Visos mamos ir močiutės buvo apdovanotos gėlėmis.   R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Detroit, MI

Pagerbėme motinas

Kaip gera tiems, kurie dar turi Motinas.
Kaip gera tiems, kurie gali pabučiuoti jų visada šviesos kupinus veidus ir geras rankas
Kaip gera tiems, kurie gali pamatyti savo atspindį jų akyse.
Kaip gera tiems, kurie gali džiaugtis Motinų palaiminimu.
Ir iš kur tas sūnų ir dukrų įsitikinimas, kad Motina yra amžina.
Tad nulenkime galvas ir pasimelskime už mūsų mylimas ir nuostabias Mamas!

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gražiausias pavasario mėnuo – gegužė. Po visų žiemos šalčių, ledo ir sniego, ateina pavasaris, atgimsta gamta, įvairiaspalviais žiedais pradeda sprogti medžiai. Aplink kvepia atsinaujinusia gamta ir gyvybe. Visas krikščioniškas pasaulis pavasarį švenčia Motinos dieną. Gegužės mėnuo katalikiškame pasaulyje skiriamas mūsų dangiškos motinos Marijos garbinimui. Mes taip pat privalome atsiminti ir Motiną Tėvynę.
Šios trys motinos turi daug bendro – meilę, supratimą, pasiaukojimą. Nėra pasaulyje kitos būtybės, kuri tiek daug pasiaukotų savo vaikui kaip motina. Ji – žmogaus pradžia. Todėl ir motiną pagerbti skiriamas pats gražiausias mėnuo.

Mes prisimename ir mūsų motiną Lietuvą, jos praeityje nueitą kryžiaus kelią.

Motinos dienos proga lenkiame galvas taip Tėvynėje pasilikusioms, taip ir išeivijoje gyvenančioms motinoms. Jos yra tikrosios lietuviškų namų sielos ir lietuvybės saugotojos.

Sekmadienį, gegužės 12 d. Šv. Antano lietuvių parapijoje, Detroit, Michigan, vyko motinų pagerbimas. Šventė pradėta šv. Mišiomis už gyvas ir mirusias motinas. Mišias aukojo ir gražų pamokslą apie motinas pasakė  kun. Peter Opara iš Nigerijos (Afrika). Skaitinius skaitė Antanas Strakšys. Po Mišių buvo sukalbėta Švč. Mergelės Marijos litanija.

Į Motinos dienos minėjimą susirinko gražus būrelis žmonių. Salės stalai buvo papuošti pavasario žiedais. Vaišių stalą paruošė Dievo Apvaizdos parapijos nuolatinė šeimininkė Regina Greenhalgh.

Renginio programai vadovavo parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys. Jis sveikino visas apsilankiusias mamytes bei močiutes ir  pabrėžė, kad šį rytą šv. Mišias už mūsų gyvas ir mirusias motinas aukojame su gilia meile ir dėkingumu už gyvybę. Kupina džiaugsmo širdimi sveikiname jas šiandien ir linkime, kad Dievo palaima jas lydėtų šios žemės keliais. O toms, kurios jau peržengė amžinybės slenkstį, Dievas suteiktų niekados nesibaigiančio džiaugsmo ir laimės danguje.

Antanas Strakšys perskaitė Salomėjos Nėries eiles „Motulė”. Visoms šventėje dalyvavusioms motinoms įteiktos puokštės pavasarinių žiedų.

Seselė vienuolė Zosė Strakšytė atliko meninę programėlę. Ji paskambino kelis kūrinėlius, sugiedojo  „Ave Maria” ir  padeklamavo eilėraštį „Mano mama”.     

Motinos diena suartina motinas ir vaikus ne tiek viešu minėjimu, kiek asmenišku motinos meilės pajutimu. Motinos meilė  nerodoma viešai, ji pradėta šeimos židinyje. Kalbėti apie motiną – tai paliesti švelniausius žmogaus jausmus. Kalbėti apie mamą, mamytę – tai sužadinti žmoguje malonius ir gražius vaizdus. Vienam gal pasirodys liūdnas, skausmo pilnas veidas,  pasilenkęs ties sergančio lova. Kiti gal prisimins motiną, besidžiaugiančią mūsų pasiekimais, džiaugsmais.  Ne visi esame laimingi turėdami gyvas motinas. Ne visos motinos yra laimingos turėdamos gyvus vaikus. Amžinoji ramybė laikinai atskiria vienus nuo kitų, lieka ta skausminga tuštuma, prisiminimai. Ką mes galime padovanoti mūsų gyvoms mamytėms už jų nesibaigiančią meilę, rūpestį ir pasiaukojimą?  Brangiausios dovanos, kurias vaikas gali įteikti – tai pagarba, meilė  spindintis žvilgsnis, švelnus apkabinimas, švelnus meilės žodis. O tie, kurie netekome savo mamų, galime pasimelsti už jas, nunešti gėlių ant kapo ir ištarti: „Ačiū Tau, Mama, už gyvybę, už kantrybę. Ačiū Tau už viską. Atsiprašau, Mama Myliu Tave, miela ir  brangi Mamyte.”


Aš labai myliu savo mamą
Marijonas Mikutavičius

Mes kartais būname liūdni
Ir, rodos, trūksta tik lašelio meilės.
Norėtųsi pabūt ilgiau su Tavimi,
Bet laiko, deja, vis maža.

Kasdien augame didesni
Ir vis rečiau paklausiam:
Kaip gi sekas, mama?

Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia...

Aš širdyje labai myliu savo mamą,
Tau mano šypsena, ašaros mano,
Aš širdyje labai myliu savo mamą.
Brangiausią šiam pasaulyje.

Dažnai mes būnam vieniši
Ir nieko nereik, tik apkabint mane,
Pabūti dviese nors trumpam vieni,
Bet laiko, deja, vis maža....

Parapijos tarybos  pirm. Antanas Strakšys. Vytauto Nemanio nuotr.