sok
Pirmieji ,,Grandies” vaikučių ratelio žingsneliai didžiojoje scenoje. Jono Kuprio nuotraukos

Šokio keliu į Boston


LAIMA APANAVIČIENĖ

Nespėsime nė apsidairyti, kai reikės krautis lagaminus ir važiuoti į Boston, kur vyks Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Liepos 1 d. 2 val. p. p. beveik 2,000 šokėjų suksis Boston University ,,Aggannis’’ arenoje. Dar didesnis būrys žiūrovų gėrėsis šokėjų ,,audžiamais” įmantriausiais šokių raštais.

Kad pasiruošimas tikrai vyksta gegužės 12 d. įrodė didžiulis būrys šokėjų (jų buvo arti 300), Pasaulio lietuvių centro Ritos Riškienės salėje susirinkusius žiūrovus vedęs ,,Šokių šventės keliu”. Susiburti visiems kartu ir patraukti į kelionę juos pakvietė lietuvių tautinis ansamblis ,,Grandis”.

Susirinkę šokio mylėtojai, mažųjų šokėjų tėveliai ir didžiųjų draugai negailėjo plojimų Buffalo Grove ,,Laumės”, Čikagos ,,Grandies”, ,,Lėtūno”, Suktinio”, Indianapolis ,,Trepsiuko” ir ,,Vijūno” bei Lemont ,,Spindulio” šokėjams. Nuo mažiausiųjų iki pagyvenusių – visi smagiai trepsėjo liaudies šokį, sukosi porose. Žiūrovai galėjo matyti ir jau žinomus šokius (Juozo Lingio ,,Kurapkytė”, Genovaitės DumčiūtėsBreichmanienės ,,Pradės aušrelė aušti”, liaudies šokį ,,Pjoviau šieną” ir kt.), ir visiškai neseniai sukurtus (Vidmanto Mačiulskio ,,Varnai”, to paties autoriaus ,,Oželis kirla, kirla”, ,,Grandies” choreografės Vitalijos ŠakytėsIvinskienės ,,Šišoniškių vakaronė” ir kt.).

Pirmoje ,,kelionės” dalyje buvo sušokta 12, antroje – 10 šokių. Koncertą vainikavo baigiamasis šokis, kai visi šokėjai – nuo jauniausių iki vyriausių – sukosi viename rate tiek ant scenos, tiek aikštėje. Mes, čikagiečiai, esame išlepinti ,,Grandies”, ,,Spindulio”, ,,Suktinio” pasirodymais, tačiau ne mažiau įdomu buvo pamatyti ir iš toliau atvykusius – ,,Laumę”, ,,Trepsiuką” ir ,,Vijūną” bei tik kiekvienai šventei susiburiantį ,,Lėtūną”.

Visi šokėjai nuoširdžiai stengėsi. O kad jie tikrai gerai šoko – didelis vadovų nuopelnas. Išeivijoje yra nemažai vardų, kurie galbūt nėra labai garsinami, tačiau savo pasirinktoje srityje nuveikia didžiulius darbus, palieka pėdsaką lietuvių išeivijos kultūros istorijoje. Tarp jų ir šokių vadovai. Tik jų užsispyrimo, didžiulio ir sunkaus darbo dėka Šokių šventės Šiaurės Amerikos žemyne vyksta jau 55 metai. Smagu buvo matyti, kaip vadovai ir choreografai jaudinasi, kaip palaiko savo šokėjus. Malonu ir tai, kad išauginta ir nauja vadovų karta – tie, kurie kažkada dar vaikai ar studentai įsiliejo į šokėjų gretas, o dabar šokti mokina kitus. Tarp jų – būsimos Šokių šventės Boston viena meno direktorių (kartu su Romu Janušoniu) Vida Brazaitytė.

Šokis vijo šokį, grupės keitė grupes. Šypsenos, plojimai, apsikabinimai – tai vis koncerto palydovai. Ir nors po koncerto žiūrovai išsiskirstė, bet kelionė nenutrūko. Kaip rašoma koncerto programoje, keliavome: ,,drauge šokių šventės keliu iki Boston ir XIV Lietuvių tautinių šokių šventės”. Tad dabar tik lieka žiūrovus pakviesti vykti į Šokių šventę, o šokėjams – džiuginti mus gražiais šokių raštais.

Norisi geru žodžiu paminėti ir šokių keliu visus mus vedusius programos pranešėjus Rimą Polikaitytę Birutienę ir Lauryną Ivinskį. Taip pat padėkoti rengėjams už puikiai išleistą programąkatalogą, kuriame gali rasti ne tik pačio renginio programos eigą. Kataloge surašytos visų dalyvių bei šokių grupių ir jų ratelių vadovų ir choreografų pavardės, bet ir įdėtos šventėje Lemont dalyvavusių šokių grupių nuotraukos. Toks leidinukas ne tik dalyviams primins buvusį koncertą, jis turi išliekamąją vertę.

Geros nuotaikos, lietuviškos muzikos ir entuziazmo nestokojantis renginys dar kartą parodė, kad išeivijos lietuviams liaudies šokis yra svarbus. Ačiū visam būriui šio koncerto rengėjų, kurie ne tik sukvietė būrin šokėjus, bet ir mums, žiūrovams, padovanojo nuostabų renginį. Tokie renginiai ne tik skatina, kaip rašoma programos viršelyje ,,išlaikyti lietuvių liaudies ir sceninių šokių tradicijas”, bet ir padeda iš naujo pamėgti liaudies šokį. Tai ir paskata naujiems nariams įsijungti į šokėjų gretas ir ateityje rengti daugiau tautinių renginių.

sok

sok

sok

sok
sok

sok

sok


sok

sok

sok


DAUGIAU NUOTRAUKŲ