mine
Konferencijos dalyviai. Auksės Motto nuotr.

Naudinga mokytojų konferencija

GRETA PLOKŠTYTĖ

Balandžio 21 d. Central New Jersey lituanistinėje mokyklėlėje „Lietuvėlė” vyko mokytojų konferencija. Jos metu buvo malonu susipažinti su Aleksandros Kazickienės, V. Vėlyvaitės, Vinco Krėvės, Maironio (New York) ir Vinco Kudirkos lituanistinių mokyklų atstovais.
,,Lietuvėlės” direktorė Auksė Motto susirinkusius svečius pakvietė pasivaišinti.     Po vaišių svečiai buvo pakviesti sėsti prie stalų. Prasidėjo mokytojų konferencija. Motto pristatė svečius – Lietuvos Respublikos generalinį konsulą New York Valdemarą Sarapiną, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkę Daivą Navickienę ir JAV LB Švietimo tarybos narę Mirgą Girniuvienę. Trumpai kalbėję svečiai pažymėjo, kaip svarbu susitikti visiems mokytojams ir dalintis žiniomis apie lietuvybės puoselėjimą Amerikoje. Po svečių pasisakymo ,,Lietuvėlės” mokiniai sugiedojo Lietuvos himną ir padainavo keletą lietuviškų dainelių. Konferencijos dalyvius vaikai pasveikino įteikdami jiems po gėlę.

Konferenciją pradėjusi Navickienė savo pranešimą „Lituanistinių mokyklų mokytojų mozaika” papildė skaidrėmis. Po paskaitos visiems reikėjo atlikti keletą užduočių, remiantis rodytomis skaidrėmis: visi gavo lapelius, kuriuose buvo užrašyta po vieną eilutę iš Maironio eilėraščio. Turėjome surasti jai tinkančią porą, tą, kuri pratęstų eilėraščio mintį. Ieškodami sau tinkančios poros turėjome galimybę susipažinti vieni su kitais.

Po praktinių užduočių žiūrėjome trumpą filmą „The Lunch Date” („Pietų pasimatymas”). Pasibaigus filmui diskutavome. Kalbėjome apie žmonių elgesį tam tikromis aplinkybėmis ir asmenybės bruožų pasireiškimą visuomeniniame gyvenime. Po diskusijų atlikome keletą naujų praktinių užduočių – sprendėme testą, nusakantį mūsų asmenybės bruožus, nustatėme asmeninius asmenybės bruožus. Po užduočių vyko diskusijos apie vaikus, Tėvynę, lietuvių tautą ir emigraciją.

Po pietų pertraukos paskaitą „Kaip mokyti Lietuvos istorijos?” skaitė Girniuvienė. Švietimo tarybos atstovė susirinkusiems pasakojo apie trumpalaikę, ilgalaikę ir semantinę atmintį, parodė, kaip susieti naujas žinias su jau turimomis. Smagu buvo klausyti šios lektorės paskaitos, kadangi jos pateiktą informaciją galima pritaikyti ne tik mokytojo darbe, bet ir kasdieniniame gyvenime.

Konferencija buvo be galo įdomi ir naudinga tiek dalyviams, tiek paskaitininkams. Šalia to, užmezgėme tamprius ryšius su kitomis lituanistinėmis mokyklėlėmis, turėjome progą aptarti ir patobulinti savo mokymo metodiką. Po sėkmingos konferencijos kiekvienas mokytojas naudos ir toliau skleis jos metu įgytas žinias bei lauks kitos konferenci jos.

mine
Konferencijoje dalyvavo A. Kazickienės, V. Vėlyvaitės, V. Krėvės, Maironio, V. Kudirkos ir ,,Lietuvėlės” lit. mokyklų atstovai.

konfe
Mokytojų konferencijoje pasirodė ir ,,Lietuvėlės” mokinukai.

mine