fondas
Suvažiavimo metu vyko rinkimai į LF tarybą ir LF Kontrolės komisiją. Nuotraukoje – naujai išrinkti LF tarybos ir kontrolės komisijos nariai. D. Cidzikaitės nuotraukos

Lietuvių Fondas: 50-metį pasitinkant

RIMANTAS GRIŠKELIS

Nedaug yra organizacijų, kurios sugeba išsilaikyti, gyvuoti 50 metų ir dar prieš akis matyti daug gražaus laiko savo ateičiai. Būtų lyg žmogus, kuris laimės ar nuolatinės geros sveikatos ir priežiūros dėka pasiekia tą svarbų gyvenimo slenkstį ir dar turi energijos bei šviesaus proto prasmingai ir reikšmingai gyventi toliau. Tokioje padėtyje šiandien yra atsidūręs mūsų Lietuvių Fondas (LF), nes už metų švęsime Fondo 50 metų sukaktuves nuo jo įsteigimo 1962 m. kovo 14 d.

Prieš metus kalbėjau apie LF nueitą kelią per tuos 50 metų ir kaip drastiškai pasikeitė pasaulis per tą trumpą laikotarpį. Minėjau, kad LF būtina pasiekti, pritraukti mūsų jauniausias kartas, jeigu tikimės toliau išsilaikyti ir tapti organizacija, kuri ir toliau rems jų vaikų mokyklas, skautus, ateitininkus, centrus, stovyklas, stažuotes ir daugiau, siekdama išlaikyti gyvą lietuvišką tautinę dvasią išeivijoje. LF būtina tapti svarbia ir įtakinga jų gyvenimo dalimi.

Kyla klausimas, kaip tai pasiekti, kaip tai įgyvendinti? Prieš atsakant, pirmiausia gal reikėtų suvokti, koks gali būti mūsų ateities gyvenimas. Čia verta minutę stabtelėti ir pasvajoti, kaip atrodys mūsų pasaulis už 50 metų.

Kas dieną pastebimai keičiasi materialinės bei politinės gyvenimo sąlygos, abi turinčios svarbios įtakos mūsų gyvenime. Pagalvokime:

– Prieš keletą dienų nušautas gal baisiausias mūsų meto šia žeme vaikščiojęs asmuo – Osama bin Laden. Jį susekė nuostabi technologijos įranga. Galime tikėtis, kad ateityje tokia technologija padės pasauliui ramiau gyventi, nes teroristai ir žudikai vargiai ar galės taip drąsiai slapstytis.

– Vadinamas „Arabų pavasaris” keičia visą dabartinę politinę tikrovę. Tikėkimės, kad šie pokyčiai išpranašaus ramesnę ateitį ne tik jiems, bet ir kitiems kraštams.

– Kinija ir Indija šuoliais veržiasi į priekį visose srityse ir, be abejo, pralenks Ameriką ir Europą ir taps įtakingiausiomis bei svarbiausiomis šalimis pasaulyje. Kokia tada bus tarptautinė tvarka? Kokios gyvenimo vertybės vyraus tada?

– Medicinos pažanga taip pat nesustabdoma. Prieš savaitę sužinojau, kad buvusiam JAV viceprezidentui Richard Chaney buvo įsodinta dirbtinė širdis. Ji pulso neturi, kraują pumpuoja tik su baterijos pagalba.

– Galime tikėtis, kad vėžio, širdies bei kitos mūsų meto mirtinos ligos bus suvaldytos, o gal net visai įveiktos. Pamąstykime, ar tikrai norime gyventi 100, 150 metų ar net amžinai?

– Nors Amerika nutraukė skrydžius į erdves, reikia manyti, kad kitos šalys dės pastangas pasiekti kitas planetas, bandant ištirti, kas kosmose dunkso, ar tokių, kaip mes, yra ir kitur?

O kas bus su lietuviais ir Lietuva 2062 metais? Reikia tikėti, kad Lietuva ir ateityje bus savarankiška demokratinė valstybė. Gal tos ateities Lietuvos prezidentas ar prezidentė šiandien laksto čia mūsų koridoriuose šeštadieninės mokyklos metu? Gal tėvynės jaunimas ekonominiais sumetimais neemigruos į Ameriką kaip dabar, bet ieškos laimės Kinijoje, Indijoje ar kitame pasaulio kampelyje? O gal net ketvirtoji ar penktoji mūsų tautiečių banga atkeliaus šiapus? Verta klausti, ar jie dar ras mūsų Pasaulio lietuvių centrą gyvuojantį? Ar Lietuvių Opera dar statys spektaklius? Ar lietuvių meno ansamblis „Dainava” ir lietuvių tautinių šokių ansamblis „Grandies” savo pasirodymais ir koncertais vis dar džiugins jų širdis?

Ir pagaliau galime klausti, ar pasikeis Lietuvių Fondo užduotis? Teigiu, kad „Ne”. Ar Lietuvių Fondas gyvuos dar bent 50 metų? Teigiu, kad ir čia asakymas aiškus – „Taip, gyvuos.”

 Mes visi esame panirę į savo kasdieninius darbus, esame užsiėmę įvairiais reikalais, nedaug laiko lieka dairytis, žiūrėti, ką veikia mūsų lietuviška visuomenė ar rūpintis pašaliniais reikalais. Tačiau vis atsiranda to brangaus laiko tam, kas svarbiausia. O mums, gyvenantiems čia, išeivijoje, svarbesnės užduoties nėra kaip išsaugoti ir puoselėti lietuviškumą, tautiškumą ir meilę Lietuvai. Tai nepalaužiamas principas, kuriuo nuo pirmos dienos remiasi Lietuvių Fondas.

Būtiniausia mūsų užduotis jaunimui įskiepyti mintį, kad LF yra svarbus, prasmingas ir įtakingas jų gyvenimuose. Ateityje neužteks vien tik dalinti lėšas. Pinigas ne viską nuperka. Jei norime jaunimą pritraukti, turime būti matomi ir reikštis tarp jų – ar tai būtų mokyklos, sporto aikštynai, koncertai, renginiai, stovyklos. Lietuvių Fondo vardas turi stovėti jų akyse, pats Fondas aktyviai reikštis visais tinkamais atvejais.

Lietuvių Fondo ženkle rašoma – „Iš kartos į kartą”. Mes esame ta karta, kurios uždavinys yra perduoti LF ateinančiai kartai. Tai nenutiks savaime. Reikia būti išradingais, kūrybingai ir šviesiai mąstančiais mūsų tautos nariais, kad suprastume, jog be mūsų pačių pastangų tiek LF, tiek mūsų visos organizacijos, kiti fondai, visuomeninės organizacijos bei visų mūsų veikla nepasieks to rojaus, kurį nupasakojau prieš keletą minučių.

Tikiu, kad esame tie, kurie norime ir galime tai atlikti. Tikiu, kad pasaulis vis dėlto suka šviesesnės ateities link. Tikiu, kad mūsų tautos skaudi praeitis ir išgyvenimai liks kaip pagrindas ir pavyzdys, kad negalime pasiduoti ir nebūsime palaužti negalių. Pagaliau tikiu, kad su Jūsų pagalba Lietuvių Fondas galės garbingai atšvęsti savo šimtmetį 2062 metais.

Pranešimas skaitytas 2011 metų gegužės 7 d. per visuotinį narių suvažiavimą Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Rimantas Griškelis – Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas.


fondas
 Iš k. Rimantas Griškelis su LF tarybos garbės pirm. dr. Antanu Razma.