vaikai
„Vaiko vartai į mokslą” balandžio 21–22 dienomis Kaune vykusio seminaro „Patirti ir augti” dalyviai.


Gera sutikti ,,tuo pačiu oru” kvėpuojančius žmones
Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” remiamas seminaras Kaune

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

„Ačiū už seminarą, kuris buvo ne prievolė, bet atgaiva. Gera sutikti ‘tuo pačiu oru’ kvėpuojančius žmones”, – jog tai atsiliepimai apie organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” balandžio 21–22 dienomis Kaune vykusį seminarą „Patirti ir augti”. „Tuo pačiu oru” kvėpuojantys žmonės – tai seminaro dalyviai, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais bei jaunuoliais Lietuvoje. Jų darbas vyksta organizacijos remiamuose pomokykliniuose dienos centruose ir globos namuose. Keletas seminare dalyvaujančių asmenų dalyvavo svečių teisėmis. Tai žmonės, kurie domisi organizacija bei jos paruoštomis auklėjimo programomis. Iš viso seminare Kaune dalyvavo beveik 35 dalyviai – centrų vadovai, darbuotojai bei savanoriai. Seminare taip pat dalyvavo dvi organizacijos atstovės iš Čikagos: organizacijos steigėja ir projektų Lietuvoje koordinatorė Rita Venclovienė bei valdybos narė ir tarybos sekretorė Ramunė Kubiliūtė. Pasitarusios su organizacijos valdybos narėmis JAV, seminarą suplanavo organizacijos koordinatorė Lietuvoje, soc. darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė ir jos kolegė, soc. darbuotoja Lina Gervytė. Seminaras vyko Pal. Jurgio Matulaičio namuose Kaune.
 
Šeštadienis

Seminaro dalyviai suvažiavo šeštadieno rytą. Sociologas Paulius Godvadas vedė patyrimines sesijas ir pasidalino teorinėmis žiniomis. Pvz., ciklą ,,Patyrimas, analizė/aptarimas, išvados, taikymas” galima taikyti įvairiai veiklai centruose. Kadangi diena buvo saulėta ir maloni, prieš teorinių žinių aptarimą paskaitininkas lauke vedė pratybas žaidimų forma su virvėmis. Seminaro dalyviai buvo padalinti į mažesnes grupes, kurios turėjo atlikti komandines užduotis.

Po pietų buvo dalinamasi gerąja patirtimi iš darbo centruose. Apie vaikų ir paauglių motyvaciją kalbėjo ses. Evelina iš Marijampolės, kuri globoja keturis įvairaus amžiaus berniukus ir paauglius. Jaunuolių veikla turėtų būti jų vidinis apsisprendimas, o suaugę turi pelnyti jaunų žmonių pasitikėjimą. Su globojamais jaunuoliais aptariami kasdienos rūpesčiai, nesėkmės ir pasisekimai.

Ses. Loreta iš Jonavos pasidalino prisiminimais apie Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos pomokyklinio dienos centro įsteigimą, iššūkius bei paramos ieškojimą (centras įsteigtas 2009 m.). Bibliotekininkė Ramunė Kubiliūtė pasidalino statistika, mintimis ir idėjomis apie skaitymo ir prasmės supratimo reikalingumą net internetiniame amžiuje, o mažesnėse grupėse dalyviai vieni kitiems pasakojo, kaip jų centruose yra skatinamas skaitymas. Kiekvienas diskusinis būrelis sugalvojo po vieną skaitymo projektą, kurį būtų galima įgyvendinti pomokykliniame dienos centre. „Vaiko vartai į mokslą” kiekvienam remiamam centrui padovanojo po vieną Bruno Ferrera knygą.

Šeštadienio vakarą, pasiklausius Renatos ir Dariaus Brazdonių šeimos pasakojimo, seminaro dalyviai ir juokėsi, ir susimąstė. Renata ir Darius pasidalino savo šeimos patirtimi. Sunki gyvenimo patirtis (nesusilaukė biologinių vaikų) tapo palaiminimu bei stiprybe (šeima padidėjo, kai įvaikino dukrą ir sūnų). Paaiškėjo, kad jauna šeima rado bendrą kalbą ir paguodą, bendraudama su kitomis šeimomis. Vis dar pasitaiko nejautrių pasisakymų ir nesuprantančių žmonių. Seminaro dalyviams tema buvo aktuali, mat kai kurie centrų vaikai bei jaunuoliai, jei jų tėvų teisės yra atimtos, gali patekti į vaikų namus ir taip pat laukti galimo įvaikinimo.

Vakaras baigėsi filmo „In the Light of the Sun” („Į šviesą”) peržiūra. Filmas susuktas 2005 m., nušviečia italų kunigo Pino Puglisi gyvenimą. Kunigas dirbo su vaikais iš gatvės savo gimtinėje, Palermo (Sicilijoje, Italijoje). Jis pasipriešino mafijos elgesiui ir priespaudai ir buvo nušautas per savo 56-ąjį gimtadienį, 1993 metais. Filmas ne vienam išspaudė ašarą. Po filmo buvo pranešta, kad šiuo metu vedama kunigo beatifikacijos byla.

Sekmadienis

Sekmadienį, po šv. Mišių, apie paauglių elgesio ypatumus, darbą su paaugliais kalbėjo psichologė Ieva Daniūnaitė, kuri dirba Paramos vaikams centre. Pasak prelegentės, jaunuolių reakcija į netikėtus gyvenimo išgyvenimus pereina keletą lygių. Seminaro dalyviai pasidalino į mažesnes grupes. Kiekvienai grupei buvo pasiūlyta padiskutuoti apie kokią nors paauglio elgesio ypatybę, pvz., nuobodžiavimą. Po to reikėjo aptarti priežastis ir reakciją. Kiekviena grupė apibendrino savo diskusijas ir išvadas. Deja, neužteko laiko smulkiau padiskutuoti kai kuriais specifiniais klausimais, ir prelegentė pasisiūlė atskirai juos aptarti konsultaciniu būdu.

Seminaras baigėsi užsiėmimo ,,Ąsotis” dalyvių įvertinimu. Žodinio įvertinimo metu seminaro dalyviai ėjo į priekį ir pilstė vandenį į „pliusų” ar „minusų” dubenį. Kiekvienas dalyvis su visais pasidalino geromis seminaro akimirkomis (naujos patirtys, įgytos žinios, šilta nuotaika ir t. t.) ir trūkumais (mažai miego, neužtenka laiko pabendrauti ir t. t.). Patirtys gal skyrėsi, nes kiekvienas – vadovai, darbuotojai ir savanoriai, socialiniai darbuotojai, psichologai, mokytojai ir studentai – dirbo skirtingą darbą. Tačiau ne vienas pareiškė nuomonę, kad pasistiprino žiniomis ir pabendravo su žmonėmis, su kuriais juos sieja bendras tikslas – darbas vaikų gerovei.

Įvertinimai

Dalyviai pasisakė, kelintą kartą dalyvauja organizacijos rengiamame seminare, ko išmoko, ką pasiūlytų organizacijai ateityje. Seminaro rengėjos paskaitė dalyvių surašytas mintis ir kai kuriais pasiūlymais pasinaudos, organizuojant seminarą, kuris vyks po dviejų metų. Štai keletas nuotrupų iš seminaro dalyvių pasisakymų: „Pirmą kartą teko susidurti su tiek daug savanorių. Aš supratau, kad yra daug geradarių žmonių. Ir jie ‘tai’ daro, t. y dirba su dideliu noru, pasitenkinimu.” „Man labiausiai patiko patyriminės sesijos užduotys, per kurias teko bendradarbiauti su visai nepažįstamais žmonėmis. Taip pat patiko teoriniai pranešimai, kurių išklausiusi prisiminiau, ką anksčiau buvau pamiršusi.”

O pasiūlymai? „Tęsti savo pradėtą misiją! Išmokyti ir mus, lietuvius, rinkti pinigėlius iš turtingiausių žmonių, išmokyti organizuoti įvairius renginius (pasidalinti patirtimi).” „Ačiū už seminarą, kuris buvo ne prievolė, bet atgaiva. Gera sutikti ‘tuo pačiu oru’ kvėpuojančius žmones.”

Ar verta organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” rengti seminarus jos remiamiems centrams Lietuvoje, padengti išlaidas iš savo iždo ir dar prašyti paramos iš Lietuvių Fondo? Šiais laikais yra visokių progų įvairių profesijų žmonėms dalyvauti profesiniuose seminaruose Lietuvoje. Seminaro dalyviai teigia, kad verta seminarus remti ir rengti. Dalyvių žodžiais, „Svarbu, nes seminarai visada būna labai praktiški, temos visada pritaikytos VDC (Vaikų dienos centrų) darbui! Svarbu vėl susitikti bendradarbes, organizatores. Man svarbus pats pabuvimas kartu!” Arba: „Dalyvauju antrą kartą. Ir tai man svarbu dėl gautų žinių, dėl žmonių, kuriuos sutikau, dėl gimusių idėjų, dėl pasidalinimo patirtimi ir įspūdžiais. Svarbu pamatyti ir padėkoti žmonėms, kurie su tokiu rūpesčiu ir negailėdami jėgų, sveikatos stengiasi dėl mūsų vaikų ateities, gerovės.”

Birželio mėnesį „Vaiko vartai į mokslą” remiami centrai Lietuvoje baigs savo akademinių metų veiklą. Dar bus surengtos stovyklos vaikams pačiame centre ar kur nors toliau nuo miesto ar miestelio. 2011 m. vasarą net šešiolika jaunų, lietuviškai kalbančių savanorių iš JAV savanoriškai dirbo orgranizacijos remiamuose centruose Lietuvoje. Ta patirtis paliko neišdildomų įspūdžių ir jauniems savanoriams, ir centrų lankytojams, kurie net prabėgus metams dar vis klausinėja apie jų centruose dirbusius jaunuosius savanorius.

2012 metų vasarą nebus tiek į Lietuvą važiuojančių savanorių, nes daug jų šoks Boston vykstančioje XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje.

2012 m. vasarą trys JAV gyvenantys jaunuoliai (viena savanoriavusi ir 2011 m.) vyks į Lietuvą dirbti savanoriais keliuose centruose. Organizacijos valdybos narės juos paruoš darbui su rizikos grupės jaunimu, bet įdomiausia patirtis bus dirbant, žaidžiant ir bendraujant su vaikais bei paaugliais centruose, žinoma, globojant centrų vadovėms bei darbuotojams.

Po Velykų organizacijos Cleveland padalinys suorganizavo lėšų telkimo pietus, kovo mėn. Florida valstijoje, organizacijos rėmėjai, lietuviai golfininkai, paskyrė savo turnyro pelną organizacijai ir jos remiamiems centrams. Tai tik du paramos organizacijai pavyzdžiai. Netrukus – vasaros atostogos. Po vasaros poilsio dienos centrai Lietuvoje vėl pradės dirbti su vaikais, o „Vaiko vartai į mokslą” kibs į darbą – telks lėšas. Darbas, kuris abipus Atlanto dar yra reikalingas, vėl bus tęsiamas.

Seminaro metu org. „Vaiko vartai į mokslą” atstovaujančios Venclovienė ir Kubiliūtė su seminaro dalyviais pasidalino patirtimi, papasakojo, kiek pastangų dedama JAV, norint įgyti visuomenės pasitikėjimą, telkiant lėšas bei paramą centrams. Seminaro metu buvo suruošta nuotraukų parodėlė. Venclovienė priminė dalyviams apie organizacijos paruoštas penkias ugdymo programas. Jos paruoštos tam, kad centro lankytojai ne tik būtų maitinami, ne tik žaistų, ne tik jiems būtų padedama atlikti namų darbus, bet ir auklėjami, puoselėjama bręstanti asmenybė bei taisomos jų elgesio spragos, nes centrų lankytojai savo namuose ne visada tai patiria ar išmoksta.

Organizacija veikia nuo 1998 metų. Daugiau informacijos apie „Vaiko vartai į mokslą” galima rasti http: www/childgate.org

vaikai
Klausytojams paskaitos buvo įdomios.