Kodėl apsimoka balsuoti JAV Lietuvių Bendruomenės rinkimuose?

STASYS GOŠTAUTAS

Amerikos Lietuvių Bendruomenei tokią, kokią mes pažinojom per paskutiniuosius 60 metų, atėjo nauja gadynė, kur žodžiai kaip ,,išeiviai”, ,,trečiabangiai”, ,,ateiviai”, ,,emigrantai” ir kitokie, kartais nelabai malonūs epitetai, turi būti išbraukti; kur turėtume pasilikti tik lietuviais, grįžti į Lietuvių Bendruomenę visi, kurie laikome save lietuviais – o tą garbę gavome užgimę. Tie epitetai yra jau atgyvenę ir laikas juos panaikinti, nesvarbu, kurioje Atlanto pusėje būtume, ir jaustis kaip vienos tautos vaikai.

Išaiškinti tuos 80 proc. kultūrinio elito, kuriuos mes vadindavom išeiviais arba politiniais pabėgėliais, nėra jau toks paprastas dalykas. Visi žinom, kas jiems būtų nutikę, jeigu jie nebūtų pabėgę. Kartas nuo karto tie, kurie nepabėgo ar negalėjo pabėgti, prikiša išeiviams ir jų vaikams, kad jie paliko tėvynę jos tragiškiausią akimirką. Tiesa, bet kas būtų nutikę, jeigu mūsų tėvai nebūtų pasiryžę išbėgti? Tegul gudai ir ukrainiečiai pasako, kur dingo jų intelektualinis elitas, arba, kaip įprasta Rytų Europoje sakyti, inteligentija.

Atėjo laikas, kad visi Amerikos lietuviai pasijustų kaip viena bendruomenė. Jauni ir seni, jau čia gimę ir užaugę ir ką tik neseniai atvykę – turėtų vienu balsu kurti tą Amerikos Lietuvių Bendruomenę (JAV LB) ir tarnauti jai ne dėl kažkokio pasišventimo, bet dėl to, kad norim tos garbės ir privilegijos. Koks tikslas tos mūsų Lietuvių Bendruomenės? Jeigu pažiūrėtume į šeštadienines mokyklas, į Kaziuko muges, į Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, į Šokių ir Dainų šventes, matytume, kad užtenka pateisinimų, dėl kurių ta bendruomenė yra reikalinga.

Bet ji negali egzistuoti, jeigu būsim abejingi ir nenorėsim kartu dirbti tą Lietuvos darbą. Jau atėjo laikas, kad visi lietuviai įsijungtų į vieną/ bendrą bendruomenės darbą ir visur pasijustų esantys lietuviais, nesvarbu, prieš kiek metų ir dėl kokių priežasčių jie čia atsirado. Visad liks skirtumas tarp išeivio arba politinio pabėgėlio ir emigranto, kuris čia atvyko ieškodamas geresnio gyvenimo. Ir niekas jam negali uždrausti ieškoti to geresnio gyvenimo, bet tuo pačiu jis gali likti ištikimas savo tėvynei ir savo tautai ir net už jūrų marių gali būti naudingas savo tautai.

Tad Lietuvių Bendruomenės rinkimai yra tam tikras to tikslo įprasminimas. Galop, tų visų emigrantų vaikai, kurie baigia šeštadienines mokyklas, kur susiranda draugų ir bendrų žaidimų. Iš mokyklų kyla skautai, ateitininkai, santariečiai, šokiai ir chorai ir kiti kultūriniai įvykiai, kurie be didelių rūpesčių virsta mūsų bendro gyvenimo dalimi.

Galų gale, nesvarbu, kaip mes pasidarom ar pasiliekam lietuviais: ar per sportą, ar per džiazą, ar šiaip per muziką ir dainas, faktas, kad atėjus savaitgaliui, mes susirenkam kavinėje ar lietuviškoje svetainėje ir randame bendrą kalbą ir bendrus interesus, kurie mus daugiau jungia, negu iš karto galėtų atrodyti. Tai tokie yra apmąstymai rinkimų proga, kodėl mums reikia Bendruomenės, kodėl mums reikia vieniems kitų ir kodėl mums reikia dalyvauti rinkimuose.


Šiais metais pirmą kartą JAV LB pastangų dėka yra įvedamas balsavimas internetu. Ne visi iš karto norės ar mokės tuo pasinaudoti, bet pats faktas, kad jau einam tuo keliu, parodo, kad po truputį taps labai lengva dalyvauti rinkimuose ir balsuoti už savo pasirinktą kandidatą. Reikės tik įvesti visas apsaugas ir užsitikrinti balsuotojų pasitikėjimą, kas gali užtrukti dar šiek tiek laiko. Bet yra pradžia, kuri gali paskatinti mūsų jaunimą įsijungti į bendrą Lietuvos darbą. Visi yra kviečiami užsiregistruoti internetu iki gegužės 1 dienos adresu:
 http://www.javlb.org/rinkimu_pareiskimas_lt.php


 Pats balsavimas įvyks 2009 m. gegužės mėn. 9–17 dienomis. Kiek suprantu, užsiregistravę balsuoti, gaus informaciją el-paštu. Tad reikia tik skatinti mūsų jaunimą nepamiršti pasinaudoti savo kompiuteriais, o senimą, kuris yra abejingas kompiuteriui, nepamiršti pasinaudoti pašto paslaugomis. Yra svarbu parodyti, kad Amerikos Lietuvių Bendruomenė tikrai yra gyva ir aktyvi.