golf

Pirmą vietą praėjusiais metais laimėjusi komanda (iš k. į d.): Algis Rugienius, Howie Ludwig, John Ratkovich ir Frank Batistich. Jie keturi važiavo į ,,Liberty Mutual National Finals” Pinehurst, North Carolina.

Prasideda golfo sezonas ir varžybos

LIŪDA RUGIENIENĖ

Atgimstantis pavasaris vilioja visus laukan, o ypač golfo žaidėjus, kurie, dar orui neatšilus, planuoja įvairius draugiškus susitikimus ir ypač anksti pradeda planuoti varžybas.

Šiemet Pasaulio lietuvių centras Lemont birželio 25 dieną, šeštadienį, rengia Golfo turnyrą Old Oak Country klube Homer Glen, IL. Varžybų pagrindinis rėmėjas – amerikiečių bendrovė ,,Liberty Mutual”, o varžybas globoti mielai sutiko golfo laukų savininkai lietuviai Alė ir Algis Lieponiai.
Varžybos yra organizuojamos taip, kad kiekvienam žaidėjui būtų smagu žaisti, todėl bus naudojamas ,,scramble” formatas. Ko jau ko, o dovanų tikrai netrūks. Jau registruojantis starto aikštelėje kiekvienas žaidėjas gaus po dešimt dovanų.

,,Liberty Mutual” varžybose pirmą vietą nugalėjusios komandos laukia kelionė į Pinehurst, North Carolina, kuri įvyks kitais metais kovo 7–11 dienomis. Ten dalyvaus 100 šių metų golfo laimėtojų, suvažiuosiančių iš visų Jungtinių Amerikos Valstijų. Pernai ,,Liberty Mutual” Lietuvių Fondo ir Pasaulio lietuvių centro kartu rengtam turnyrui paskyrė dvi pirmos vietos premijas, nes dvi komandos po 60 smūgių užbaigė 18 duobučių.

Nestigs ir kitokių premijų, kurių numatyta net 13. Bus apdovanoti tiesiausiai, toliausiai ir arčiausiai kamuoliuką numušę žaidėjai. Planuojamos ir linksmesnio pobūdžio varžybos kaip ,,Pono koldūno”. Pernai koldūno mušimo varžybos ypač pasisekė, mat vienas amerikietis stengėsi koldūnus mušti tol, kol pagaliau laimėjo. Kadangi verslininkai šioms žaidynėms paaukoja įvairaus maisto (galima bus paskanauti ir lietuviško), bus apdovanotas ir daugiausiai svorio pridėjęs žaidėjas, kartu nepamirštas ir gražiausiai apsirengęs.

Varžyboms rengti komitetą sudaro didžiulis 16 asmenų komitetas: pirm. Linas Gylys, Robertas Blinstrubas, Linas Čepelė, Dainius Dumbrys, Medardas Karalius, Linas Kastys, Algis Lieponis, Paulius Majauskas, Jurgis Riškus, Algis Rugienius, Daiva Rugieniūtė, dr. Vytas Saulis, Andrius Stankus, Pijus V. Stončius, Sigitas Vaznelis ir Artūras Žylys. Komitetas buria ir gausią grupę savanorių, kurie ir kurios padės varžybas vesti. Nemažai pastangų skiriama surasti rėmėjus. Jų prašoma paaukoti ar tai maisto, ar gėrimų, ar dovanų tyliajam aukcionui.

Norintys varžybose dalyvauti žaidėjai prašomi kreiptis į Daivą Rugieniūtę tel. (949) 7352779 arba rašyti el. paštu: corpgolf@flash.net. Daugiau informacijos ir užsiregistruoti galima internete: www.lithuaniangolf.com.

Vis sunkiau ir sunkiau darosi išlaikyti lietuvybei skirtus centrus. Kai kuriuose miestuose jie jau visiškai išnyko ar pradeda nykti. Reikia džiaugtis, kad Lemont labai aktyviai veikia jaunesnioji lietuvių karta, kuri ne tik naudojasi PLC, bet ir rūpinasi Centro ateitimi. Belieka tik palinkėti gerų ir smagių varžybų. Varžybų pelnas yra skiriamas PLC paremti.

Liūda Rugienienė – pedagogė, skautė, JAV LB narė, buvusi Michigan apygardos pirmininkė, PLB atstovė, LR Seimo ir PLB komisijos narė. 
 

golf
Žaidėjai:
Patrick McCarthy, Rasa McCarthy, Lina Žlioba, ir Aras Žlioba

golf
Žaidėjai: Louis Stankaitis, Andrius Rasutis, Paul Jozaitis ir Rūta Rasutis.