misios
Šv. Mišios už a. a. kun. Žygą Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, 2011 m. gegužės 14d.  Jono Kuprio nuotr.

Kun. dr. A. Žygo netekus

Gerbiamas prelate Putrimai,

Mane labai nuliūdino Jūsų laiškas, kuriuo pranešėte apie staigią kunigo Arvydo Žygo mirtį. Priimkite mano giliausią užuojautą ir perduokite ją arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, kun. Žygo šeimai, broliams kunigams, buvusiems kunigo parapijiečiams ir draugams čia, Amerikoje, ir Lietuvoje.

Esu sutikęs kun. Žygą keliomis progomis, kai lankiausi Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje ir kur jis dirbo. Lieku jam dėkingas už jo tarnystę lietuviams katalikams Čikagos arkivyskupijoje ir jo didį pasišventimą Bažnyčiai.

Aš prisiminsiu tėvą Žygą šį ateinantį savaitgalį laikysimose šv. Mišiose. Tegul Dievas, už kurio didingą prisikėlimą mes dėkojame šį Velykų metą, pasitinka tėvą Žygą dangaus džiaugsme ir apdovanoja visus tuos, kurie kun. Žygo gedi, taika ir tvirtybe.

Jūsų Kristuje,

Francis Cardinal George, OMI
Čikagos arkivyskupas