Dalis atstovų CEEC 2013 pavasario „Advocacy Days”  Washington, DC.      Carl  Altau nuotr.

Centro ir Rytų Europos koalicijos diena JAV Kongrese

DR. STASYS BAČKAITIS

Centro ir Rytų Europos tautybių koalicija (CEEC), įsikūrusi  Washington, DC kiekvienais metais rengia pasitarimus su JAV Kongreso ir Senato atstovais. Tokie apsilankymai valdžios įstaigose koalicijai rūpimais  klausimais vadinami „Advocacy Days”. Jie vyksta kiekvieną pavasarį ir rudenį Kongreso atstovams ir senatoriams susirinkus į darbo sesijas.  Į CEEC sudėtį įeina 18 organizacijų ir 12 tautybių atstovai. Amerikos Lietuvių Taryba ir JAV Lietuvių Bendruomenė turi po vieną atstovą.

Šiuose susitikimuose išreiškiami JAV gyvenančių įvairių tautybių žmonių rūpesčiai ir domėjimasis įvairiais JAV vidaus bei užsienio politikos klausimais, taip pat pageidavimai dėl atitinkamų įstatymų formuluočių ir priėmimo.  CEEC pageidavimai bei pasiūlymai dėl įstatymų yra  skelbiami vadinamame „CEEC Policy Brief”. Apsilankymo metu koalicijos atstovams yra įteikiami  leidinukai, taip pat jie yra išsiuntinėjami JAV Kongreso bei Senato nariams internetu. Visi „CEEC Policy Brief” punktai yra priimami konsensusu. Tokiu būdu nė viena tauta neturi lemiamo vaidmens.

Balandžio 18 d. CEEC delegacijos aplankė 7 senatorių ir 8 Kongreso narių įstaigas. Remiantis „Policy Brief”, buvo iškeltos  šios temos:

• NATO ir Centro bei Rytų Europos saugumas.
• Demokratija, žmogaus teisės bei įstatyminis valdymo vykdymas.
• Bevizis apsilankymas JAV.
• Energetika.
• JAV pagalba ir skatinimas demokratinių institucijų bei valdymo vystymuisi.
• Juodojo kaspino diena. 

CEEC gali pasigirti, jog buvo ypač įtakinga JAV Kongrese priimant Magnitsky įstatymą, apribojantį  įvažiavimą į JAV bei užšaldymą finansinių indėlių JAV bankuose, tų žmonių, kurie prisidėjo prie teisininko Magnitsky nužudymo. Nors JAV prez. Barack Obama vyriausybė stipriai priešinosi šio įstatymo priėmimui, JAV Kongresas didele balsų dauguma šį įstatymą priėmė. Pagal šį įstatymą įvardinta 300 nusikaltusių asmenų, iš jų prez. B. Obama administracija paviešino tik 18 pavardžių. Kitus, grubiai nusikaltusius žmogaus teisėms, laiko paslaptyje, nes tai V. Putin ad ministracijos patys aukščiausi atsakingi asmenys. Bet interneto  amžiuje sunku ką nors nuslėpti – šios pavardės ne tik žinomos, bet ir kai kurių nepriklausomų organizacijų jau ir viešai  paskelbtos.

Magnitsky įstatymas apima daug dalykų. Jis apriboja įvažiavimą žmogaus teisių pažeidėjams Rusijoje, gali užšaldyti piniginius indėlius Vakarų bankuose. CEEC ir kitos žmogaus teises ginančios organizacijos ragina Europos Sąjungą (ES) per Europos parlamentą priimti Magnitsky arba panašų įstatymą ES ribose (Šveicarija tokius apribojimus jau turi, o Lietuva svarsto jų priėmimą). „Advocacy Days” metu, CEEC skatino JAV Kongresą praplėsti Magnitsky įstatymą, kuris  įtrauktų ir kitas Rytų Europos valstybes, tokias kaip Baltarusija ir Ukraina.

JAV valdžios atstovai ne tik išklausė CEEC nuomones ir pageidavimus, bet ir išreiškė norą dažniau išgirsti CEEC pastabas bei požiūrį, nes iš spaudos bei kitų informacijos šaltinių ar atskirų valstybių teiginių sunku susidaryti pilną ir aiškų vaizdą.  Centrinės ir Rytų Europos tautybių koalicijos atstovai, būdami JAV piliečiai, pateikia objektyvų, bet tuo pačiu kitą požiūrį Centro ir Rytų Europos regiono  klausimais. Nemažai dėmesio pokalbiuose sulaukė šios temos: žmogaus teisių pažeidimai Baltarusijoje ir Ukrainoje; besitęsianti dviejų Gruzijos provincijų okupacija ir Rusijos įtaka šios bei kitų valstybių ateičiai; JAV dėmesys Rytų ir Centro Europai; tolesnis JAV dalyvavimas Baltijos kraštų oro apsaugos kontrolėje; Rusijos statomų atominių jėgainių grėsmė Lietuvos gyventojams; bevizis režimas Lenkijos gyventojams; bevizis režimas profesionaliems menininkams; JAV bendradarbiavimas su Europos Sąjunga,  siekiant sumažinti  piktnaudžiavimą internetinėje erdvėje. Ypatingo dėmesio sulaukė CEEC raginimas JAV paremti gamtinių dujų vamzdyno statybą iš Kaukazo į Centro ir Rytų Europą bei skatinti JAV administraciją išduoti eksporto leidimus skalūninėms dujoms į NATO šalis. JAV Kongreso nariai pastebėjo, kad nemažą dėmesį jie skirs mažoms atominėms jėgainėms, kurios padėtų atsigauti JAV branduolinių jėgainių pramonei bei eksportui pasauliniu mastu. Be kita ko, kai kurie Kongreso ir Senato nariai buvo prašomi prisijungti prie Baltijos ir Centro bei Rytų Europos caucus.

Visuose „CEEC Advocacy Day” Kongreso ir Senato susitikimuose, kartu su CEEC organizacijos nariais, dalyvauja ir iš kitur atvykstantys etninių organizacijų bei bendruomenių atstovai. Ypač jų dalyvavimas yra pageidaujamas, jei jie atvyksta iš Kongreso nariui ar senatoriui priklausančios valstijos. Šiais metais CEEC renginyje gausiai dalyvavo ukrainiečiai, nes tai sutapo su Ukrainos diena JAV Kongrese. Lietuviams atstovavome tryse: dr. Audrius Plioplys (Čikaga), Asta Banionytė (JAV LB atstovė) ir šio rašinio autorius dr. Sta sys Bačkaitis (atstovaujantis Ameri kos Lietuvių Tarybai). 
Kita „Advocacy Days” vyks šių metų rudenį.

Dr. Stasys Bačkaitis – CEEC tarybos ir ALT’o atstovas Washington, DC.Trečia CEEC darbo grupė sen. D. Durbin įstaigoje.    


2012 m. JAV kongresui buvo įteiktas vienas iš CEEC konferencijos dokumentų.
Audriaus Plioplio nuotraukos.

Savo susirūpinimą reikia išsakyti


Audrius V. Plioplys MD, FRCPC


Esu laimingas, kad  galėjau   dalyvau ti Vidurio ir Rytų Europos koalicijos (Central and Eastern European Coalition – CEEC) ,,Advocacy Days” JAV Kongrese ir iškelti lietuviams  bei  visiems Rytų europiečiams  rūpimus klausimus. CEEC koalicija – organizacija, sugebėjusi įtaigoti JAV Kongresą priimti Magnitsky įstatymą, kuris keletą metų buvo įstrigęs valdžios stalčiuose. Tai reikšmingas pasiekimas, ypač suvokiant, kad  Baltieji Rūmai šio įstatymo nerėmė.

JAV yra vienintelė pasaulio šalis, turinti galimybę pasipriešinti atgimstančiam totalitarizmui ir stalinizmui Rusijoje. Šiuo atžvilgiu Magnitsky įstatymo pravedimas yra reikšmingas pasiekimas.

Daugiausia mes susitikome su Kongreso ir Senato narių pavaduotojais, kurie  jau gerai žinojo mūsų apsilankymo tikslus. 

Aš daugiausia pristatinėjau blogėjančią žmogaus teisių padėtį buvusioje Sovietų Sąjungoje.  Baigdavau savo pristatymą taip: ,,Dabar, kai išgirdote, kas mums rūpi – o tai rūpi ir jums – kaip  mes galėtume padėti jums tas problemas spręsti?” Visuomet išgirsdavome tą patį atsakymą: ,,Ir toliau mus informuokite”.  Todėl yra itin svarbu, kad visos Rytų Europos tautinės bendruomenės primygtinai keltų  rūpimus klausimus JAV sostinėje.

Prisimenu du amerikietiškus priežodžius: ,, Tik girgždantis ratas bus pateptas” ir ,,Lauk iš akių – lauk iš atminties”.  Mums rūpimi klausimai turi nuolat ,,girgždėti”, kad būtų JAV valdžios atstovų dėmesyje.

Ką tik baigėme dvejų metų ,,Vilties ir dvasios” projektą, skirtą prisiminti 20 mln. Stalino režimo aukų. Dabar mane ypatingai jaudina stalinistinės ideologijos ir taktikos grįžimas Rusijoje.  Tai kelią rimtą pavojų ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Todėl ir buvo svarbu dalyvauti Vidurio ir Rytų Europos koalicijos ,,Advocacy Days” .


Dr. Audrius V. Plioplys, medicinos daktaras ir menininkas,  vienas iš ,,Advocacy Days” dalyvių. Jis yra ,,Vilties ir dvasios” projekto vadovas. Žr.: http:// www.hopeandspirit.net/