suk
,,Berželio” šokėjai šoka „Suktinį”.

Gražus tautinių šokių grupės „Berželis” jubiliejus

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Kasmet, kaip ir įprasta pavasarį – balandžio mėnesį, taip ir šiais metais, šeštadienį, 28 dienos vakare, tautinių šokių grupė „Berželis” iš Hartford, CT, sukvietė savo gerbėjusi į koncertą. Tik šį kartą koncertas buvo tikrai ypatingas, „Berželis” paminėjo savo 40-metį.

Pakalbinau šios grupės įkūrėją ir ilgametę vadovę Dalią Dzikienę – kaip viskas prasidėjo?

Gerbiama Dalia papasakojo, kad viskas prasidėjo 1972 metų rudenį. Jauna Alfonso ir Dalios Dzikų šeima išsikėlė iš New York ir apsigyveno Hartford apylinkėse. Jauna moteris greitai įsiliejo į lietuvišką veiklą, pradėjo mokytojauti lietuviškoje šeštadieninėje mokyklėlėje „Švyturys”. Dalia mėgo lietuvišką šokį, be to, turėjo nuostabią lietuvių tautinių šokių mokytoją Jadvygą Matulaitienę, kurios pavyzdžiu ir pasekė. Hartford šokių mokė Kotryna Marijošienė. Ji sugebėdavo paruošti šokėjus ir nuvežti grupę į šokių šventes. Bet nuolat veikiančios šokių grupės nebuvo. Taip Dalia Dzikienė ir sumanė savo 10–12 metų mokinius, kurie lankė šeštadieninę mokyklą, pradėti mokyti liaudies šokių. Tokia ir buvo tautinių šokių grupės „Berželis” pradžia.

Per visus tuos metus daugiau kaip 200 jaunų žmonių buvo supažindinta su lietuvišku šokiu, per 150 šokių išmokta ir atlikta. „Berželio” grupės nariai suruošė 300 koncertų. Aplankytos visos kaimyninės valstijos, koncertuota Kanadoje, Lietuvoje. Daug džiaugsmo šokėjų pasirodymai suteikia ir savos apylinkės žmonėms.

Jau ketvirtus metus „Berželiui” vadovauja Asta Nenortienė, choreografijos mokslus baigusi Klaipėdos universitete. Asta buvusi „Berželio” šokėja ir mokytoja, labai gražiai dirbanti su šokėjais – tiek vyresniais, tiek jaunimu. Šiandien ji turi puikius pagalbininkus – Liną Marūnaitę ir Tomą Nenortą. Šiandien „Berželis” turi dvi amžiaus grupes, kuriose šoka per 40 narių. Jų gretose galima sutikti šokėjus, šokusius LA, Čikagos, NY tautinių šokių grupėse. Visus juos jungia meilė tautiniam šokiui.

„Berželio” šventinio vakaro programoje žiūrovai turėjo galimybę pasižiūrėti naujų įdomių šokių, ruošiamų XIV Lietuvių tautinių šokių šventei. Smagiai šoko studentai „Jonpolkį”, „Gervelę”, „Oželį”, suaugusiųjų grupė šauniai sušoko „Kaip du paukšteliai”, „Kubilą”. Studentų vyrų grupei nepagailėta plojimų už šokio „Varnai” atlikimą. Paskutinį šokį „Suktinis” šoko visi šokėjai. Žiūrovai smagiai plojo atlikėjams.

Jubiliejinio vakaro sėkmę lėmė ir tai, kad pirmą kartą Connecticut lietuvius aplankė ir jiems dainavo dainininkė Audronė Simanonytė. Ji savo nuoširdžiomis dainomis sužavėjo salėje susirinkusius, leido šokėjėliams atsipūsti. Vakaro metu skambėjo dainininkės atliekamos A. Baltakio, J. Jakšto, V. Giedros, J. Erlicko ir autorės žodžiais sukurtos dainos.

Pasibaigus programai, „Berželį” pasveikino su šventiniu tortu CT apygardos pirmininkė Diana Norkienė, Angelė Jonynienė, buvo perduotas padėkos raštas, gautas iš JAV LB Kultūros tarybos.

Koncerto metu buvo pristatytos kandidatės į JAV LB XX Tarybą, dalyvavusios šventiniame vakare, taip pat vyko balsavimas.

Po koncerto visi vaišinosi, dalijosi J. E. Liūdžių iškeptu raguoliu. Vyko loterija. Rimo Samio paruoštoje dainų pynėje sukosi gražios šokėjų poros, džiaugėsi pasisekusiu renginiu.

Ačiū visiems atvykusiems ir parėmusiems „Berželį”!

Lauksime visų jūsų Boston, XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje.

Sigita Šimkuvienė – „Berželio” grupės šokėja.

suk
Smagiai „Suktinyje” sukasi Rūta Augustytė ir Lisa Darmetko.

suk

Šoka ,,Berželio” suaugusiųjų grupė. R. Krakausko nuotr.