Lietuvos Vyčių organizacijos Naujosios Anglijos apygardos ir Centro valdybos nariai prie Lietuvos Vyčių įkūrėjo Mykolo Norkūno  kapo.  Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.


Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos apygardos pavasarinis suvažiavimas
Lietuvos Vyčiai pradeda švęsti organizacijos 100-metį

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Š. m. balandžio 28 d. Lietuvos Vyčių 78 kuopa, veikianti Lawrence, Massachusetts, globojo Naujosios Anglijos apygardos pavasarinį suvažiavimą. Šis suvažiavimas buvo ypatingas, nes kartu pradėtas švęsti Lietuvos Vyčių organizacijos gyvavimo šimtmečio jubiliejus. Naujosios Anglijos apygardos delegatai, apygardos kuopų nariai bei organizacijos Centro valdyba susirinko Švč. Jėzaus Širdies kapinėse, Andover, Massachusetts, prie Lietuvos Vyčių organizacijos steigėjo garbės nario a. a. Mykolo Norkūno kapo. Buvęs Centro valdybos dvasios vadas, garbės narys prel. Albert Conton-Kontautas nušvietė M. Norkūno gyvenimo kelią, o 78-tos kuopos pirmininkas Dave Boucher ir Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė, garbės narė Vivian Rodgers padėjo ant kapo trispalvių gėlių ir žalumynų vainiką. Vainiko vidury akį traukė Lietuvos Vyčių logotipas. Ant kapo buvo padėtas ir Jurgio Mikalausko išdrožtas kryžius. Prel. A. Contons-Kontautas perskaitė poeto kun. Jono (Mačiulio) Maironio eilė raštį „Milžinų kapai” lietuvių ir anglų kalbomis, o solistė, 1-os kuopos pirmininkė Marytė Bizinkauskaitė pagiedojo giesmes „Amžiną, atilsį” ir „Marija, Marija.”

Po šių gražių prisiminimo apeigų važiavome į Lawrence, MA, – į „Corpus Christi Parish at the Holy Rosary Church”, kur šios parapijos klebonas kun. Francis X. Mawn ir  prel. garbės narys Albert Contons-Kontautas atnašavo šv. Mišias.  Kleb. kun. F. Mawn sveikino Lietuvos Vyčius ir trumpai papasakojo maldininkams apie šią garbingą organizaciją bei jos šimtmečio šventę, kuri tą dieną buvo pradėta švęsti Šv. Kryžiaus kapinėse.

Šiai šventei parapijos klebonas F. Mawn net išspausdino tai progai  pritaikytą savaitinį žiniaraštį. Ant  jo viršelio buvo Aušros Vartų Marijos paveikslas ir Lietuvos Vyčių logotipas su šūkiu: „For God and Country” („Dievui ir Tėvnei”). Žiniaraštyje taip pat buvo aprašyta Lietuvos Vyčių šimtmečio šventė ir įdėta steigėjo a. a. Mykolo Norkūno nuotrauka.

Po Mišių parapijos salėje buvo pietūs, kuriais vaišino 78-tos kuopos nariai, (kuopos pirmininkas Dave Boucher). Po to prasidėjo Naujosios Anglijos apygardos pavasarinis suvažiavimas. Susirinkimui vadovavusi Naujosios Anglijos pirmininkė, garbės narė Vivian Rodgers pristatė svečius: generalinį konsulą Salem, NH dr. Thornstein Gislason ir Lietuvos Vyčių Centro valdybos narius – garbės narę pirmininkę Regina Juškaitę-Švobienę, garbės narę sekretorę Eleną Nakrošienę, garbės narį „Vyties” žurnalo redaktorių ir šimtmečio komiteto kopirmininką Robert A. Martin, Jr., garbės narę ir garbės narystės pirmininkę Ritą Sussko, Vidurio Amerikos apygardos pirmininkę Aldoną Zajauskas ir patikėtinę Mary Beth Slakis. 

Vyčių centro valdybos ir visos organizacijos vardu R. Juškaitė-Švobienė  jubiliatui, garbės nariui prel. Albert Contons-Kontautui įteikė simbolinę auką. Taip pat padėkojo už 65 metų tarnystę Dievui ir  pasveikino su artėjančiu gimtadieniu. Sužinojome, kad š. m. birželio 21–23 d. prel. Albert Contons-Kontautas ves dvasios susikaupimo suvažiavimą pranciškonų vienuolyne Kennebunkport, Maine.


Toliau vyko oficialus posėdis. Buvo išklausyti iždininko,  Lietuvių kultūros komiteto pirmininkės Bronės Wisnauskas, ritualo komiteto pirmininkės Marcia Rogers, stipendijos komiteto pirmininko Dave Boucher ir ryšių su visuomene komiteto pirmininkės Carol Trečiokas pranešimai apie pastarojo pusmečio veiklą.     

Du delegatai buvo išrinkti atstovauti  Naujosios Anglijos apygardai artėjančiame Lietuvos Vyčių organizacijos šimtmečio jubiliejuje.

Kitas Naujosios Anglijos apygardos susirinkimas  – Rudens suvažiavimas – įvyks  š. m. rugsėjo 15 d. Su važiavimą globos 103 kuopa, veikianti Providence, Rhode Island. Naujosios Anglijos apygardos kultūros festivalis vyks spalio 6 d. Maironio parke, Shrewsbury, Massachusetts. Praėjusiais metais festivalis buvo labai sėkmingas, tai tikimasi, kad ir šiais metais jis pasiseks.  Ateityje numatyta ruošti išvyką į „Cathedral of the Pines” Rindge, New Hampshire. 

Iki kito suvažiavimo ir malonaus pasimatymo!
Prelatas Albert Contons-Kontautas kalba maldas prie Vyčių organizacijos įkūrėjo Mykolo Norkūno kapo ir Atminimo lentos.