paroda

Parodoje – šimtametė ,,Draugo” istorija

LAIMA APANAVIČIENĖ

Tebesitęsia ,,Draugo” šimtmečiui skirti renginiai. Gegužės 3 d. gausus būrys ,,Draugo” skaitytojų, rėmėjųparoda, gerbėjų susirinko į Čiurlionio galeriją Jaunimo centre, kur buvo atidaryta ,,Draugo” šimtmečiui skirta paroda, ta proga vyko simpoziumas.

Pro žiūrovų akis prabėgo visa dienraščio šimtametė istorija. 1909 m. liepos 25 d. Lietuvių kunigų vienybė Wilkes Barre, Pennsylvania, įsteigė savaitinį leidinį „Draugas”. Nuo 1912 liepos 4 d. „Draugas” – seniausias pasaulyje be pertraukos leidžiamas lietuviškas laikraštis, persikėlė į Čikagą, Ilinois, ir nuo 1916 m. kovo 31 d. pradėjo eiti kasdien. Nuo 1919 m. „Draugo” išleidimo rūpesčius ant savo pečių perėmė Marijonų vienuoliai. Šiuo metu „Draugą” leidžia Lietuvių katalikų spaudos draugija. Per 100 gyvavimo metų laikraštis tapo populiarus, jis laukiamas lietuvių, gyvenančių visame pasaulyje.

Paroda ir buvo sumanyta (sumanytoja – Marija Remienė) tam, kad skaitytojai plačiau galėtų susipažinti su šimtamečio ,,Draugo” istorija. Ji prasideda laikraščio sumanytojo ir steigėjo kun. Antano Staniukyno, pirmojo redaktoriaus kun. Antano Kaupo bei pastato, kur buvo leidžiami pirmieji laikraščio numeriai, nuotraukomis. Antroje salėje ant sienų kabo laikraščio įvairių leidinių puslapiai. Juose ne tik paties dienraščio, bet ir viso pasaulio bei lietuvių pasaulyje istorija. ,,Pavartę” juos ne tik prisimename istorinius įvykius, bet ir savo skaudžią lietuvių tautos istoriją – viename paslapių skelbiami 1949 m. atvykusių laivu iš Vokietijos į New York lietuvių sąrašai. Paskaitęs šiuos puslapius pamatai, kaip keitėsi ir pati lietuvių kalba.

Toje pačioje salėje paruošti du stendai apie ilgiausiai dirbusius vyr. redaktorius – Leonardą Šimutį ir kun. Praną Garšvą. Medžiagą šiems stendams padėjo paruošti Lituanistikos tyrimo ir studijų centro darbuotojos Skirmantė Miglinienė ir Kristina LapienytėBareikienė.

paroda Po stiklu galime pamatyti ir pačius pirmuosius ,,Draugo” numerius.

Trečiojoje salėje lankytojai supažindinami su literatūriniu ,,Draugo” priedu, kuris šiemet švenčia savo 60metį, įvairiais skyreliais, ėjusiais ,,Drauge”, pateiktas susirašinėjimas su skaitytojais (įdomu tuos laiškus skaityti – pasirodo, metai po metų problemos nesikeičia: blogai dirba paštas, laikraštis vieniems skaitytojams patinka, kitiems ne pats ir t.t.).

Ilgamečiai skaitytojai gal primiršo, o naujai atvykusieji net nežino, kad nuo 1996 m. liepos mėn. buvo bandyta leisti ,,Draugo” laidą anglų kalba, tačiau dėl nepakankamo prenumeratorių skaičiaus šios idėjos 1997 m. sausio 25 d. atsisakyta.

Baigiasi paroda redakcijų darbuotojų nuotraukomis, dabartiniu ,,Draugo” pastatu, kuriame, deja, redakcija nebeilgai gyvuos.

Parodoje atsispindi ne tik dienraščio leidimo istorija. ,,Draugas” pasižymėjo įvairiapuse veikla. Jau daugelį metų ,,Draugas” organizuoja romano konkursą (apdovanotąsias knygas galima pamatyti išdėstytas stende). ,,Draugo” dienraštis, kasmet skirdamas premiją už romaną, sukėlė nemažą literatūrinį judėjimą, skatino rašytojus kurti.

Nemažai suruošta metinių koncertų. ,,Draugo” spaustuvėje buvo spausdinami įvairūs lietuviški leidiniai – žurnalai, laikraščiai, knygos, programos, plakatai.

Parodą suruošti nebuvo lengva. Prie jos suruošimo daug darbavosi M. Remienė, padėjo LTSC, Čiurlionio galerija. Ypač daug ruošiant parodą pasidarbavo Jonas Kuprys. Visiems jiems nuoširdus ačiū.

Kartu vyko šiam garbingam jubiliejui skirtas simpoziumas, kuriame pranešimus skaitė dr. Stasys Goštautas (,,Kaip ‘Draugas’ įprasmino išeivijos likimą – apmąstymai ‘Draugo’ kultūrinio priedo 60 metų proga”), kun. dr. Kęstutis Trimakas (,,‘Draugą’ lydi katalikybė: nuo įkūrimo iki?..”) ir dabartinė dienraščio vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė, kalbėjusi apie šiandieninio ,,Draugo” problemas ir rūpesčius. Pirmųjų dviejų prelegentų pranešimus ,,Draugo” skaitytojai galės perskaityti ,,Draugo” kultūrinio priedo numeriuose.

,,Draugo” šimtmečio paroda veiks visą vasarą. Siūlome aplankyti šią tikrai įdomią ir turiningą parodą Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre (5620 S. Claremon Ave., Chicago, IL 60636). Galerijos darbo valandos – kasdien, išskyrus pirmadienį ir antradienį, nuo 12 val. p.p. iki 6 val. v.

paroda 

Į parodą ir simpoziumą susirinko gausus būrys ,,Draugo” skaitytojų ir gerbėjų.

Jono Kuprio nuotraukos
\

paroda

Simpoziumo dalyviai (iš kairės): dr. kun. Kęstutis Trimakas, ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, prof. Stasys Goštautas ir parodos bei simpoziumo sumanytoja bei viena rengėjų Marija Remienė

paroda

Šitam name, Wilkes Barre, Pennsylvania,  buvo redaguojamas pirmas ,,Draugas”.

paroda