Apie mūsų demonstracijas

ALĖ NAMIKIENĖ

Šiuo metu, kai Čikagoje renkasi įvairūs demonstruotojai ir langų daužytojai NATO viršūnių posėdžio proga, sugrįžta atmintin akimirkos iš praeities. Mes kadaise irgi demonstravom...
Štai – New York mieste, Madison Square Garden, Baltijos tautų jaunimo organizuotos eitynės į Jungtines Tautas 1965 m. lapkričio 13 d. Tautiniais drabužiais, skautų uniformomis pasipuošusios žengia tvarkingos eilės. Žmonių minioje už plakato „Freedom for Lithuania” stovi dvylikmetis Gintas Taoras. Jis po 25 metų Washington, DC vėl bus demonstracijose, bet jau Skautų brolijos vyr. skautininko pavaduotojo pareigose. Šiose eitynėse 10 akademikų skautų, ramiai įėję į posėdžio salę Jungtinėse Tautose, smarkiai sušuko ,,Freedom for Lithuania!” Ir buvo trumpam areštuoti. Kaip mes jais didžiavomės! Vienas iš eitynių organizatorių buvo New York skautų vadovas Romas Kezys.

Tais pačiais metais Čikagoje Pavergtų tautų komiteto organizuotame parade dalyvavo 19 tautybių žmonės, lietuvių buvo daugiau kaip 3,000. Viena iš vadovių – Birutė Vindašienė, mirusi š. m. balandžio 2 d., kuri 1988–1991 m. Illinois valstijos rūmuose, Čikagoje, suorganizuodavo po 3 dienas vykstančias Pavergtų tautų parodas. Jose darbavosi skautininkės iš „Sietuvos” draugovės.

Labiau atmintini yra 1990 m. įvykiai. Paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, o čia pripažinimo nėra...

Hamilton mieste, Kanadoje, kovo 24 d. prie miesto rotušės vyksta vigilija. Skautai ir skautės paruošė plakatus, skautas Andrius Gedris ten budi iki 2 val. nakties. Čikagoje Daley aikštę kovo 30 d. užima trijų generacijų – tėvai, vaikai, vaikaičiai – lietuvių minia. Jūrų skautė Dana Mikužienė tai dienai pasiuvo 14 didžiausių trispalvių, kurias ant aukštų stiebų aplink aikštę bėgdamas neša jaunimas. Tos trispalvės kitą savaitę jau vežamos į Washington, DC.

Elena Tuskenytė „Skautų aide” 1990 m. Nr. 6 ilgam straipsnyje įdomiai aprašo 15-os valandų kelionę ir demonstracijų vyksmą balandžio 4 d. Rašo, kad iš Čikagos ir Lemont išvažiavo 6 autobusai lietuvių „paveikti Amerikos vyriausybę, o taip pat išreikšti savo protestus prieš rusus”. „Demonstracijose dalyvavo ne tik senukai ir jauni politikieriai, bet buvo ir mažų vaikiukų su vėliavomis ir nepaprastai daug jaunimo iš visų Amerikos valstijų. Susitikom su senais draugais ir visi kartu šaukėme ‘What do we want? – Freedom! When do we want it? – Now!’ Visi sušlapę nuo lietaus, užkimę, sustoję susikabinome rankomis, giedojome Lietuvos himną. Grupė jaunimo su vėliavomis rankose bėgiojo aplink parką anapus gatvės prieš Baltuosius rūmus.” Jos grupė nuėjo į Dirkson pastatą, kur trumpam „pagavo” senatorių Paul Simon, nuskubėjo su vėliavomis prie Aukščiausiojo Teismo rūmų. Rašo: „...Čia buvo dangiškas chaosas! Oras skambėjo mūsų šauksmais ir šūkiais, ore plevėsavo daugybė labai didelių vėliavų. Prie lenkų ambasados nuleista ‘Solidarnosc’ vėliava ir jos vietoj iškelta Lietuvos trispalvė. Rusų ambasados rūmuose – jokios gyvybės. Aš irgi neišeičiau iš rūmų, kai žmonės nepaprastai garsiai šūkauja ‘Booooo!’ po kiekvieno užuolaidos pajudėjimo. ‘Red army, go home!’ šaukėmė jau visai balsus praradę.”

Birželio 1–2 dienomis vėl minios suvažiavo vigilijai Washington. Skautiško archyvo nuotraukose matome sąjungos vadovus – Tarybos pirmininką Petrą Molį, Brolijos vyr. skautininką Gediminą Deveikį su pavaduotoju Gintu Taoru, Akademinio skautų sąjūdžio pirm. Danutę Eidukienę, Seserijos vyr. skautininkės pavaduotoją Meilę Mickienę su vysk. Paulium Baltakiu ir vysk. S. Tamkevičium. Buvo pastatyta didžiulė Lietuvos laisvės statulos kopija, kurios gilumoje matosi Washington paminklas. Jaunimas nešiojo plakatus ,,Bush – Push! Gorbachev: don’t Blockade – Negotiate!”

1991 m. rugsėjo 2 d. Amerika pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Suvažiavome laimingi į Čikagos miesto centrą. Sveikina gubernatorius, šokami tautiniai šokiai, skamba dainos. O už mūsų tyliai stovi savo vėliavas apkabinę tie, kurių tautos dar neatgavusios laisvės...

Kaip būtų gera būti jaunai ir šį ypatingąjį NATO suvažiavimo savaitgalį Čikagoje stovėti už plakato ,,Welcome to Chicago! Sveika atvykus, Lietuvos Prezidente!”