Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB-ALOST) atstovai.  

PLB veikla Pietų Amerikoje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos narių posėdis
su Pietų Amerikos Lietuvių BendruomenėmisJuan Ignacio Fourment Kalvelis

Šių metų balandžio mėn. įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos narių posėdis su Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenės atstovais. Posėdyje buvo aptartas svarbiausias tikslas – stiprinti ryšius tarp Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.

Pirmasis posėdis įvyko balandžio 20 d. Aušros Vartų lietuvių parapijoje Avellaneda, kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdybos Sielovados reikalų komisijos pirm. prel. Edmundas Putrimas ir PLB valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirm. Juan Ignacio Fourment Kalvelis kartu su Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB-ALOST) atstovais. Iš ALB-ALOST organizacijų į posėdį atvyko: „Nemuno” lietuvių draugijos, Susivienijimo lietuvių Argentinoje (SLA), Argentinos lietuvių centro (ALC), „Laisvos Lietuvos”, Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS), lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania – Lietuvos aidai” ir Aušros Vartų parapijos pirmininkai ir atstovai.

Antrasis posėdis įvyko balandžio 21 d. Urugvajuje – Lietuvių Kultūros centre Montevideo mieste, Cerro rajone. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis ,,Nuestra Señora de Fátima” lietuvių parapijoje. Mišias aukojo prel. Edmundas Putrimas kartu su vietiniais kunigais Jorge Crobara ir Antonio Ocaña. Po šv. Mišių lietuviai parodė Velykų margučius, tokiu būdu pristatydami visiems parapijiečiams lietuviškas Velykų tradicijas. Po to vyko pietūs Lietuvių kultūros draugijoje, į kuriuos susirinko bendruomenės nariai. Per iškilmes sveikinimo žodį tarė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdybos Sielovados reikalų komisijos pirm. prel. Edmundas Putrimas. Visus susirinkusius taip pat pasveikino PLB valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirm. Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Pietų metu buvo paminėtas prieš 60 metų įkurto lietuvių katalikiškojo choro „Aidas” jubiliejus.

Urugvajuje prel. Edmundas Putrimas ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su Garbės konsule Urugvajuje – Cecilia Hernández-Švobaite ir aptarė Bendruomenės veiklos ateities planus.

Balandžio 27 ir 28 d. įvyko PLB posėdis Sao Paulo (Brazilijoje), lietuviškame regione ,,Vila Zelina”. Jis vyko Švento Juozapo lietuvių parapijos salėje, kur dalyvavo atstovai iš Brazilijos lietuvių sąjungos, Brazilijos Lietuvių Bendruomenės, Brazilijos lietuvių Romos katalikų Šv. Juozapo bendruomenės, Brazilijos Lietuvių jaunimo sąjungos, „Nemuno” ir „Rambyno” šokių ansamblių.

Sekmadienį vyko šv. Mišios Švento Juozapo lietuvių parapijoje ,,Vila Zelina”. Šv. Mišias aukojo prel. Edmundas Putrimas. Prel. Edmundas Putrimas kartu su Juan Ignacio Fourment Kalveliu susitiko su generaline konsule Sao Paulo Laura Guobužaite ir jos patarėju Andriumi Pauga bei aptarė iškilusias aktualias temas Pietų Amerikos lietuviams.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su garbės konsulu Sao Paulo – Francisco Ricardo Blagevitch ir papasakoti apie bendruomenės veiklos ateitį.

Pagrindinės diskutuotos temos

Diskusijų metu Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje buvo pagerbti mirusieji bendruomenės nariai; kalbėta apie tolimesnę studentų galimybę studijuoti Lietuvoje ir Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Šiai temai skirtas ypatingas visų dalyvių dėmesys, nes yra labai svarbu, kad šiuolaikinis jaunimas siektų ir turėtų galimybes mokytis lietuvių kalbos. Daugelis Pietų Amerikos lietuvių organizacijų atstovų mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje, tapo vadovais ir turi patirties lietuviškos veiklos darbuose.

Kita tema – auganti krizė – lietuvių narkotikų gabenimo ,,mulai”. Taip pat buvo svarstomi ateities planai apie XVI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą (PALJS), kuris įvyks 2013 m. liepos 17–21 dienomis Sao Paulo, Brazilijoje.

Būtina pabrėžti, kad suvažiavimas rengiamas Pasaulio jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias atvyks jaunimas iš Lietuvos (apie 100 dalyvių). Pasaulio jaunimo dienos vyks 2013 m. liepos 22–28 dienomis Rio de Janeiro mieste, kartu su Popiežiumi ir jaunimu iš viso pasaulio.

Taip pat buvo skatinamas Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės dalyvavimas Pasaulio Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavimuose, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimuose ir jaunimo XIV Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, vyksiančiame Jungtinėje Karalystėje.

Aptarta dar viena labai svarbi tema – Lietuvos Respublikos ambasados Argentinoje uždarymas. Argentinos lietuviai teigia apgailestaujantys dėl tokio Lietuvos valdžios sprendimo ir pabrėžia, kad ši netektis stipriai paveiks lietuviškų draugijų veiklą ir nuotaikas.

Suteikta informacija apie Lietuvių dainų šventę „Čia – mano namai”, kuri įvyks 2014 m. Lietuvoje.

Buvo diskutuojama Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimų, kurie vyktų kiekvienais metais Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje, galimybė ir siekiamybė. Suvažiavimų tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti su visomis Lietuvių Bendruomenėmis, išlaikyti lietuvybę, skleisti ir skelbti Lietuvos vardą Pietų Amerikoje.
Generalinė konsulė Sao Paulo Laura Guobužaitė, jos patarėjas Andrius Pauga (pirmas iš k.), Juan Kalvelis ir prelatas Edmundas Putrimas.   


Susitikimas su Urugvajaus Lietuvių Bendruomenės (ULB) atstovais.
Susitikimas su Brazilijoss Lietuvių Bendruomenės atstovais.