    

Bostoniškiai ėmė ir pasiryžo

logoNespėjus nutilti paskutiniams kojų trepsėjimams bei gausiems žiūrovų plojimams, pradėta galvoti apie būsimą tautinių šokių šventę. Data nekėlė rūpesčio – aišku, kad šventė vyks 2012 metais. Svarbesnis klausimas buvo, kas ją suruoš ir kur ji vyks? Jau Los Angeles kilo mintis pasiūlyti Boston lietuviams surengti 2012 metų šventę. Juk seniausia Amerikos lietuvių tautinių šokių grupė įsisteigė 1937 metais pačiame Boston mieste. Tad Onos Ivaškienės įsteigtas ,,Sambūris” 2012 metais galės švęsti savo 75 metų gyvavimo sukaktį! Boston ,,Sambūris” ypač didžiuojasi, kad nenutraukė dalyvavimo šokių šventėse tradicijos, atsiųsdamas šokėjus į pirmąją šventę, dalyvaudamas kitose, o į Los Angeles atvykęs su beveik 100 linksmai nusiteikusių šokėjų. Be to, dabartinis ,,Sambūrio” vadovas Tomas Mikuckis yra buvęs Los Angeles šventės meno vadovės Danguolės Varnienės kūrybinio komiteto nariu. Boston lietuviai neatmetė pasiūlymo. Iš karto ėmė plaukte plaukti pasiūlymai, mintys dauginosi, bostoniškių entuziazmas stiprėjo ir galų gale neaiškūs spėliojimai ir svarstymai tapo konkrečiu bei tvirtu pasiryžimu.
Ruošos komitetas suburtas

Pereitų metų gegužės mėnesį ,,Sambūrio” vadovas T. Mikuckis kartu su didesne veiklių ir energingų bostoniškių grupe pradėjo rinktis ir spręsti didžiules tokios šventės ruošos kliūtis. Po trijų tokių susirinkimų buvo nuspręsta sudaryti XIV Lietuvių tautinių šokių šventės Ruošos komitetą, kuris Lietuvių Bendruomenei galėtų užtikrinti, kad Boston mieste yra tinkamų viešbučių gausiems svečiams priimti ir sporto salių, talpinančių daugiau kaip 1,000 šokėjų. Gražus būrys veiklių bostoniškių pasisiūlė aukotis šiam dideliam užmojui, suorganizavo Ruošos komitetą ir pasiskirstė pareigomis: pirmininkas Marius Žiaugra, vicepirmininkė Daiva Izbickaitė Veršelienė, iždininkė Dalytė Bernotienė, sekretorė Birutė Žiaugrienė ir nariai: Gloria Adomkaitienė, Rima Girniuvienė, Rūta Mickūnienė, Tomas Mikuckis, Angelė Grigonis-Regan, Lina Subatienė. Netrukus prie jų prisidėjo ir Paulius Bernotas, sutikęs paruošti ir tvarkyti šventės internetinę svetainę, sukurti šventės ženklą (,,logo”) ir būti atsakingu už kitus meno klausimus. Užmezgę ryšius su praėjusios Los Angeles tautinių šokių šventės Ruošos komitetu, bostoniškiai griebėsi darbo žaibišku greitumu. Pasiskirsčius į pakomitetus, paaiškėjo, kad Boston galės lengvai išspręsti didžiausias organizacines problemas, tokias kaip laiko parinkimas, viešbučių tinkamumas, pačios šokių šventės salės vieta bei nuoma.

Pasiryžę surengti įspūdingą ir sėkmingą šventę

Birželio mėnesio gale Ruošos komiteto pirmininkas M. Žiaugra kreipėsi laišku į JAV LB Krašto valdybos pirmininką Vytą Maciūną, siūlydamas rengti XIV Lietuvių tautinių šokių šventę Boston mieste. Jis užtikrino, kad Ruošos komitetas pasiryžęs surengti įspūdingą ir sėkmingą šventę, kad pats miestas puikiai tinka šiam spektakliui, kad miesto lietuvių bendruomenė yra stirpi, veikli ir aktyvi. M. Žiaugra taip pat pabrėžė, kad paruošiamasis darbas jau pradėtas ir nemažai atlikta. Pavyzdžiui, jau pradėtos derybos su keliais viešbučiais, vyko diskusijos dėl šventės salės nuomos.
Ruošos komitetas iš JAV LB KV susilaukė teigiamo atsakymo. 2009 metais lapkričio 28 dieną V. Maciūnas pranešė, kad JAV LB KV priėmė siūlymą surengti XIV Tautinių šokių šventę Boston mieste. Tuo laišku V. Maciūnas įgaliojo M. Žiaugrą toliau tęsti pradėtą darbą. Bostoniškiai pagreitino darbo tempą. Šventės Ruošos komitetas pradėjo rinktis kas mėnesį ir dabar gali su pasididžiavimu bei džiaugsmu pasidalinti savo pasiekimais.

Nuveikti darbai

XIV Lietuvių tautinių šokių šventė įvyks 2012 m. liepos 1 dieną. Sutartis su viešbučiu ,,Sheraton Boston” Prudential Centre yra pasirašyta ir patikrinta advokatų Rimo Domanskio, Izabelės Howes ir Daliaus Vasiaus. Ten vyks susipažinimo vakaras, šokių mokytojų pagerbimas ir pagrindinis pokylis. Šventės dalyviams užsisakant kambarius bus taikomos nuolaidos. Dar vyksta derybos su Boston University Agganis Arena, kur vyks pagrindinė šokių šventės programa. Tautinių šokių institutas meno vadovais paskyrė Vidą Brazaitytę iš Čikagos ir Romą Jonušonį iš Toronto. Bostono ,,Sambūrio” vadovas T. Mikuckis eis šokių grupių pasiruošimo koordinatoriaus pareigas.

Šią vasarą vyks šokių mokytojų kursai Dainavos stovykloje. Tautinių šokių šventės internetinė svetainė jau sukurta, joje pateikta pagrindinė informacija – www.sokiusvente2012. org. Jaunų panelių Žiaugraičių pastangomis veikia ,,Facebook” puslapis, kuris ypač turėtų pritraukti daug lietuviško jaunimo. Pereitų metų rugpjūčio mėnesį įvyko susitikimas su Amerikos ir Kanados LB pirmininkais ir Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) pirmininke D. Varniene, kurio metu buvo toliau aptariami šventės ruošos reikalai. Šių metų vasario mėnesį Boston Ruošos komitetas pakvietė paskutinės Toronto mieste vykusios Dainų šventės organizatorius Paulių ir Rasą Kurus pasidalinti mintimis ir medžiaga. Ruošos komitetas džiaugiasi, kad sulaukė daug patarimų, jog užsibrėžti tikslai būtų pasiekti.

Kviečiami savanoriai, laukiama prekiautojų

Entuziazmo daug, o darbštumo gali pavydėti bet kas. Kaip bebūtų, šventės ruošos darbas – milžiniškas, ir jėgų reikia daug. Tad kviečiame ir laukiame tų, kurie norėtų prisidėti prie šio darbo. Kurai pabrėžė, kad Toronto vykusioje dainų šventėje talkino daugiau kaip 300 savanorių. Savaime aišku, jog bostoniškiams jų reikės nemažiau. Pagaliau, Ruošos komitetas kviečia ir ragina prekiautojus užsiregistruoti ir dalyvauti šventės mugėje. Lietuviškos prekės – ar tai būtų liaudies darbai, menas, muzika, gintaro dirbiniai, maistas ir apranga – visuomet patraukia svečių dėmesį, paskatina juos parsivežti namo suvenyrus šventei prisiminti. Registracijos informaciją galima rasti tinklalapyje www.sokiusvente2012.org

Padėkite tęsti lietuvišką tradiciją išeivijoje

XIV Tautinių šokių šventės Ruošos komitetas prižada surengti sklandžią, įspūdingą ir atgaivą teikiančią šventę. Kviečiame jaunimą atvykti, susipažinti ir susiporuoti. Taip pat kviečiame ,,boomer” lietuvius atnaujinti savo jaunystės draugystes bei pažintis. Ypač laukiame vyresniosios išeivijos kartos, nes jų dėka gimė tautinių šokių šventės, kurios gyvuoja jau 55 metus. O Boston šventės Ruošos komitetas ir plati miesto lietuvių visuomenė prižada visus sutikti išskėstomis rankomis, tęsti lietuvišką tradiciją ir perduoti mūsų meilę tautiniams šokiams kaip estafetę priaugančioms kartoms. Maloniai kviečiame kuo dažniau apsilankyti šventės tinklalapyje ir sužinoti visas naujienas. Užsidekite noru dalyvauti ir pakelkite sparnus link JAV rytinio pakraščio, kur jums Boston lietuviai pristatys tikrą šedevrą!

Marija Eivaitė Hauser – gyvendama Čikagoje buvo veikli ateitininkė, šatrijietė, santarietė. ,,Laiškai lietuviams” redakcijos narė, bendradarbiavo su ,,Ateitimi”, ,,Draugu”. Šiuo metu gyvena Boston.

kommit

XIV Tautinių šokių šventės Ruošos komitetas ir svečiai. Sėdi iš kairės: Lina Subatienė, Marius Žiaugra (pirmininkas), Birutė Žiaugrienė (sekretorė); antroje eilėje stovi is kairės: Rūta Mickūnienė, Dalytė Bernotienė (iždininkė), Daiva Izbickas-Veršelis (vicepirmininkė), Joana Kuraitė-Lasienė (Kanados LB pirmininkė), Rima Girniuvienė, Angelė Grigonis-Regan; trečioje eilėje (stovi iš kairės): Tomas Mikuckis, Vida Brazaitytė (meno vadovė), Romas Jonušonis, Danguolė Varnienė (LTŠI pirmininkė), Vytas Maciūnas (JAV LB KV pirmininkas). Trūksta Pauliaus Bernoto ir Glorijos Adomkaitienės.