JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas.         Algirdo Grybo nuotraukos

Ką nuveikė New York lietuviai?

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas

Arūnas Tirkšliūnas

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas įvyko balandžio 21 dieną. Dalyviai, tuoj po rytmetinių pamaldų Apreiškimo bažnyčioje, rinkosi į parapijos salę, kur prieš susirinkimą galėjo lengvai užkąsti. Susirinkimą pradėjo ir vedė apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys. Buvusiai ilgametei Brooklyn-Queens apylinkės pirmininkei Vidai Jankauskienei buvo padėkota už pasiaukojantį darbą suburiant žmones į įvairiausius bendruomenės renginius ir įteikta gėlių. Protokolą apie pereitų metų susirinkimą perskaitė Monika Kungienė. Protokolo aprašymui prieštaraujančių nebuvo. Susirinkimą tęsė pirmininkė Rasa Sprindys. Ji išvardino apylinkės valdybos parengtus projektus, suorganizuotus susitikimus bei kultūrinius renginius.

Štai keletas svarbiausiųjų:

• 2012-jų metų birželį drauge su New York apygarda surengtas Gedulo ir Vilties dienos minėjimas.

• Pernai vasarą Boston vykusiai šokių šventei skirta lėšų iš dalies paremti šokėjų nuvykimą į šventę. Apie įvykusią šventę sulaukta šiltų žodžių ir puikių atsiliepimų.

• Atlanta vyko JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos sesija, kurioje 3 metams buvo išrinkta ir naujoji Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Brooklyn-Queens apylinkę atstovavo pirmininkė Rasa.

• 2012-ųjų rudenį drauge su Manhattan apylinke buvo surengta naujo vaidybinio lietuviško filmo „Tadas Blinda. Pradžia” peržiūra. Į ją sugužėjo gražus būrelis įvairaus amžiaus žiūrovų, tarp kurių buvo ir daug nematyto lietuvių jaunimo, pirmą kartą atvykusio į mūsų renginį. Labai svarbu ir toliau tęsti panašias kultūrines programas, pritraukti ir išjudinti kuo daugiau iki šiol pasyviai į lietuvišką veiklą žiūrinčio jaunimo.

• Vėlyvą rudenį iškilaus dvasininko, poeto, mokslininko Jono Mačiulio-Maironio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui skirtą koncertą rengė Lietuvos generalinis konsulatas New York drauge su keletu lietuviškų organizacijų – JAV LB New York apygardos vadovybe, Manhattan ir Brooklyn-Queens apylinkėmis. Koncertas vyko Manhattan „Salmangundi” salėje. Jo metu garsaus lietuvių kompozitoriaus, dirigento, muzikos pedagogo Jono Švedo anūkė Jūratė Švedaitė atliko Maironio eilėraščių pagrindu sukurtas dainas, o Kauno Valstybinio dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas vedė labai įdomų pokalbį „Maironis ir teatras: jo įtaka ir palikimas Lietuvos teatrui”. Koncertas visapusiškai pavyko ne tik kaip puikus kultūrinis renginys, bet atnešė ir pelno jį surengusioms New York lietuviškoms organizacijoms.

• Mūsų apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys pernai rudenį buvo nuvykusi pasveikinti naujai susikūrusią Rytinio Long Island Lietuvių Bendruomenę, pažiūrėjo Maironio metinėms skirtą šios bendruomenės suruoštą programą.

• Brooklyn-Queens apylinkė drauge su skautais piniginėmis aukomis parėmė praėjusiais metasi lapkričio pradžioje nuo nuožmios audros ,,Sandy” nukentėjusias lietuvių šeimas. Ačiū skautams, kurie padėjo surinkti įvairių buities reikmenų, drabužių, kad pagelbėtų nukentėjusiems žmonėms.

• Šių metų sausį Brooklyn-Queens apylinkės valdyba surengė ir vedė Sausio 13-osios minėjimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte, ir JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. Maironio mokyklos auklėtiniai, prisimindami žuvusiuosius, perskaitė gražius Justino Marcinkevičiaus eilėraščius.

• Puikiai atšventėme Vasario 16-ąją: meninę programą atliko pietinio-centrinio New Jersey tautinių šokių grupė „Viesulas”, grojo vilniečio saksofonisto ir kompozitoriaus Kęstučio Vaiginio suburtas tarptautinis ,,Jazz kvartetas”. Į šį renginį atvyko daug žiūrovų, o visa šventė buvo surengta bendromis New York apygardos Brooklyn-Queens, Manhattan ir Rytinio Long Island apylinkių vadovybės, generalinio konsulato ir Tautos Fondo pastango-mis.

• Kovo mėnesį paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę – Kovo 11-ąją. Ją pradėjome šv. Mišiomis, o šventę tęsėme Apreiškimo parapijos apatinėje salėje.

• Šią vasarą minėsime Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-tąsias metines, kurias ruošime drauge su Lietuvos generaliniu konsulatu New York, New York apygardos vadovybe, JAV LB Manhattan ir Rytinio Long Island apylinkių bendruomene.

Po pirmininkės Rasos ataskaitos, su apylinkės finansine padėtimi supažindino iždininkė Josephina Senken, o audito išvadas perskaitė revizijos komisijos pirmininkas Kęstutis Bileris. Nors išlaidų per metus būta kiek daugiau, nei surinkta pajamų, tačiau Brooklyn-Queens apylinkės bendras finansinis stovis išliko teigiamas, o renginių ir nuveiktų darbų gausa rodo, kad apylinkė ir toliau sėkmingai gyvuoja.

Tiesa, daugelis renginių sėkmingai pavyko dėl glaudaus bendradarbiavimo su JAV LB Manhattan apylinkės valdyba ir su JAV LB New York apygardos vadovybe. Todėl kilo mintis apjungti Manhattan ir Brooklyn-Queens apylinkes į vieną New York miesto apylinkę, kad bendromis jėgomis, nekartojant vienas kito pastangų, būtų galima darbuotis New York miesto lietuvių labui. Prasidėjo svarstymai: kuo skiriasi dabartinės Brooklyn-Queens ir Manhattan apylinkių veikla, ar tikslinga jas apjungti į vieną. Iš salės pasigirdo pastabų, kad Manhattan yra toli, ten sunku nuvažiuoti automobiliais; kad labai brangus automobilių pastatymas Manhattan gatvėse, o kelionės visuomeniniu transportu esą labai tolimos ir užtruksią per daug laiko. Ramiai apmąsčius ir aptarus prieita išvados, kad miesto rajonai yra pasiekiami be ypatingų sunkumų, nes New York gerai išvystytas visuomeninis transportas. O renginiai bus organizuojami tiek Brooklyn-Queens, tiek ir Manhattan apylinkėse, atsižvelgiant į numatomą dalyvių skaičių, renginio laiką, amžių ir kitas aplinkybes. Bus ieškoma tinkamiausio sprendimo, kad būtų geriausiai patenkinami visų dalyvių poreikiai. Po aptarimo buvo nutarta balsuoti – kas iš Brooklyn-Queens susirinkimo dalyvių pasisako už apylinkių sujungimą, o kas griežtai tam prieštarauja. Išskyrus keletą išreikštų pastabų, visi dalyviai palaikė bendros apylinkės idėją, tik nutarta palaukti New York apygardos metinio susirinkimo, įvyksiančio birželio 1 d. Jame ir bus aptartos visos susijungimo detalės ir galimybės. Iki to laiko nuspręsta nekeisti esamos Brooklyn-Queens apylinkės valdybos sudėties, paliekant visus valdybos narius esamose pareigose.

Baigiant susirinkimą visi draugiškai sugiedojome „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, o Vidai Jankauskienei vadovaujant, dar sudainavome kelias smagias lietuviškas dainas.


Rasa Savičiūtė-Sprindys.


Protokolą skaito Monika Kungienė.