Columbus lietuviai susibūrė į LB apylinkę

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Gražiai magnolijų pražydusiais žiedais pasitiko mane Columbus, OH miestas. Buvau pakviesta vietinių lietuvių dalyvauti jų ypatingame renginyje – apylinkės steigiamajame susirinkime.

Į susirinkimą susirinko įvairių kartų lietuviai: jauni žmonės, atvykę iš Lietuvos prieš dešimtmetį ir seniau, ir senbuviai. Štai Algirdas ir Josepha Vasiliauskai Columbus gyvena nuo 1964 metų. Anksčiau jie gyveno Kanadoje. Jie gana greitai prisijungė prie čia gyvenančios lietuvių grupės – Vinco Mažeikos ir kitų. Senųjų lietuvių grupė savo veiklą pradėjo dalyvaudama tarptautinėje miesto šventėje – festivalyje, kuris jau tapo tradiciniu.

Buvo įdomu susipažinti ir pabendrauti su Vincu Mažeika, kurio šeima jau 100 metų gyvena Columbus mieste. V. Mažeikos senelis, kilęs nuo Jurbarko, atvyko į šį kraštą laimės ieškoti. Pats Vincas jau nekalba lietuviškai, bet jam labai svarbu tęsti lietuviškas tradicijas. Tai jo pažinčių dėka steigiamajam susirinkimui buvo gauta salė Ohio State University. Pats Vincas pernai lankėsi Lietuvoje, kur surado savo gimines. Jis tuo labai džiaugiasi.

Kaip pasakojo Jūratė Phillips, šio renginio pagrindinė organizatorė, jai Columbus lietuvius surasti padėjo jos vyras, kuris yra tiesiog įsimylėjęs savo žmonos gimtąją šalį Lietuvą, daug supranta ir šiek tiek kalba lietuviškai. Kartą užėjęs į parduotuvę, jis atkreipė dėmesį į pardavėjos gintarinius auskarus. Išdrįso pakalbinti – taip surado pirmus lietuvius Columbus mieste. Nuo to laiko Jūratė mielai dalyvaudavo tarptautiniame festivalyje, į šį renginį įtraukdama ir visus sutiktus lietuvius. Jaunimo ratas plėtėsi, daugėjo susitikimų. Columbus lietuvių šeimose auginami vaikai, atrodo, buvo viena iš svarbiausių priežasčių, paskatinusių vietinius lietuvius burtis – plėsti lietuvišką veiklą ir įteisinti ją.

Jūratė Phillips – šiaulietė, dailininkė, interjero dizainerė, ėmėsi suburti vietinius lietuvius į telkinį. Du mėnesiai prieš steigiamąjį susirinkimą Jūratė pasiuntė gražų laišką, kviesdama lietuvius susiburti ir atvykti. Ir datą parinko ypatingą – prieš Velykas, prieš pavasarinį atgimimą, atsinaujinimą.

Džiaugėsi ji savo padėjėjais, kurie daug prisidėjo, kad šis renginys įvyktų. Tai: Mirga ir Algis Valaičiai, Algirdas Vasiliauskas su žmona Josepha, Rūta Agresti su savo mama Zita Astrauskiene, Kristina ValuntaYong, Mažeika, Sullivan su savo žmona Gabriele, Esta Powell.

Į susirinkimą atėjo ir jauni studentai Adomas ir Mykolas Daugirdai ir Kristijonas Vaitkus, kurie mokosi Ohio State University.

Aišku, koks lietuvių susibūrimas be lietuviškų skanėstų! Ant stalo puikavosi didžiulis trispalvės spalvomis papuoštas tortas, sumuštiniai, silkė ir kiti skanėstai. Vaikai turėjo progos ieškoti Velykinių margučių, paskui juos ridenti. Vyko ir loterija, kuriai savo nuostabius darbus paaukojo Jūratė Phillips. Susirinkimas pavyko – visi vienbalsiai pritarė apylinkės įsteigimui ir tuoj pat išrinko savo valdžią – apylinkės pirmininke tapo Jūratė Phillips, sekretore – Lina Borch, iždininke – Rūta Agresti, už kultūriniusakademinius renginius bus atsakingas Vincas Mažeika, sporto ir jaunimo reikalais rūpinsis Mažeika Sullivan.

Sveikiname naują lietuvišką telkinį, linkime kantrybės ir sėkmės puoselėjant lietuvišką veiklą!

Sigita Šimkuvienė – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė