salp
Šventinės Mišios Atsimainymo bažnyčioje LKRŠ 50-ties metų jubiliejui paminėti. Eugenijos Misevičienės nuotr.

Lietuvių katalikų religinė šalpa – pakeliui link šimtmečio

EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Priespaudos Lietuvoje laikais į užsienį pasitraukė daug žmonių, tarp jų – nemažai dvasininkų. Mūsų tautiečiai, suprasdami, kad greitu laiku į tėvynę sugrįžti nepavyks, pradėjo steigti lietuviškas organizacijas užsienyje. Jos buvo steigiamos ne tik tam, kad susiburtų išeivijoje atsidūrę bendraminčiai, bet, pirmiausiai, kad padėtų Lietuvai ir jos žmonėms. Tarp daugelio kitų organizacijų Šiaurės Amerikoje įsikūrė šalpos organizacija Bendras Amerikos lietuvių fondas (BALF) ir Lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė. Šioms dviems organizacijoms bendradarbiaujant, kanauninkui mons. Juozui Končiui kilo mintis įkurti labdaros bendriją, kurios tikslas būtų rūpintis, remti ir visokiais būdais padėti Katalikų bažnyčiai ir tikintiesiems okupuotoje Lietuvoje, teikiant tiek dvasinę, tiek materialinę paramą. Lietuvių katalikų religinės šalpos (LKRŠ) organizacija oficialiai buvo įregistruota 1961 m. vasario 2 dieną.

Š. m. balandžio 22 d. LKRŠ nariai ir jų svečiai rinkosi lietuviškoje Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje, New York į iškilmingas pamaldas paminėti šios organizacijos 50-ties metų veiklos jubiliejų. Šv. Mišias atnašavo Brooklyn (NY) vyskupas Nicholas DiMarzio. Iškilmingoje procesijoje taip pat dalyvavo koncelebrantai vysk. P. A. Baltakis, OFM, vysk. G. Grušas, kun. E. Sawicki, prel. E. Putrimas, kun. A. Gricius, OFM, kun. J. Puodžiūnas, OFM, bei parapijos vikaras kun. V. Volertas. Nuostabiais giesmių garsais bažnyčią užpildė „Dainavos” ansamblio vyrų vieneto, specialiai šia proga atvykusio į New York iš Čikagos, dainininkų balsai.

Po pamaldų visi buvo pakviesti į katalikiškos „Christ the King” mokyklos salę, kur laukė šventinė vakarienė ir programa. Popietės pranešėjas Salvijus Kungys pasveikino susirinkusius bei garbės svečius, dėkodamas visiems už prisidėjimą prie šios garbingos organizacijos veiklos ir tikslų įgyvendinimo. Buvo pagerbti visi dabartiniai ir buvusieji LKRŠ direktorių tarybos direktoriai ir administratoriai. Ypatingas dėkingumas, įteikiant gėlių puokštę, buvo pareikštas ilgametei LKRŠ reikalų vedėjai Vidai Jankauskienei, kuri po 18 metų darbo pasitraukia iš savo pareigų. „Aš jokiu būdu veiklos LKRŠ nenutraukiu, neabejotinai bendradarbiausiu ir toliau”, – tikino energingoji visų lietuvių (ir ne tik tai) numylėtinė visuomenininkė. Sveikinimo žodžius tarė ir buvęs ilgametis LKRŠ pirmininkas, net 23 metus vadovavęs organizacijai, vysk. P. A. Baltakis, OFM, Lietuvos kunigų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, dabartinis LKRŠ direktorių tarybos pirmininkas prel. E. Putrimas, LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas ir JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė.

Vakaro dalyviams buvo pristatyta specialiai šiai progai parašyta ir išleista knyga „LKR šalpos veiklos fragmentai 1961–2011”. Knygą pristatė jos autorė Monika Paulavičiūtė-Kungienė, kuri trumpai pasakojo didžiulius darbus, kuriuos atliko ši organizacija.

Per daugybę metų LKRŠ parama buvo įvairi: religinių reikmenų siuntimas Lietuvos dvasiškiams, materialinė parama persekiojamiems kunigams, tikintiesiems, religinių knygų leidyba, o svarbiausiai – pogrindžio periodikos leidybos istorijos šaltinio „Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronika” („Kronika”) leidimas ir platinimas. LKRŠ padedant ,,Kronika” buvo verčiama bei platinama ne tik anglų, bet ir italų, ispanų, prancūzų, vokiečių bei portugalų kalbomis. Kitos tautos, valstybės, jų vadovai ir plačioji pasaulio visuomenė sužinodavo apie tikrąją tikinčiųjų ir Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje, apie rezistentus ir jų liūdnus likimus, apie žmogaus teisių nusikaltimus sovietinėje Lietuvoje. Skleidžiant informaciją apie tuometinę padėtį Lietuvoje ypatingai daug atliko LKRŠ padalinys Lietuvių informacinis centras (LIC) ir jame dirbę žmonės.

Šiomis dienomis katalikų labdaros organizacijos pagrindinė veiklos kryptis ir tikslas – Lietuvos jaunimas. Per projektų rėmimą LKRŠ skiria stipendijas, teikia paramą jaunimo stovykloms, piligriminiams žygiams, kitiems jaunimo evangelizaciniams projektams, kuriais siekiama išauginti dorą, sąžiningą, katalikiškomis vertybėmis vediną Lietuvos jaunąją kartą. Taip pat remiama katalikiškos spaudos bei leidinių leidyba, karitatyvinė veikla, katalikiškų organizacijų, bažnyčių ir vienuolijų veikla, daug kitų Lietuvos Katalikų Bažnyčios veiklos sričių. Visų Šalpos darbų bei pagalbos viename straipsnyje ir neišpasakosi...

Po sveikinimų svečius nuostabia programa apdovanojo „Dainavos” ansamblio vyrai, nuoširdžiai prisidėję prie draugiškos ir pakilios visų susirinkusiųjų nuotaikos. Po programos susirinkusieji sėdo prie šventinių pietų stalo, smaguriavo jubiliejiniu tortu bei tradiciniu lietuvišku šakočiu. Svečių laukė staigmenėlė – visus šampanu pavaišino šventėje dalyvavusi ir tą dieną savo gimtadienį šventusi jubiliatė Albina Žumbakienė.

Dar ilgai žmonės nesiskirstė, maloniai bendravo. Salėje tvyrojo nepakartojamo gerumo aura – juk blogi žmonės labdara neužsiima. Kviečiu visus prisidėti bei toliau tęsti šios neeilinės organizacijos veiklą ir... būtinai pasimatysime LKRŠ 100 metų jubiliejinėje šventėje!

P.S. Norintys užsisakyti knygą „LKR Šalpos veiklos fragmentai 1961–2011” ir daugiau sužinoti apie įvairialypę LKRŠ veiklą prašome apsilankyti organizacijos tinklalapyje www.lkrsalpa.org arba skambinti į LKR Šalpos raštinę tel. 718-326-5202.


salp
LKRŠ nariai.

salap
LKR Šalpos tarnautojos Josephina Senken (kairėje) ir Vida Jankauskienė prie šventinio LKRŠ torto su šampano taurėmis... „Ilgiausių metų” Šalpai!