Jono Kuprio nuotraukos

„Gyvenimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių”


Čikagos tautinių šokių ansamblio koncertas, skirtas vaikų ratelio dvidešimtmečio sukaktuvėms

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ ir AUDRA KUBILIŪTĖ-DAULIENĖ

Gegužės 11 d. maždaug penki šimtai žiūrovų susirinko į Pasaulio lietuvių centro (Lemont, IL) Ritos Riškienės salę – „Grandies” tautinių šokių ansamblio koncertą. Pasirinktą temą ,,Gyvenimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių” scenoje įkūnijo net 140 įvairaus amžiaus šio ansamblio šokėjų.
Nors ansamblis (su nedidele pertrauka) gyvuoja nuo 1953 m., taigi, jau 60 metų, koncerto metu buvo švenčiama vėliau įsteigto vaikų ratelio 20-mečio sukaktis. Dabartinė ansamblio meno vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich norėjo, kad jos sūnūs ir jų draugai išmoktų daugiau tautinių šokių nei buvo įmanoma kartą per savaitę lankant tautinių šokių pamokas lituanistinėje mokykloje. Įkurdamas vaikų ratelį, ansamblis taip pat užsiaugino sau prieauglį. Nuo pirmų dienų ansamblio šokėjai studentai padėjo vaikams mokytis tautinių šokių. Su keliomis išimtimis, šių dienų „Grandies” įvairių amžių šokių ratelių mokytojai užaugo pačiame ansamblyje, tarp jų – Dalia Bilaišytė-DeMuth, Rima Birutienė, Vida Brazaitytė, Gintaras Grinkevičius (choreografas), Vitalija Ivinskienė (choreografė), Daina Matusaitienė, Elytė Maurukienė, Monika Mikulionytė (padėjėja), Lidija Polikaitienė, Daina Polikaitytė (padėjėja). Ansamblio meno vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich yra trečioji „Grandies” vadovė (jį įkūrė a. a. Irena Šilingienė, 1964 m. atgaivino ir ilgai jam vadovavo a. a. Irena Smieliauskienė).

Programa

Su jaunos dainininkės Dainos Polikaitytės atlikta daina „O atsimenu namelį” prasidėjo pirmoji koncerto dalis „Pas motulę augau”. Scenoje buvo pavaizduotos jaunos šeimos gyvenimo akimirkos: kūdikis ant mamos rankų, vėliau – jauna mergaitė, lydima tėvelių. Vedantieji Laurynas Ivinskis ir Aušra Jasaitė-Paulauskas trumpais paaiškinimais apjungė šokius. Išsamesnę informaciją apie atliekamus šokius buvo galima perskaityti mažame, bet turiningame koncerto programos leidinėlyje (ten nurodyti šokių pavadinimai, atlikėjai, choreografijos, muzikos autoriai, o taip pat patalpintos ratelių šokėjų nuotraukos ir pavardžių sąrašai).

Pirmieji scenoje (dekoracija – dideli trobos lango rėmai) pasirodė mažiausieji priešmokyklinio amžiaus vaikučių ratelio šokėjai. Jie suko liaudies ratelius: „Gražus mūsų jaunimėlis”, „Oželis”, „Šokinėkit berniukai, šokinėkit mergaitės”. Šokėjėliai suko ratu su savo mokytojais ir padėjėja, kartais atsigręždami bandė tamsioje salėje įžiūrėti savo tėvus, senelius ar kitus pažįstamus veidus. Vaikų, jaunių, jaunimo atliekami šokių pavadinimai buvo išradingi, tai („Lietaus lašiukai”, „Mįsliuko dainelė”, „Žiedelis” ir kt.). Pirmoji dalis baigėsi šokiu „Sūpuoklėlės”, kurį kartu šoko vaikų ir pagyvenusių ratelių šokėjai, sulaukdami žiūrovų plojimų.

Po trumpos pertraukos prasidėjo antroji koncerto dalis – „Kviečiame į vestuves”. Pirmąjį šokį „Iškilmingasis aplinkinis žolynėlis” atliko jaunimo, studentų, suaugusių ir pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. Matėme jau pažįstamus vestuvinius šokius – „Sadutė”, „Rezginėlė” ir kt. Išgirdome tradicinę vestuvių dainą „Aušt aušrelė”. Kai kurie šokiai buvo mažiau pažįstami ir pasižymėjo savo įdomiais pavadinimais, – pvz. „Pasiutusiai gražios Jadvygos polka”, „Kviesly ir svita, paplestuodegis”. Šoko kvieslys, svočia, tėvai, jaunieji (kurie tikrai yra susižiedavusi grandiečių šokėjų pora). Žiūrėdami į margaspalviais tautiniais drabužiais apsirengusius ansamblio šokėjus, gal tik keli veteranai prisiminė „Grandies” ansamblio 1971 m. pastatytą „Lietuviškų vestuvių” spektaklį, kurio ištraukos kaip tik sudarė antrąją dalį.

Muzikos įrašus koncertui paruošė ir šokių aprašymus parūpino Snieguolė Einikytė, dirbanti Lietuvių liaudies kultūros centre Vilniuje. Ansamblio choreografai Gintaras Grinkevičius ir Vitalija Ivinskienė bei kiti ratelių mokytojai ne tik mokė šokėjus, bet ir patys šoko, sudarė programą, dirbo įvairius koncerto ruošos darbus. Prie koncerto ruošos taip pat prisidėjo šokėjai, jų šeimų nariai ir kiti talkininkai, kuriems padėkota programos leidinyje.

Po koncerto

Po paskutinio šokio „Dunda grindys” grandiečiai buvo pakviesti į sceną. Ilgiau ansamblyje šokusieji buvo apdovanoti pažymėjimais – tai padėka už penkerių, dešimt ar net dvidešimt metų, praleistų su „Grandimi”. Ansamblį sveikino Čikagos apylinkių lietuvių tautinių šokių grupių – „Laumė”, „Spindulys”, ir „Suktinis” – atstovai. LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, su jauna šeima stebėjęs koncertą, džiaugėsi ansamblio narių gausa, pastebėdamas, kad norėtųsi į Lietuvą perkelti šokėjų parodytą entuziazmą lietuvių tautiniam šokiui ir lietuvių tradicijoms. Maldą prieš valgį sukalbėjo Pal. Jurgio Matulaičio misijos kun. tėvas Antanas Saulaitis, SJ. Šventės svečiai ir dalyviai skaniai pavakarieniavo, gardžiavosi šokėjų šeimų suneštais saldumynais bei vaisiais. Vakaras baigėsi pabendravimu bei atsipalaidavimu. Šiek tiek vyresni šoko modernius šokius pavieniui, kartu ir eilėse („line dancing”). Jauniausieji ansamblio šokėjai ir koncerto svečiai Lietuvių fondo salėje galėjo pasilinksminti šokinėdami specialiai jiems pripūstuose žaidimų nameliuose („bouncy” amusements), kol tėveliai jų neišvežė namo.

Laikas prabėgo greitai. Žiūrovai, pasidalinę savo įspūdžiais, sakė, kad jiems patiko mažieji šokėjai, patiko vaikų ir pagyvenusiųjų kartu sušoktas šokis. Kiti minėjo naujus, nematytus šokius ir džiaugėsi, kad koncertas praėjo sklandžiai. Patrauklu buvo tai, kad apsieita be ilgų kalbų ir formalumų. Dar kiti gailėjosi, kad patys koncerte nešoko.

Pamąstymai pabaigai

Kad didelis šokių ansamblis sėkmingai gyvuotų, reikia pasišventusių mokytojų, šokėjų ir tėvelių, kurie daug valandų skiria repeticijoms, važinėjimui ir pasiruošimui. Viena mama prasitarė: „Nors kartais vaikai nelabai norom eina į repeticijas, bet po koncerto matai, kaip jie džiaugiasi savo pasiekimais.”

2012 m. vasarą vyresnieji „Grandies” šokėjai kartu su kitomis šokių grupėmis dalyvavo XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Boston. Rudenį prasidėjo „Grandies” ansamblio 2012/2013 m. veiklos sezonas, kuris buvo turiningas. Rugsėjo mėn. ansamblis dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio misijos bendruomenės dienos popietėje. Šių metų kovo mėn. jaunių bei veteranų ratelių šokėjai pasirodė Lietuvos dienos („Lithuanian Day”) programoje Čikagos Navy Pier. Balandžio mėn. jaunimo ir studentų ratelių šokėjai išvyko dalyvauti „Juventus” šventėje Cleveland, kur buvo atšvęstas „Švyturio” šokių grupės dešimtmetis. O gegužės mėnesį kasmetinėje šventėje visų ratelių šokėjai turėjo progos pasirodyti giminėms, draugams, lietuvių tautinių šokių gerbėjams.

Vardan ko pašvęsti savo šeimos laisvalaikį lietuvių tautinių šokių repeticijoms? Ar vien dėl pasirodymų metiniuose koncertuose ir rečiau pasitaikančiose šokių šventėse? Turbūt atsakymų yra tiek, kiek yra šokėjų ir jų šeimų. Vieniems tėvams svarbus lietuviškos tapatybės puoselėjimas: „Tautiniai šokiai yra dalis lietuvių kultūros. Norisi, kad vaikai tėvų ir senelių kultūrą pažintų.” Kiti atsiliepia į savo atžalų norus: „Leidžiu savo vaikus šokti, nes jie patys prašosi. Jų draugai ir draugės šoka, ir jie nori.” O vieno gimnazisto mama pastebėjo, kad jai nereikia sūnaus versti – jis laukia sekmadienių, nes tą vakarą vyksta šokių repeticijos. Kita mama prisipažino: „Mano dukra neseniai pradėjo šokti ‘Grandyje’ ir tuo labai džiaugiasi. Niekaip negalėjau prikalbinti, o dabar sako, jog pyksta ant manęs, kad jos neužrašiau anksčiau.”

Norintiems šokti „Grandyje” ar kitoje lietuvių tautinių šokių grupėje teks palaukti iki naujo šokių sezono, kuris prasidės rudenį. Lauks nauji šokiai, daug repeticijų, ir kai kurių – net galimybė vykti į Lietuvą dalyvauti Dainų ir šokių šventėje. Apie naują „Grandies” šokių sezono pradžią bus paskelbta tinklalapyje: http://www. grandischicago. org/ ir spaudoje. Mes dar ilgai prisiminsime pakilia nuotaika pasibaigusį dar vieną „Grandies” sezoną ir gegužės 11 d. jauniausių ansamblio šokėjų ratelio sukaktuvėms skirtą koncertą.DAUGIAU NUOTRAUKŲ