daina
Kur stovyklaus jaunimas?


KĘSTUTIS JEČIUS

Kur šiais metais stovyklaus lietuvių jaunimas? Daugiau negu viename išeivijos leidinyje rašyta apie lietuviškas jaunimo stovyklavietes, svarstyta, kodėl jos reikalingos lietuvybės išlaikymui. Verta pakartoti prof. Romualdo Kriaučiūno žodžius: „Jaunimo stovyklos yra viena iš svarbiausių lietuvybės ugdymo ir išlaikymo priemonių. Jos sudaro jaunuoliams sąlygas pabūti tarp bendramečių lietuvių, pagyventi lietuviška nuotaika ir susipažinti su pagrindinėmis lietuvių tautos vertybėmis.” Be to, atėjus laikui, iš užmegztų pažinčių neretai susikuria lietuviškos šeimos.

JAV yra keturios lietuviams priklausančios stovyklavietės. Kanada turi vieną. Dar kartą susipažinkime su jomis.

Dainava įsikūrusi Michigan valstijoje apie valandą į vakarus nuo Detroit miesto. Ji priklauso Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijai, tačiau ją sėkmingai administruoja atskiros lietuvių korporacijos. Daugiausia Dainava naudojasi ateitininkai, tačiau joje stovyklauja ir Detroit skautai. Dainavoje susirenka ir kitos lietuviškos ir amerikietiškos organizacijos.

Neringa yra Vermont valstijoje, kelios valandos į šiaurės vakarus nuo Boston miesto. Ši stovyklavietė priklauso Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos vienuolijai. Čia stovyklauja JAV rytinio pakraščio jaunimas.

Rakas yra įsikūręs šiaurės vakarų Michigan valstijoje, maždaug apie 6 valandas nuo Čikagos. Šią stovyklavietę skautams padovanojo a. a. vaistininkas Pranas Rakas. Dabar stovyklavietė priklauso pelno nesiekiančiai bendrovei ,,Geležinis vilkas”. Paprastai čia stovyklauja Čikagos skautai. Kartu su jais dažnai ten stovyklauja Cleveland ir Detroit skautai. Rake buvo surengtos Lietuvių skautų sąjungos (LSS) jubiliejinės ir tautinės stovyklos. 1968 metais ten stovyklavo per 1,300 stovyklautojų. Su savaitgalio svečiais buvo aptarnauta per 3,000 asmenų.

Rambynas įsikūręs St. Bernardino kalnuose, California valstijoje, kelios valandos į rytus nuo Los Angeles. Ši stovyklavietė buvo nupirkta už Los Angeles lietuvių skautiškų šeimų ir lietuvių visuomenės surinktas lėšas. Ji priklauso LSS. Šią stovyklavietę administruoja Los Angeles skautų vadovai.

Rytinio JAV pakraščio ir Cleveland skautai iškylauja ir vasarą stovyklauja amerikiečių skautų (BSA) stovyklavietėse. Už paslaugas moka nuomą amerikiečiams. BSA stovyklavietėse yra ruošiamos LSS tautinės ir jubiliejinės stovyklos.

Los Angeles ateitininkai jau 50 metų kaip stovyklauja nuomodami įvairias amerikiečių stovyklavietes.

Stovyklauja ne tik ateitininkai ir skautai. Šeimų stovyklos yra ruošiamos Seattle, Washington valstijoje, ir kituose lietuvių telkiniuose.

Kanados skautai stovyklauja nuosavoje stovyklavietėje ,,Romuva”, kuri yra kelios valandos į šiaurę nuo Toronto miesto. Šią stovyklavietę nupirko Kanados skautų vadovai už savo lėšas ir visuomenės aukas. Pirmoji stovykla įvyko 1962 metais. Joje gali stovyklauti per 400 stovyklautojų.

* * *
Anglijos skautai stovyklauja Lietuvių sodyboje pietinėje Anglijoje, kelios valandos nuo London. Sodybą 1955 metais nupirko Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga (DBLS) ir Lietuvių namų bendrovė (LNB). Lietuvių sodyba yra vasarvietė, kurios kalnelyje kasmet nuo 1955 m. stovyklauja lietuviai skautai. Sodybos savininkė ir administratorė yra LNB. Skautai tą kalnelį prižiūri, gauna pirmenybę juo naudotis ir už tai nemoka jokio mokesčio.

Australijos skautai iškylauja ir stovyklauja Australijos skautų stovyklavietėse ar Australijos parkuose.

Nuosavos stovyklos neišsilaiko iš stovyklautojų mokesčių ar nuomų. Jos visados džiaugiasi mažesnėmis ar didesnėmis aukomis iš lietuvių visuomenės. Jas remia ir įvairūs fondai, ypač Lietuvių Fondas.

Lietuva. Deja, šiuo metu nei ateitininkai, nei skautai Lietuvoje nuosavų stovyklaviečių neturi. Ateitininkai stovyklauja neva jiems priklausančiuose Berčiūnuose, netoli Panevėžio. Gaila, bet Berčiūnai priklauso Panevėžio miestui ir į juos, be abejo, turi teisę ir kiti. Tai ateitininkams nepatogu.

Šiuo metu Lietuvos ateitininkai ir Lietuvos skautija siekia įsigyti nuosavas stovyklavietes. Tam yra įsteigtos atskiros organizacijos: ,,Ateitininkų šimtmečio stovykla” ir „Skautų žemės projektas”, kurios ieško tinkamos žemės stovyklavietiems ir tuo tikslu renka lėšas Lietuvoje ir JAV.

Manau, kad tiems, kuriems rūpi lietuvybės išlaikymas išeivijoje, ar tie, kurie nori paremti Lietuvos jaunimo lūkesčius, bet kokia savo auka nuramins sąžinės graužimą. Lietuviškas jaunimas jums sugiedos: ,,Ačiū, ačiū, ačiū” ir ,,Valio, valio, valio.”

stov

stov