la
Rasa Gedgaudienė su dukrelėmis Erika (viduryje) ir Brigita (dešinėje). Visos trys pagamino daug koldūnų šiems pietums. Dukrelės, kaip jauniausios savanorės, buvo apdovanotos ,,Shreko” DVD.

Los Angeles Lietuvos vaikų vilties komiteto veikla

REGINA GASPARONIENĖ

Los Angeles Lietuvos vaikų vilties draugija yra viena iš labiausiai mūsų mieste visuomeniniam darbui pasiaukojusių asmenų grupė. Daug metų Vaikų vilties komitetas, kuriam vadovauja veikli mūsų visuomenės veikėja Danguolė Navickienė, kiekvieną pavasarį sukviečia visuomenę į pobūvį, taip norėdama atsiskaityti už nuveiktus darbus, parodyti, kur ir kaip lėšos buvo panaudotos, o taip pat surinkti pinigų. Gražiai a.a. Jono Navicko sumanymas kaip koldūnų pietūs pats pokylis yra didelio žmonių skaičiaus darnaus darbo produktas.

Gražiai išpuoštoje Šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje tą kovo sekmadienį susirinko beveik trys šimtai žmonių. Pradėjusi savo kalbą Navickienė pristatė daug asmenų, be kurių pagalbos Vilties darbas būtų neįmanomas. Tai uolūs komiteto darbininkai: Sigita Adams, Laima Jarašūnienė, Ingrida Jodelienė, Jurgis Joga, Raimonda Kontrimienė, Dalilė ir Antanas Polikaičiai, Laima Ringienė, Angelė Vaičekauskienė, Rymantė Vizgirdaitė. Šią metinę šventę suruošė darbštūs asmenys: Daiva Schukštienė, Audrė Kleven, Darius Novickis, Lina Kontrimaitė, Ona Norkienė bei Jūratė, Giedrius ir Hermis Dranevičiai iš Lietuvos. Toliau pirmininkė pasinaudoma skaidrėmis papasakojo apie veiklą, gerinant Lietuvos vaikų sveikatos apsaugą. Pernai, t.y. 2008 metais, Vilniaus universitetinės Vaikų ligoninės onkohematologijos skyriui buvo nupirkti siurbliai paciento valdomai anelgezijai ir paciento pervežimo neštuvas; Ramunės ir Gintauto Vitkų dovanos dėka bus įrengtos keturios palatos onkohematologijos skyriui, remonto darbai jau pradėti. Traumatologijos skyriui nupirktas naujausios technologijos lazerinis dopleris nudegimų ir žaizdų gyliui nustatyti – vienintelis toks aparatas Rytų Europoje. Pažadėta dar 100,000 dol. vertės įranga 2009tais. Finansuotos gydytojų ir med. seselių stažuotės Gdanske, Zuriche ir Bostone. Apie nudegimų poskyrio pasisekimą papasakojo jauna Lietuvos plastikos chirurgė dr. Jolita Zakaraitė, atvykusi iš stažuotės Bostone. Dėl Californijos lietuvių paramos moderniame Vilniaus universitetinės Vaikų ligoninės nudegimų poskyryje per 15-ka metų yra miręs tik vienas vaikas, kuris ir prieš nudegimą buvo silpnos sveikatos. Lietuvos pasisekimai susilaukė net tarptautinio dėmesio. Per konferencijas kitų tautybių gydytojai pamini, kad per tą laikotarpį nudegimų gydymas Lietuvoje pagerėjęs net 35 kartus. Niekur kitur pasaulyje nesimato tiek pažangos.

Pirmininkė toliau paminėjo Lauros Gedgaudienės surengtą lėšų vajų įkurtam Jonui Navickui atminti žaidimų kambariui Traumatologijos skyriuje. Čia buvo nupirktas naujas ,,Playstation” kompiuterinis žaidimas ir įteiktas vaikams Šv. Kalėdų proga. Los Angeles lietuvių parama džiaugiasi keli vaikai ir jaunuoliai, kurie toliau gydomi Los Angeles, Baltimorėje ir Lietuvoje. Mūsų Los Angeles Vaikų vilties komitetas vis dar apsiima gydyti vaikus, kurie negauna pagalbos Lietuvoje. Jums, mielai mūsų visuomenei, yra dėkingi daugiau negu trys tūkstančiai vaikų, kurių nematome, bet kurie pereina per mūsų įrengtą ir remiamą Traumatologijos skyrių, didžiausią visoje ligoninėje. Gautas prašymas padėti suremontuoti Neišnešiotų naujagimių skyrių Universitetinėje ligoninėje. Visa kainuos apie 600,000 dol. Kadangi iki šiol Los Angeles Vaikų vilties rėmėjai suaukojo 1.5 milijono dol., tai komitetas nusiteikęs šį projektą paremti. Per tos dienos koldūnų pietus buvo sutelkta daugiau nei 167,000 dol., kas yra gera pradžia.

Mūsų komitetas remia krikščionių organizacijos ,,Joni and Friends” darbus Lietuvoje. Ši organizacija į Lietuvą ir kitus kraštus veža neįgaliesiems kėdes su rateliais, sėkmingai dirba su Vilties organizacija Lietuvoje – savo pranešimą baigė Navickienė. Orange County skyriaus vedėjas Tom Downs papasakojo apie jų veiklą ir planus padėti Lietuvos neįgaliesiems.

Prieš prasidedant pietums, buvo padėkota asmenims, kurie gamino ir virė koldūnus: Sigitai ir Otis Adams; Violetai ir Mindaugui Gedgaudams; Daliui, Laurai ir Kovui Gedgaudams; Augiui, Rasai, Brigitai ir Erikai Gedgaudams; Angelei Vaičekauskienei; Daliai Gricienei; Ingridai Jodelienei; Raimondai ir Ričardui Kontrimams; Rymantei Vizgirdaitei; Danguolei Navickienei; Danutei Jasiukonytei; Sauliui Žemaitaičiui; Dainai Žemaitaitytei; Dianai Mičiulytei; Jadvygai Karčiauskienei ir Audrai Dabšytei. Taip pat tiems, kurie dirbo lašinukų skyriuje: Juozui Raibiui, Daliai Jasiukonienei, Danutei Muras, Albai Schukštienei ir Rimai Baipšienei. Buvo pagerbtos vyriausios vyrėjos Genovaitė Plukienė ir Laima Murauskas-Leko.

Sėdėdama prie stalo ir įdėmiai klausydama pranešimo bei stebėdama rodomus be galo skaudžius vaizdus iš Traumatologinės ligoninės, prisiminiau prie mūsų parapijos šventovės neseniai pastatytus tris stogastulpius, pavadintus Okupacija, Tremtis ir Amerika. Tai gydytojų Rolando ir Danutės Giedraičių dovana-atminimas jų tėvams už iškentėtą karo ir okupacijų tremtį, už jų tėvų ir visos jų kartos sunkų juodžiausią darbą svetimoje šalyje, kad vaikai galėtų siekti mokslo, ir kartu padėka Amerikai, kur pabėgėliai rado prieglobstį. Tą dieną salėje susirinkę pabėgėlių vaikai yra jau kelinta verslininkų, gydytojų, mokslininkų, inžinierių, mokytojų, statybininkų, amatininkų, menininkų ir advokatų karta. Tai jie suaukojo pusantro milijono dolerių Lietuvai, jos skurdiems ir ligotiems vaikams. Kaip galėjo vienas jau iš laisvos Lietuvos atvažiavęs ekonominis išeivis mesti šešėlį spaudoje, rašydamas, kad dypukai nemyli Tėvynės, kad jie sugeba tik mosuoti vėliavomis. Pirmoji pabėgėlių karta ne tik gerbė tautos vėliavą, bet ir statė šventoves, lietuviškas tautines mokyklas ir centrus, kūrė politines ir kultūrines bei labdaros organizacijas, leido enciklopedijas ir išeivių rašytojų kūrinius, puoselėjo spaudą. Tėvų-pabėgėlių darbas ir pastangos nenuėjo veltui: vaikų kartos, net ir jau nekalbančios lietuviškai, atsidėkoja tęsdamos taurų pagalbos darbą Lietuvai. Garbė ne tik išvardintiems, dirbusiems Vaikų vilties komitete, jo pirmininkei Navickienei, garbė visiems, metai iš metų aukojantiems savo darbą ir lėšas, kad Lietuvos vaikai būtų gydomi su didžia viltimi būti sveikiems, net ir po sunkiausių traumų.

la

Danguolė Varnienė ir Vaida Mikuckienė džiaugiasi koldūnų puota.

la

Antanas Polikaitis su Milda Lenkauskiene ir jos anūke.