london

LONDON, KANADA

45 metai, 2 mėnesiai ir 1 diena

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Atbundančio pavasario saulėtą balandžio 17 dieną, penktadienį, kaip ir šalia stovintis, dar įkuriant ten pasodintas, dabar jau didingas beržas iš po žiemos su ledu svorio ir vėju nulaužtomis dviem didelėmis, dar kabančiomis šakomis, stūksojo liūdnai apleista Londono lietuvių Šiluvos Marijos šventovė, įkurta 1964 m. vasario 16 d., 1414 pagrindinėje Dundas gatvėje, rytinėje miesto dalyje. Jos pastatą plačiai supa toliau esančios ligoninės prižiūrimi pievų plotai. Į ligoninę, lyg į kokį dvarą, veda dviejų eilių senais medžiais pasipuošęs ilgas, gražus kelias. Tarp jo ir šventovės – ligoninei priklausanti stovėjimo aikštelė. Šiandien šalia šventovės pastato – nauja ,,dekoracija” – didžiulė lenta ,,For Sale”.

Parapijinio ir bendruomeninio inventoriaus iškėlimas vyko palaipsniui – nuo tada, kai pastatą su sale užrakino 2006 metų liepos pabaigoje. Bendruomeninis ,,turtas” šiandien veik sutvarkytas, keturiems sukraunant likusias, lyg niekam ir nebereikalingas 1971 metais įkurtos bibliotekos lietuviškas knygas į 21 talpią dėžę geradario kun. J. Šileikos, OFM paskleidimui Lietuvoje. Stebuklų nenutinka, tik ne visi juoslondon atpažįstame.

Peršasi galvon – ,,tu nelaužyk sau rankų…”, netikėk, kad toks lietuviškų knygų lobis taps beverčiu. ,,Ir neliek ašarų…”, nes jos dar nenuėjo ant niekų, kokian sąvartynan. Ar gali tapti toks lobis beverčiu?

Susiklosčius aplinkybėms gali. Kaip gerai šiomis dienomis visi žinom, tikrai gali. Savotiškais beverčiais liekame, visą išgyvendami, neįstengdami nieko pakeisti. Galima ir reikia matyti ir kitą pusę – džiugesnę, įvertinant, kaip ir kiek šventovės ir salės pastatas per 42 metus pasitarnavo auginant dvi jaunas kartas, remiant lietuviškos dvasios veiklą, ypač išeivijos pastangas palaikant Lietuvos bylą laisvojo pasaulio ir Kanados sąžinėse, pastangas ją šioje ,,ašarų pakalnės” pusėje ginti žodžiu, pastangas Lietuvą laisvinant.

Pastate dar liko dailūs, originalūs buvusios anglikonų tikėjimo Šv. Morkaus bažnyčios suolai, puikūs dūdų vargonai su kojų klavišais, dailios ,,Kryžiaus kelio” stacijos – a.a. kleb. Igno Mikalausko, OFM dovana, kabančios ,,liustros”… Gal ir dar kas kita.

Paskutinį bendruomeninį inventorių ištuštino Kanados LB Londono apylinkės pirmininkas S. Keras, R. Mitalas, E. Petrauskas ir J. Butkus. Liko dar nemažas rūpestis energingai Šiluvos Marijos bendrijos tarybai, kuri sukvietė metinį susirinkimą Atvelykyje, balandžio 19 d., po Mary Immaculate Mišių.

Visa užbaigus, išeidami su Romu nupjovėme kiek groteskiškai kabančias nulūžusias beržo šakas. Ir beržo, ir sodintojų, ir šventovės garbei. Šalia įrengta balta Šv. Marijos statula – jau seniau buvo šio krašto vandalų apgriauta, galutinai sunaikinta. ,,Nesustabdysi upės bėgimo”, matysim, kokią ,,rodą” atneš ,,For Sale” puošmena. Visa praeina ir praeis – kaip 45 metai ir 2 mėnesiai – lyg viena diena.

london