la

Iš k. į d.: Vida Žemaitaitytė, Saulius Žemaitaitis, Danutė Jasiukonytė, Daina Žemaitaitytė ir Angelė Vaičekauskienė. Inos Petokienės nuotraukos

Apie LA ,,Vaikų vilties” rengiamus koldūnų pietus žino ir Lietuva


REGINA GASPARONIENĖ

Švenčiant Kovo 11-tos dvidešimtąsias metines, prelegentė iš Vilniaus, Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarė Birutė Valionytė priminė, kad Lietuvoje gerai žinoma, kaip sėkmingai veikia Los Angeles lietuvių koldūnų pietūs – būtent LA visuomenės aukomis tebestatomi ir plečiami Santariškių vaikų ligoninės korpusai. Tie žodžiai buvo malonūs ne tik klausytojų ausims, tai ir didelis įvertinimas kiekvieno asmens, prisidėjusio nors ir mažiausia auka bendram reikalui – apdegusių vaikų gydymui.

Atjausti už mus vargingesnį

Tą ankstyvą pavasario sekmadienį į Šv. Kazimiero parapijos salę rinkosi daugiausia vidutinės kartos parapijiečiai. Svečiams suėjus ir susėdus prie stalų, prel. Albertas Kontautas pasakė gražią invokaciją, priminęs, kad mūsų, kaip katalikų, priedermė yra atjausti už mus vargingesnį.

Pobūvio vedėja Danguolė Marija Navickienė tarė pagarbos ir skausmo žodį neseniai mirusiems LR garbės konsului Vytautui Čekanauskui ir didžiausiam aukotojui Emiliui Sinkiui. Šie du asmenys buvo kertiniai, kai reikėjo surinkti lėšas Santariškių vaikų apdegimų ligoninės eiliniam pagerinimui. Konsulas Čekanauskas mokėjo uždegti klausytojus, skatindavo juos atjausti tą mažą suvargusį nuo ligos vaiką, o Sinkys ir jo šeima buvo neišsenkamas finansų tiekimo aruodas. Navickienė paminėjo ir kitus geradarius – Albino ir Vitos Markevičių šeimą.

Praėjusių metų darbai

Pirmininkė parodė praėjusią vasarą aplankytus sergančius vaikus, jų atnaujintas gražias palatas, naujausius prietaisus. Pasak jos, per praėjusius, t. y. 2009 metus, buvo:

– nupirktas hidrochirurgijos aparatas Vilniaus universiteto vaikų ligoninės nudegimų centrui;

– su mūsų finansine pagalba plastikos chirurgė dr. Jolita Zakaraitė atliko stažuotę Bostono Shriners ligoninėje;

– su mūsų pagalba įsteigtas Traumatologijos nudegimų poskyris tapo savarankišku skyriumi. Jo vedėjas dr. Dainius Geležauskas, pirmasis chirurgas stažavęsis Los Angeles Shriners ligoninėje ir Grossman nudegimų centre;

– Lauros Gedgaudienės rūpesčiu jau antri metai vyko žaislų vajus traumatologijos skyriaus žaidimų kambariui. Tadas Vizgirda, mūsų atstovas Vilniuje, tuos žaislus nupirko ir perdavė Jono Navicko vardo žaidimų kambariui;

– ilgalaikiui gydymui buvo atvežti trys ligoniai: Rimvydas Keras, Eglė Norvilaitė ir Saulius Visockas;

– mūsų Los Angeles rėmėjų suremontuotuose Vilniaus universiteto vaikų ligoninės keturiuose traumatologijos, nudegimų, onkohematologijos ir neišnešiotų naujagimių skyriuose per metus gydoma iki 5,000 ligoniukų;

– su Ramunės ir Gintauto Vitkų 20,000 dol. parama buvo suremontuotos keturios onkohematologijos skyriaus palatos, nupirkta reikalinga įranga;

– su Jurgio Glažės 10,000 dol. dovana suremontuota neišnešiotų kūdikių palata. Gailestingos širdies Jurgis Glažė ir šiais metais paaukojo 10,000 dol.

 – baigtas pirmasis neišnešiotų naujagimių skyriaus etapas.

Per šių metų koldūnų pietus rėmėjai buvo dosnūs, pamatę tuos į delną telpančius mažiausius Lietuvos piliečius, kurie gyvenimą pradės šiame skyriuje. Jie paaukojo 200,000 dol. pilnai baigti skyriaus remontus. Trūksta tik lėšų vėdinimo sistemai įrengti. Bet ir šį tikslą tikimės pasiekti – savo pranešimą baigė D. Navickienė.

Po pietų labai sėkmingą loteriją ir varžytines vedė Algimantas Žemaitaitis. Liaudies menininko Gedimino Jodelės metalinį lietuvišką kryžių per labai įtemptas varžytines už 2,200 dol. laimėjo Juozas Raibys.

Visa padėjėjų armija

Pasak pirmininkės, koldūnų pietūs nepavyktų, jeigu tam reikalui netalkininkautų didelis būrys entuziastingų talkininkų: gydytojai, inžinieriai, mokslininkai, verslininkai, mokytojai, amatininkai, policininkai, namų šeimininkės, seselės, sunkvežimių vairuotojai ir kiti.

Sėdėjau pakviesta Danguolės ir įdėmiai stebėjau salės svečius. Mūsų salė nesutalpino visų, norinčių prisidėti prie šio ypatingo renginio. Dauguma pačių talkininkų, kuriuos rodė Danguolė ekrane, visai nesijaudino, kad gerbiamus firmų direktorius matė visus miltuotus, kai jie vikriai ir įgudusiai gamino koldūnus, lyg būtų tai darę visą gyvenimą. Jie minkė tešlą, pjaustė ir kepė lašinukus.

Tai buvo sunkus darbas vien išgirdus, kiek šeimoms buvo užduota pagaminti koldūnų. Violetos ir Mindaugo Gedgaudų, Ingridos Jodelienės, Raimondos ir Ričardo Kontrimų, Žemaitaičių ir Jasiukonių šeimos pagamino po kelis tūkstančius. Ne tik pagamino, bet supakavo, sudėjo į maišelius, sušaldė ir atitinkamai sandėliavo. Šis darbas truko porą mėnesių.

Salėje susirinkę daugiausia jau baltagalviai pirmosios pokario emigracijos vaikai ir dukros. Jie yra didžioji Danguolės ir a. a. Jono Navickų padėjėjų armija nuo pat pirmųjų ,,Vaikų vilties” įsisteigimo dienų. Kas juos skatina dirbti, aukoti ir aukotis? Aš galvoju, kad tikriausiai jie iš savo tėvų gavo palaimingą mažesnio ir sergančio atjautos jausmą. Karo audras jie dar būdami vaikais perėjo, matydami kančias, alkį ir mirtį. Tai jie kasmet suaukoja šimtus, tūkstančius labai konkrečiam tikslui – geriausiais instrumentais gydyti apdegusius ir sunkiai sergančius Tėvynės vaikus.
Be jų nebūtų šventės
 
Visus 18 metų šiems darbams vadovauja Los Angeles Lietuvos ,,Vaikų vilties” komitetas. Dabartiniai jo nariai: Angelė Vaičekauskienė, Dalilė ir Antanas Polikaičiai, Ingrida Jodelienė, Jurgis Joga, Laima Jarašūnienė, Laima Ringienė, Raimonda Kontrimienė, Rymantė Vizgirdaitė, Romas Žemaitaitis ir Sigita Adams. Komitetas ir pirmininkė D. Navickienė dirba sunkiai, rinkdami lėšas ir koordinuoti visą koldūnų gaminimą. Be komiteto narių koldūnus gamino: Violeta ir Mindaugas Gedgaudai su savo sūnumis Daliumi ir Augiu, marčiomis Laura ir Rasa ir jų vaikais; Irena Mičiulienė su dukra Diana; Otis Adams, Danutė Jasiukonytė, Daina ir Vida Žemaitaitytės, Saulius Žemaitaitis, Ričardas Kontrimas, Lina Kontrimaitė ir Jadvyga Karčiauskienė. Spirgus kepė Dalia Jasiukonienė, Danutė Moors, Valė ir Vytas Ruzgiai, Alba Schukštienė, Rima Baipšienė bei Jūratė ir Juozas Venckai. Be vyriausios šeimininkės Genovaitės Plukienės ir užkandžių meistrės Laimos Leko maistas nebūtų toks įdomus ir skanus. Joms padėjo Daiva Schukštienė ir Audrė Kleven.

Tėvai dirbo, ir jaunimas padėjo, kur galėjo: Liana Bandžiulytė su Aria ir Matu Empakeriais spėjo greitai išnešioti karštą maistą alkaniems svečiams.

Komitetas dėkoja liaudies meistrui G. Jodelei už padovanotą lietuvišką kryžių sėkmingoms varžytinėms. Taip pat akordeonistui Česlovui Geštautui, kurio muzika ir dainos primena Tėvynę, kuriai dirbame ir aukojamės. Dėkoja vyr. skautams vyčiams ir Rimui Anelauskui, kurie iš vakaro paruošė ir papuošė salę.

,,Vaikų vilties” komitetas labiausiai dėkoja svečiams, kurių aukos ir pagalba yra sunkiai įvertinamos. Tai naujos švariausios, modernios palatos, nauja pasaulinio lygio įranga. Komitetas dirba, kad mažųjų lietuviukų gydymas ir sveikimas būtų kuo našiausias.

la
Priekyje (iš k. į d.) sėdi Antanas Polikaitis ir Rimas Anelauskas; antroje eilėje (iš k. į d.): Daiva Schukštienė, Lina Kontrimaitė, Raimonda Kontrimienė, Rymantė Vizgirdaitė, Sigita Adams, Angelė Vaičekauskienė, Danguolė Navickienė, Dalilė Polikaitienė, Romas Žemaitaitis, Genovaitė Plukienė ir Ingrida Jodelienė..

la
Pilnutėlė salė.

la
Kryžiaus kūrėjas Gediminas Jodelė su D. Navickiene ir Juozu Raibiu, kuris laimėjo kryžių varžytinėse.

la
Dalius, Laura ir jų sūnelis Kovas. Laura kasmet suorganizuoja žaislų
aukojimą Traumatologijos skyriaus žaidimų