Po koncerto Matulaičio slaugos namuose muzikantės su viešniomis. Iš k.: smuikininkė Liepa Ivanauskaitė, Dainora Kupčinskas, seselės: Paulė Savickaitė, Ignė Marijošiūtė, Margarita Bareikaitė, Liepos močiutė Gita Kupčinskienė ir akompaniatorė Aldona  Prapuolenytė. Aido K. nuotr.


Smuikininkė Liepa Matulaičio slaugos namuose

Kai matai besidžiaugiančius kitus, tai ir pats džiaugiesi! Tai įvyko balandžio 7 d., Atvelykio popietę, Švč. Mergelės  Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT, klausantis trylikametės smuikininkės Liepos Ivanauskaitės koncerto.

Jai akompanavo Aldona Prapuolenytė, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolijos narė-pagalbininkė (Associate Member), kuri jau 25-eri metai su jomis gyvena, meldžiasi ir dirba. Jos darbas – Matulaičio slaugos terapiniame skyriuje vesti religinius, informacinius, bet svarbiausia – muzikinius užsiėmimus,  kartu dainuoti, vesti įvairius pokalbius ir t. t. (Aldona Prapuolenytė – buvusi Kauno Juozo Gruodžio ir Linz konservatorijų studentė).

 Liepa Ivanauskaitė smuiku griežia nuo 5 metų. Atvelykio popietėje ji atliko įvairaus sudėtingumo kūrinius, griežė melodingas bei dinamiškas japonų ir europiečių kūrėjų (Shinichi, Suzuki, J. B. Lully, C. M. von Weber, J. Brahms, A. Dvorak ir J. S. Bach) kompozicijas. Griežė be natų, dramatiškai ir pasitikinčiai.

Susirinkusieji neužsnūdo, kaip jiems dažnai atsitinka klausant ramios fortepijono muzikos, lyrinių dainų ar rimtų pasakojimų. Liepos griežimas juos sužavėjo. Jie ne tik nesnaudė, bet gausiais plojimais palydėjo ir trumpiausią kūrinėlį. Koncerto pabaigoje abi muzikės buvo apdovanotos gėlėmis.  Matulaičio namų globėja bei Direktorių tarybos pirmininkė seselė Bernadeta Matukaitė  Matulaičio namų vardu pasveikino Liepą, padėkojo už koncertą  ir apdovanojo.

Gyventojai džiaugėsi smuiku atliekama muzika, o po to – gausiomis vaišėmis: ledais, saldainiais, pyragėliais, šiltais ir šaltais gėrimais. Į koncertą atvyko seserys iš centrinio vienuolyno, tarp kurių buvo  sesuo Ignė Marijošiūtė, vienuolijos seserų vyresnioji, kelias kadencijas buvusi Lietuvos ir Amerikos provincijų vyriausia vadovė, 29 metus vadovavusi Neringai ir atlikusi daug kitų įsipareigojimų.

Slaugomuosius seserys aptarnavo, vis pajuokaudamos,  besišypsodamos, mielai atnešdamos daugiau kavos ir ledų. Nė vienas nesiskubino „namo”, nesiskirstė, norėjo pabūti kartu. Guvesni klausinėjo apie Liepą – iš kur ji, kaip ji gali be gaidų atsiminti... Taip pat juos domino, iš kur atvyko seselės...

Liepos koncertas ir viešnių seselių buvimas tapo įsimintinu įvykiu slaugos namuose. Už tai joms labai ačiū.

Apie Liepą ir jos šeimą

Liepa yra labai aktyvi mergina. Ji ne tik griežia smuiku, bet ir skambina pianinu. Lanko šeštadieninę lituanistinę mokyklą, labai gerai mokosi amerikietiškoje, priklauso parapijos Katalikiško jaunimo būreliui. Žaidžia futbolą (europietišką), krepšinį ir sąžiningai lanko treniruotes! Žinoma, prie viso to prisideda jos mamytė Dainora! Vasaromis vyksta į Lietuvą, ją pažįsta ir myli. Be to, stovyklauja Neringoje, kurioje ir jos mama ne tik stovyklavo, bet 9 metus buvo vyriausios vadovės pavaduotoja. Šiuo metu Dainora, kaip diplomuota socialinė darbuotoja, (Social Worker) tarnauja J. Matulaičio slaugos namų gyventojams.

Liepos močiutė Gita Kupčinskienė yra aukštesnios mokyklos mokytoja ir administratorė. Prieš keletą metų ji atstovavo savo mokyklą Kinijoje! Gita taip pat yra buvusi Putnam seselių, kaip jos populiariai vadinamos „Immaculata”, stovykloje Putnam! Taigi, visos trys – anūkė, mama ir močiutė – yra seselių stovyklų „auklėtinės”. Visa Kupčinskų šeima yra ištikimi seselių rėmėjai, talkininkai. Gita – ilgalaikė seselių rėmėjų pirmininkė. Ji organizuoja koncertus Neringai paremti, metinius rėmėjų suvažiavimus, o liepos mėnesį, kai  seselių sodyboje vyksta gegužinė-piknikas (vienintelis lietuviškas Naujosios Anglijos lietuvių piknikas), Gita ir Aidas (aktyvūs Boston Lietuvių Bendruomenės nariai) Kupčinskai yra nepamainomi talkininkai.

Gegužinė ir neringiečių programa

Vis daugiau naujų veidų pasirodo Neringoje ir piknike. Neringoje – jaunesni, o piknike – vyresni. Kad jų būtų dar daugiau, būtų dar linksmiau!

Tad kviečiame atvažiuoti  11 val. r. į sekmadienio šv. Mišias. Jos vyksta aikštėje,  išklotoje žaliu kilimu ir apsuptoje plačiais, šešėlį metančiais, ąžuolais bei aukštomis pušimis. Neringiečių giesmės su liaudies instrumentų palyda paliečia širdį, o iš altoriaus sklindanti šv. Mišių paslaptis prakalbina tikinčiojo sielą. Daugeliui tai – viena įsimintiniausių pikniko akimirkų.

Po šv. Mišių laukia pietūs: kugelis, rūgštus pienas ir kiti skanumynai. Užkandę pikniko dalyviai vaikštinėja, susitinka su seniai matytais bičiuliais, lanko ALK’os muziejų, Mindaugo pilį, Dangaus Vartų kapinaites. Galima nuvažiuoti ir į Matulaičio slaugos namus. Jie yra praplėsti, atnaujinti ir vieninteliai Amerikoje slaugos namai, kur šv. Mišios atnašaujamos lietuvių kalba ir visi gyventojai tarpusavyje kalba lietuviškai.

3 val. p. p. prasideda neringiečių pasirodymas. Visi grįžta į žaliu kilimu išklotą aikštę, kurioje prasideda stovyklautojų programa. Ją atlieka iš Lietuvos atvykę dainininkai, šokėjai ir muzikantai, susiskirstę grupėmis pagal amžių, tautiniais drabužiais pasipuošę... Visi – basi. Vieni linksmi, kiti – susirūpinę, kad pataikytų į taktą, skraido minkštoje žolėje. Stabteli, padainuoja, vaidina ir vėl šoka. Ant jų kaktų  pasirodo net prakaito lašai, o saulės spindulių apšviesti, jie sužiba kaip dideli brangakmeniai...

Žiūrovai ploja, šaukia valio ir bravo. Gal ne vienas pagalvoja, kad tai – mūsų ateitis? Tikėkime, vilkimės, kad dalis jų paseks Liepos ir jos tėvų Kupčinskų bei panašių šeimų pavyzdžiu. Siųs savo jaunimą į šeštadienines lituanistines mokyklas, Neringos, Dainavos, Rako stovyklas, ateitininkų ir skautų organizacijas. Ir patys įsijungs į Lietuvių Bendruomenių veiklą. Jei viso to nebus – kažin ar dar ilgai džiaugsimės Neringos ir kitų stovyklų jaunimo pasirodymais, kuriuose visuomet vyrauja lietuvių liaudies dainos ir šokiai.

Pikniko programa baigiama Lietuvos himnu ir mūsų trispalvės nuleidimu.

P. S. Pikniko metu vyksta turtinga loterija. Viena iš dovanų – „Šimkus Ins. Co” kelionė į Lietuvą.

Matulaičio namų korespondentėSmuikininkė Liepa Ivanauskaitė ir akompaniatorė Aldona Prapuolenytė.


2012 m. gegužinės pabaigoje seselės su grupe Neringos stovyklautojų. Stovi pirma iš k. seselė Laimutė, sėdi iš k.: seselės Paulė, Palmira, Bernadeta, Eugenija ir vyresnioji sesuo Ignė.