det

Kun. Gintaras Jonikas ir vyskupas Paulius Baltakis, OFM su naujai sutvirtintais ir jų Sutvirtinimo tėveliais. Kęstučio Šontos nuotraukos

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

ALDONA ŠONTAITĖ
Dievo Apvaizdos parapijos Švietimo komisijos pirmininkė

Šeštadienis, balandžio 10 d., buvo nepaprastai graži ir saulėta diena. Dievo Apvaizdos parapijos Sutvirtinimo sakramento kandidatai pakiliai nusiteikę rinkosi ,,Žiburio” mokyklos prieangyje, nekantriai laukė išvykti į jiems specialiai ruošiamas rekolekcijas. Tai svarbiai progai jaunimui buvo parūpinti sąsiuviniai ir pieštukai, kad galėtų užsirašyti, pasidalinti ir prisiminti visos dienos įspūdžius.

Važiuojam. Pirmas sustojimas – Father Solanus Casey Center ir Šv. Bonaventuro vienuolynas Detroit mieste. Ši istorinė vieta yra skersai gatvės nuo Mount Elliott kapinių, kur nemažai senos kartos lietuvių yra palaidota. Kas yra kunigas Casey? Šis šventas žmogus ir ši vieta yra susijusi su stebuklais. Piligrimai iš viso pasaulio atvyksta sužinoti apie jo gyvenimą, susikaupti ir pasimelsti.

Menininkų suprojektuotos skulptūros puošia „Sutvėrimo darželį” ir pasitinka lankytojus prie centrinio įėjimo. Didžiuliai bažnyčios altoriai, išdrožti iš medžio su gražiausia ornamentacija, stebina lankytojus. Kun. Casey kūnas ilsisi prie bažnyčios įėjimo. Žmonės meldžiasi, tikėdami, kad jų prašymai bus išklausyti. Išvykstant visiems prisiminimui buvo įteikta po kun. Casey medalį ir maldelę.

detAtėjo pietų laikas. Vykome į „Los Galanes” restoraną, esantį netoli Šv. Antano parapijos. Mums visiems buvo džiugu matyti lietuvišką vėliavą, nupieštą lauko sienoje. Skaniai pavalgę keliavome į Šv. Antano parapiją, kurios daugelis mūsų jaunuolių nėra matę. Šv. Antano parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys ir jo sesuo seselė Zosė Strakšytė mus nuoširdžiai sutiko automobilių aikštelėje, šeimyniškai kviesdami į vidų. Salėje jie papasakojo apie parapijos ir lietuviškos mokyklos gražią ir ilgą istoriją, aprodė klases, kur didelis skaičius vaikų kadaise užpildydavo koridorius. Paaiškino vaikams, kaip po sekmadieninių Mišių visi eidavo skersai gatvės į lietuvių krautuvėlę pirkti dešrų ir riestainių, o mokyklos renginiai vykdavo „Lithuanian Hall” – salėje, kuri neseniai buvo atnaujinta.

Užlipome į antrą aukštą, kuriame ir yra šventovė. Buvo įdomu pamatyti bažnyčią, išgirsti apie įvykusį gaisrą ir kaip parapija susitvarkė po to. Turėjome įamžinti šią akimirką. Nusifotografavome priešais altorių. Užlipome dar aukščiau, kur yra vargonai. Ten jaunimas išmėgino galingus vargonus, prie kurių muziko S. Šližio ir kitų chormeisterių chorai ne taip seniai žavingai giedojo. Seselė Zosė parodė mums Šiluvos Marijos altorių ir lydėjo mus maldoje. Visi sugiedojome „Marija, Marija”. Tada sugrįžome į parapijos salę, kur mūsų laukė vaišės. Seselė įteikė kiekvienam kandidatui po specialų Sutvirtinimo sakramento prisiminimą. Daug sužinojome, buvo laikas važiuoti toliau. Antanas ir Seselė Zosė mus šiltai išlydėjo. Atsisveikinome ir padėkojome už tokį gražų ir nuoširdų priėmimą.

Rekolekcijas baigėme Lidijos ir Lino Gobių namuose. Ten diskutavome apie Šventos Dvasios septynias dovanas, pateikėme pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip tas dovanas galime panaudoti. Kiekvienas kandidatas nupiešė dalį „Tikėjimo išpažinimo”. Sudėjus piešinius, visi paaiškino savo dalį. Prieš vakarienę buvo uždegtos žvakutės, kiekvienam kandidatui išdalinti laiškai – vienas iš tėvelių, o kitas iš Sutvirtinimo tėvelio. Kandidatai susikaupę skaitė laiškus. Juose – mintys, „ką tikėjimas reiškia mano gyvenime”, ko linkima savo kandidatui. Baigėme rekolekcijas bendra malda, kurioje kiekvienas įvardijo didžiausią savo dienos įspūdį ir padėkojo Dievui už šią gražią progą pabendrauti, pasimokyti ir pasimelsti.

Balandžio 25 d. vyskupas Paulius Baltakis, OFM atvyko suteikti aštuoniems jaunuoliams ir keturiems suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie kandidatų paruošimo. Jaunuolius ruošė Marytė AlkevičiūtėBinkowski, suaugusius – kun. Gintaras Jonikas. Sveikiname naujai sutvirtintus, linkime jiems Šventosios Dvasios palaimos.

det

Šv. Antano bažnyčios parapijos tarybos pirmininkas A. Strakšys (k.), Ugnė Orentaitė (d.) ir kiti klausosi, kaip Greta Tamkutė išmėgina Šv. Antano vargonus.