wiscon

Iš kairės: Stasė Semėniene, amb. Vygaudas Ušackas, Jurgis Gaučys, Betty Zeps, MVSC žiniaraščio
redaktorė, ir Ernie Cooney.Nijolės Etzwiler nuotr.

Rankos padavimas Vilniui

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Dar prieš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo brėkšmę, lietuvių Madisone gyvenimuose įvyko netikėta ir reikšminga atmaina. To svarbaus istorinio įvykio 20 metų sukaktį Madison/Vilnius Sister Cities (MVSC), Inc. organizacija yra pasiruošusi džiaugsmingai atšvęsti gegužės 18 d., pirmadienį.

Madison – Wisconsin valstijos sostinė, yra patrauklus, trijų žavių ežerų apsuptas, su didžiule veiklaus universiteto teritorija didmiestis, nuolatos įvertinamas kaip viena labiausiai pageidaujamų Amerikos vietų gyventi. Jis taip pat džiaugiasi susigiminiavusių miestų ryšiais su keliomis bendruomenėmis skersai plataus pasaulio, tarp jų ir su Lietuvos sostine – Vilniumi.

1987 m. viena ekumeninė grupė Madisone paprašė Maskvą leisti jai susigiminiuoti su vienu iš didmiesčiu už Geležinės uždangos. Pirmasis jų pasirinkimas buvo Taškentas, bet Maskva atmetė prašymą ir pakišo Vilnių kaip pakaitalą. Patenkinti organizatoriai išvyko aplankyti Vilnių ir grįžo į Madison nešini glėbiais įvairiausių suvenyrų. Čia jie surengė „Soviet Friendship Fest”, norėdami supažindinti viskonsiniečius su jų būsima Sister City.

Amerikos lietuviai, gyvenantys Madisone, išgirdę, kad Vilnius buvo parinktas atstovauti sovietų pasauliui, reagavo su nepažabota aistra ir neribotu pasipiktinimu. Nors tai buvo mažytė grupelė – vos 9 asmenys, ji guviai pasidarbavo žiniasklaidoje ir municipalinėje administracijoje – pabrėždama savo pritarimą Madisonui susigiminiuoti su nelaisvėje esančia Lietuvos sostine Vilniumi, tačiau reikalaudama atsisakyti minties, jog Vilnius būtų siejamas su sovietais. Čia netgi žydai netiesiogiai pasitarnavo lietuvių naudai, jie netylėjo ir kėlė triukšmą. Žydų bendruomenė Madisone prisidėjo prie konflikto, griežtai atsikratydami bet kokių saitų tol, kol sovietų vadovai nepakeis savo nusistatymo neleisti išduoti vizų Lietuvos žydams, bandantiems emigruoti į Izraelį. Su laiku Madisono miesto taryba sutiko priimti Vilnių kaip Lietuvos didmiestį be šalia pridėto žodžio „Soviet”. Taip buvo rasta išeitis – Wisconsin organizatoriams veikti tik su lietuviais, o ne su rusais – sovietais.

Aure! Tai buvo istorinio įvykio užuomazga! 1989 m. pasirašyta sutartis, kuria buvo įkurta MadisonVilniaus Sister City organizacija! Tie mainai, kilę iš to istorinio miestų suporavimo, buvo nepaprastai džiaugsmingai sutikti Madisono lietuvių bendruomenės. Lietuviai su entuziazmu pasipylė sutikti pirmuosius lankytojus iš Lietuvos, kurių grupėje buvo ir žiniasklaidos darbuotojų, menininkų, medicinos studentų bei tarnautojų, įstatymų leidėjų ir pedagogų.

Po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. mainai vyko dažniau. Na, o viskonsiniečiai pradėjo keliauti į Vilnių, gabendami medicinos atsargas bei kitas humanitarines aukas. O kaip atsakas jiems – jie atrado šalį, žmonių, labai trokštančiųjų pasidalyti savo kultūros ir meno lobiu.

• • •

Pirmąsias MVSC direktorių tarybas sudarė pirmieji ekumeniniai organizatoriai, taip pat keletas labiau pasižymėjusių nuolatinių Madisono gyventojų. Ak, koks džiaugsmas! Po gana trumpo laiko mūsiškiai lietuviai buvo išrinkti į direktorių tarybą. O nedelsiant ir naujieji Lietuvos imigrantai prisijungė prie direktorių.

Vienu metu vienas iš direktorių buvo Floyd Tefft (dabar jau miręs) – buvusio JAV ambasadoriaus Lietuvai, Madisono čiabuvio John Tefft tėvas. MVSC pirmininkais (vadinamais prezidentais) buvo: Daina Penkiūnaitė (žymių vašingtoniečių dr. Domo ir rašytojos, nuolatinės „Draugo” žurnalistės prie Baltųjų rūmų Gražinos Krivickų dukraitė); Algimantas Jurgis Gaučys (buv. Latvijoje,  Brazilijoje, Argentinoje konsulo, rašytojo, vertėjo Povilo Gaučio sūnus); Fay Schoenemann; Ernie Cooney; dabartinė pirm. Daina ŽemliauskaitėJuozevičienė (jos vyras dr. Jonas Juozevičius yra LR prez. Aleksandro Stulginskio vaikaitis).

Per savo veiklos dvidešimtmetį MVSC organizacija teikė Lietuvai medicininę pagalbą bei pranešimus, buvo daugelio kultūrinių pasikeitimų laiduotoja, pagelbėdavo Lietuvos imigrantams, paremdavo ir šiuo metu remia Vilniaus našlaičius, našlaičių globos draugijas, organizavo iš Lietuvos atvykstančių viešnages privačiuose namuose, priimdavo iš Lietuvos svečius, šelpė lietuvių kultūrą, organizavo minėjimus, šventė tautines šventes, padėjo surengti vietines pažinimo keliones, suvo lėšomis finansavo humanitarinius ir kultūrinius reikalus. MVSC kasmet dalyvauja vietinėse mugėse, festivaliuose bei šventėse, garsindami Madisono gyventojams apie lietuvių Sister City.
Direktoriai yra laimingi, turėdami galimybę kalbėtis su įvairiomis grupėmis ir organizacijomis, parodydami joms skaidrių bei vaizdajuosčių apie savo veiklą ir Vilnių.

• • •

Tarp vertų suminėti kultūrinių renginių, MVSC didžiavosi net 3 kartus pasikvietusi į Madisoną Vilniaus universiteto moterų chorą „Virgo”; taip pat garsų ansamblį „Kanklės”; pasižymėjusią liaudies dainininkę Veroniką Povilionienę; liaudies muzikos ansamblį „Armonika”; taip pat populiarųjį orkestrą „Melodija”. Buvo vienas malonumas įsitraukti į lietuvių medžio raižymo parodą „Šventas medis”, kurios kuratorė Elvehjem meno muziejuje buvo MVSC narė Rūta Saliklienė. Kiekvienais metais MVSC remia savo nuosavą Wisconsin lietuvių tautinių šokių grupę „Žaibas”, kuri 2002 m. buvo išrinkta atstovauti Wisconsin valstijai kultūrinėje mugėje Wisconsin’s Sister State of China, Japonijoje. O va, 2001 m., vos vieną savaitę po tragiškos rugsėjo 11osios, MVS pasiuntė į Vilnių direktorių tarybos delegaciją, pasiryžusią dalyvauti Vilniaus sostinės dienose, kai daugelis kitų grupių atidėjo savo suplanuotas keliones.

Būtina nepamiršti bent kruopelės iš daugel parodų, paruoštų amerikiečių publikai: lietuviški audiniai, Vilniaus nuotraukos, M. K. Čiurlionio tapyba, lietuvių tapyba, propogandinis menas ir kt.

MVSC pasikvietė daugybę paskaitininkų, tarp jų: JAV ambasadorių Lietuvai John Tefft, LR ambasadorių JAV ir Meksikai Vygaudą Ušacką, prof. Giedrių Subačių (apie Upton Sinclair’s „The Jungle”), prof. dr.  Alfred E. Senn (apie M. K. Čiurlionį); arch. Rimantą Griškelį (apie Vilniaus architektūrą); kalbėta apie peizažus, spanguolių našumą, politinių partijų svarbą ir rinkimus; apie gintaro meną pasakojo dr. Romualdas Povilaitis; apie „Draugą” – dr. Dalia Cidzikaitė ir kt.

Kai Wisconsin universiteto prof. Dean Bowles prisijungė prie MVS direktorių, jis organizaciją įtraukė į Center for Russia, East Europe, Central Asia, kuri padėjo MVSC pasiekti platesnę publiką per elektroninio pašto pranešimus, o taip pat padeda gauti patalpas iškilmėms, susirinkimams Wisconsin universitete. Tai anksčiau nebuvo prieinama.

MVSC lėšų telkimas daugiausia ateina iš narių mokesčių. Pradžioje miestas duodavo kasmetinę auką kiekvienai Sister City. Vėliau įvedė kitokią sistemą: apdovanodavo auka sėkmingą prašymą. O dabar, atrodo, svarsto visiškai panaikinti piniginę paramą visoms Sister City organizacijoms.

Šiuo metu Madison miestas turi 10 Sister Cities 3 pasaulio žemynuose. Na, o kiti JAV–Lietuvos Sister Cities yra: Los Angeles (KaunasCleveland) Klaipėda, Moorehead/Druskininkai ir Omaha/Šauliai. Taip pat yra užmegzti bendravimo ryšiai tarp Yolo County, CA ir Šiaulių rajono.

Sister Cities misija yra „kurti taiką per abipusę pagarbą, supratimą bei bendravimą – viena asmenybė, viena bendruomenė tuo pat metu”. Madison ir Vilniaus susigiminiavimas gali patvirtinti, jog tai yra pasitenkinimą teikianti bei labai praturtinanti patirtis! Linkime dar gausesnės sėkmės ateičiai!

Bus daugiau.