Lietuvių Fondo suvažiavimui praėjus

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LF suvažiavimas, įvykęs 2009 m. balandžio 25 d., vyr. redaktorės dr. Dalios Cidzikaitės jau buvo išsamiai aprašytas ,,Drauge” (2009 m. balandžio 28 d.). Dar prieš suvažiavimą savo sieksninėje nuomonėje Bronius Nainys džiaugėsi, kad jo vienuolika metų užtrukusi kova laimėta (,,Amerikos lietuvis”, 2009 m. balandžio 18 d.).

,,Iki šiol buvusi LF vadovybės rinkimų tvarka virsta aukštyn kojom. Pirmą kartą LF istorijoje kiekvienam nariui, net ir nedalyvaujančiam suvažiavime, sudaroma galimybė tiesioginiai siūlyti norimą kandidatą į tarybą bei kontrolės komisiją ir už jį taip pat tiesioginiai balsuoti paštu”, – rašė Nainys. Anot jo, tą mintį jis su kitais iškėlė prieš daugelį metų ir už siūlymą buvo niekinami, apšaukti LF griovėjais.

Prieš suvažiavimą LF nariams išsiuntinėtoje informacijoje pateikiama suvažiavimo dienotvarkė, metinės pajamos bei išlaidos ir kita svarbi informacija. Pernai už per didelį domėjimąsi metinėmis pajamomis ir išlaidomis buvau patekęs į kai kurių LF vadovų nemalonę. Ir šiais metais mane ypatingai domino metinės išlaidos – kam ir kiek išleista. Tų skaičių vėl nekartosiu, bet noriu pasidalinti leidinėlyje ,,Liepsna” pateiktomis išlaidomis 2007 ir 2008 metams.

Išlaidų 2007 metais viso turėta 758,521 dol., o 2008 m. – 840,279 dol. (Toliau mano duodami skaičiai liečia 2007 m., o skliausteliuose pateikiami skaičiai yra 2008 m.) Iš tos išlaidų sumos 2007 m. 69.3 proc. (2008 m. 82.7 proc.) buvo išdalinti paramai, 22.4 proc. (8.7 proc.) bendroms ir administracinėms išlaidoms, 7.2 proc. (7.6 proc.) renginių, skelbimų ir vajaus išlaidoms ir 1.1 proc. (1.0 proc.) išlaidoms nekilnojamo turto nuomai. Kas man, tarsi graži muzika skamba yra tai, kad per metus padidėjo parama jos prašantiems ir sumažėjo bendrosios bei administracinės Fondo išlaidos. Vadinasi, kai yra geri norai, atsiranda ir tinkami būdai juos pasiekti. Puiku!

Mano antakiai kiek pakilo skaitant, ne kad 2008 m. LF pajamos ir įnašai sumažėjo 4,894,409 dol., bet kad LF vis tiek reikėjo sumokėti 115,527 dol. investavimo patarėjams. Jeigu būtų manęs paprašę patarimo, būčiau siūlęs investicijas iškeisti į grynus pinigus, viską sudėti į batų dėžutes ir pastumti po lova. Po metų LF būtų turėjęs apie penkis milijonus daugiau negu turi dabar. Tai būtų pasiekta sekant taip vadinama Kriaučiūno ,,buhalterija”. Taip pat nebūtų reikėję mokėti 115,527 dol. investicijų patarėjams.

Kokie atgarsiai po suvažiavimo? Iki šiol mačiau straipsnį tik ,,Drauge”. Be abejo, reikia džiaugtis, kad nepaisant patirtų finansinių sunkumų, šiais metais LF skirs 400,000 dol. būtiniems lietuviškiems projektams paremti. Cidzikaitės straipsnyje rašoma, kad diskusijų metu LF Pelno skirstymo komiteto gaires sukritikavo Nainys, sakydamas, jog mes šiandien neturime gerų gairių. O jei tokios gairės turimos, tai jos veikia ne taip, kaip turėtų veikti, įsitikinęs jis.

Suvažiavime bandyta priimti dvi rezoliucijas, bet to padaryti nepavyko. Pirma rezoliucija pageidauta, kad prieš renkant LF Tarybą ir Kontrolės komisiją LF tinklalapyje būtų iš anksto pristatyti duomenys apie kandidatus. Tai nepraėjo. Kur čia šuo pakastas? Antroji rezoliucija – kad LF stipendijos būtų skiriamos studentams, atliekantiems stažuotes Lietuvoje arba lietuviškoje veikloje, irgi nepraėjo. Kur čia šuo pakastas? Ar tai du šuneliai, ar vienas ir tas pats? Abi rezoliucijos buvo pasiūlytos JAV LB Krašto valdybos pirmininko, bet neaišku, ar tai buvo LB Krašto valdybos, ar eilinio LF nario siūlomos rezoliucijos.

Reikia sveikinti naujai išrinktus šešis asmenis į LF Tarybą. Vienas iš jų – Rimas Griškelis, kitą dieną po suvažiavimo LF Tarybos buvo išrinktas jos pirmininku. LF Valdybos pirmininko pareigos patikėtos Mariui Kasniūnui. Tai rimti, talentingi ir energingi ,,garvežiai”. Kad tik jiems nepritrūktų garo.

Gavau porą el. laiškų, kuriuose kalbama ir apie LF suvažiavimą. Viename rašoma: ,,Lietuvių Fondas prarado apie 6,000,000 dol. per vienerius metus. Nauji finansiniai specialistai neapsaugojo Fondo, bet vis dėlto už savo patarnavimą pasiėmė 115,527 dol. Suvažiavime dar reikėjo išklausyti jų pamokslėlių, kaip įvyko Amerikos ekonomikos nuosmukis.” Kita pastaba apie rezoliucijas: ,,(…) rezoliucijos triuškinančiai nepraėjo. Kokia išvada? (…) Suvažiavimas nepageidauja, kad kandidatai turėtų progą prisistatyti prieš rinkimus. Tiesiog absurdas.”

Kitame el. laiške man buvo patapšnota per petį dėl ,,puikaus vedamojo ar pagrindinio ‘Drauge’ straipsnio” apie organizacijų brendimo stadijas (,,Draugas”, 2009 m. balandžio 30 d.). Laiško autorius rašo, kad visa tai perskaitęs, gerokai pamąstė. Jis paminėjo porą organizacinės mirties patale gulinčių organizacijų. Tuo pačiu pastebėjo, kad pagal mano samprotavimą, LF dar gali ilgai išsilaikyti. ,,Steigėjai/vyresnieji be didelio triukšmo pasitraukė iš ‘vadovavimo’. Jų įnašas dar svarbus, nes jų draugai/prieteliai dar neišmirė ir yra didžiausi Fondo rėmėjai. Dabartinė taryba yra jaunesnių rankose su naujesnėm idėjom ir planais. Kai kurie, deja, tik užima ir šildo ‘kėdes’. Iš jų naudos nedaug, nes nieko konkretaus nesiūlo ir neatlieka.” Jis taip pat džiaugiasi LF Valdybos pirmininku Kasniūnu, kuris yra energingas, nebijąs naujovių ir mokąs kitus išklausyti.

Tiek pradinių pastabų apie LF prieš, per ir po suvažiavimo. Nors išgyvenama ekonominė krizė, kuri palietė ir LF, Fondas šiais metais vis tiek skirs paramą veiklai, kuri negali būti atidėta nė vieneriems metams. Tad visi yra kviečiami prisidėti prie lėšų telkimo ir LF augimo, tokiu būdu investuojant į lietuvybės išlaikymą ir lietuvių kultūros puoselėjimą.