phila
,,Laisvės” choras su akompaniatoriumi George Akerley ir dirigente Ilona Babinskiene.Rimo Gedeikos nuotraukos

Nuotaikingas ,,Laisvės” choro pavasario koncertas

ALGIMANTAS GEČYS

Balandžio mėnesio vidurys Philadelphia mieste – tikras pavasaris. Žiedais jau būna spėję pasipuošti dekoratyvinių obelų ir kriaušių medžiai, baigia žydėti magnolijos, geltonuoja forsitijų krūmokšniai. Su iš žemės prasikalusiomis tulpėmis ir narcizais atkeliauja laukiamas kvietimas į balandžio 18 dienos vakare Lietuvių namuose ruošiamą Philadelphia ,,Laisvės” choro pavasario koncertą. Atidėję lauko darbus prie savųjų namų, traukiame būriais pasiklausyti dainos mylėtojų. Daug raginti mūsų nereikia. ,,Laisvės” choro koncerte dainuos ir V. Krėvės lituanistinės mokyklos vaikų choras. Taigi koncerte matysime ne tik pažįstamus, draugus, bet ir savuosius vaikus bei vaikaičius.

Penktą dešimtmetį gyvenu Philadelphia apylinkėje. Nuo pat atvykimo į Ameriką šiame mieste išliko stipri lietuviškos dainos tradicija. Atvykę radome gausų ,,Dainos” chorą, vadovaujamą inž. Vlado Norkaus (Walter Norton), kurio sudėtyje dainavo tada mūsų vadinami ,,lietuviai amerikonai”. Mums, naujai pribuvusiems JAV, savotiškai atrodė choristės, dėvinčios ilgus juodus sijonus, kostiumus vilkintys vyrai dainininkai ir choristų dainavimas rankose laikant gaidas. Prisimenu, kai Lietuvoje būdamas vaiku taip apsirengusius choristus mačiau Vilniaus katedroje vykusio koncerto metu.

Po metų ar dviejų Lietuvių Namų scenoje jau matėmė Philadelphia Lietuvių tremtinių chorą, vadovaujamą Vytauto Macijausko–Matonio. Choro sudėtyje dainavo pokario atvykėliai, tuo metu dar save vadinę ,,tremtinių” vardu. Moterys dėvinčios tautiniais drabužiais, vyrai – drobės marškiniais ir austais kaklaraiščiais. Laikai keitėsi. Dar po kelerių metų iš Leono Kaulinio vadovauto vyrų okteto išsivystė choristais gausus ,,Vilties” choras. Jam mirus, chorui vadovavo duktė Anelė Kaulinytė. Choro repertuaras laikui bėgant ėmė susitelkti ties giedojimu Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje. Lietuvių visuomenei rengti tradiciniai koncertai pranyko.

Metams bėgant, Philadelphia chorinei veiklai silpnėjant, Dievo ranka visada prikelia dainos meną. Ir kai atrodė, kad mūsų telkinio dainos mylėtojai išsiskirstys kas sau, iš Lietuvos sulaukėme Ilonos Babinskienės. Jaunystėje muzika studijuoti pradėjusi Garliavos muzikos mokykloje pas Birutė Didžiuvienę, ji studijas tęsė J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje Kaune, vėliau ilgametes muzikines studijas apvainikuodama Klaipėdos konservatorijos liaudies instrumentų katedros diplomu, su pagrindu akordeono ir dirigavimo specialybėje. Apsigyvenusi Philadelphia apylinkėse, Ilona ėmė vadovauti Šv. Andriejaus parapijos chorui. 2002 m. jos pastangomis buvo įkurtas choras ,,Laisvė”, jai prisiimant eiti meno vadovės ir dirigentės pareigas. Choro administravimas patikėtas Gabrieliui Mironui. Choro ,,Laisvė” pagrindą sudaro buvusio ,,Vilties” choro dainininkai ir su entuziazmu įsijungę naujai iš Lietuvos atvykusieji. Ilonos užkrečiantis nuoširdumas, turimi stiprūs muzikiniai pagrindai bei gebėjimas choristams įdiegti norą tobulėti, chorui ,,Laisvė” žada šviesią muzikinę ateitį. Choras dalyvavo 2006 m. Chicagoje vykusioje VIII Dainų šventėje, I. Babinskienei esant vienai iš šventės dirigentų. Choras yra dainavęs Elizabeth, NJ, Baltimore, MD, New Yorke (Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą sukakties proga), Baltų Fondo vakare Washington, D.C. choras ,,Laisvė” taip pat kasmet dalyvauja Šv. Andriejaus lietuvių parapijos ruošiamuose bažnytinės/kalėdinės muzikos koncertuose. Šalia choro veikiantis populiarios muzikos vienetas su estradinės muzikos programa yra ypač laukiamas lietuvių telkiniuose.

Keletas sakinių apie pavasario koncerto programą. Koncerto metu Bangos Balakauskienės harmonizuotas liaudies dainas ,,Čiūta Čiūtoji” ir dainų pynę atliko V. Krėvės lituanistinės mokyklos (ketvirtosios iki aštuntosios klasės) mokinių choras. Jam vadovauja iš Minnesotta valstijos atsikėlusi ir Temple universitete dėstanti naujai atvykusi dr. Jorūnė Balčiūnienė. Jos sugebėjimas vaikus sudominti daina įspūdingas, žiūrovus maloniai užkrečiantis.

,,Laisvės” choro koncertas prasidėjo Violetos Bendžiūtės ir Reginos Zito liaudies dainos duetu ,,Atalyja lietūs”. Moterų choras sudainavo V. Montvilo ,,Pijolka rūta, čiūta” (žodž. M. Karčiausko), liaudies dainas ,,Saulė teka”, ,,Slaunasai žolyne rugeli” (harm. N. Sinkevičiūtės) ir ,,Ein bernelis per laukelį” (harm. K. Vasiliauskaitės). Buvo atliktos vyrų choro liaudies dainos ,,Čiūto” (harm. J. TallatKelpšos) ir ,,Šalia kelio karčiama”. Choro sudėtyje dainuojantys solistai, amerikietė Jayne Green sudainavo tradicinę anglų liaudies dainą ,,Whistle, Daughter, whistle”, Gabrielius Mironas atliko Ernesto de Curtis ,,Non ti scordar di me”, Violeta Bendžiūtė – ,,Švelnumas (muz. Alg. Raudonikio, žodž. E. Selelionio). Sekė J. Green ir G. Mirono duetas ,,All I Ask of You” (muz. Lloyd Webber, harmonizuota D. Hobbs). Pilna sudėtimi ,,Laisvės” choras padainavo ,,Lopšinę gimtinei” (muz. V. Mikalausko, žodž. J. Marcinkevičiaus), ,,Dievo dovana” (muz. A. Paulavičiaus, žodž. B. Brazdžionio”, ,,Jeigu tau sunku” (muz. M. Noviko, žodž. V. Palčinskaitės), ,,Ar ne tu?” (muz. B. Gorbulskio, žodž. V. Bložės), ,,Pienė” (muz. M. Vaitkevičiaus, žodž. A. Saulyno) ir koncerto pabaigai – Vyt. Kernagio į jaunystę grąžinančiu kūriniu ,,Mūsų dienos kaip šventė”. Klausytojams sustojus ir ilgai plojant, prie ,,Laisvės” choro prisijungus V. Krėvės mokyklos mokiniams, dirigentei I. Babinskienei kartu diriguojant publikai, sudainuota tradicine tapusi ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.

Pavykęs koncertas – chorų vadovių I. Babinskienės, dr. J. Balčiūnienės, jaunų ir amžiumi pažengusių choristų nuopelnas. Gemos Kreivėnaitės scenos dekoracija – naujoviškas šedevras. Prie koncerto pasisekimo daug prisidėjo ,,Laisvės” chorui bei solistams virtuoziškai akompanavęs amerikietis kompozitorius muz. George Akerley. Pasirinkimo atsakyti meno vadovei I. Babinskienei jis lyg ir neturėjo: jo žmona Gintarė dainuoja ,,Laisvės” chore, sūnus Kristijonas – V. Krėvės mokyklos chorelyje.

Prieš koncerto pradžią koncerte apsilankę buvo vaišinami jaunos profesionalės, neseniai įsteigusios kulinarijos firmą ,,Birch Tree Catering” Rasos Stirbytės paruoštais užkandžiais ir Lietuvių Namų gaiviais gėrimais. Koncertui pasibaigus, pavasario koncerto dalyviams ekrane stebint Lietuvoje ir užsienyje koncertuojančius Lietuvos populiariuosius dainininkus, smagiai pasišokta prie iš Connecticut valstijos atvykusių lietuvaičių D-J’s muzikos. Nekantriai laukiame rudens koncerto, tuo pačiu kaimyninius telkinius raginame savųjų renginių programoms kviestis chorą ,,Laisvė”. Būsite maloniai nustebinti.