LAWWAA
LAWWAA
Grupė jubiliejinės parodos ,,LAWAA– 40” dalyvių ir svečių. Jono Kuprio nuotraukos

Lietuvių dailininkių šventė
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

LAIMA APANAVIČIENĖ

„Gyvenimas prasideda po keturiasdešimties”, – tvirtina šią ribą peržengusieji. Atvykę į Amerikos lietuvių moterų dailininkių draugijos (Lithuanian American Women Artists Association – LAWAA) 40-mečiui skirtą parodą, tuo įsitikinome. Dailininkės moterys savo Draugijos 40-metį pasitiko gražia, brandžia paroda. 22 širdimi jaunos, įvairaus amžiaus, skirtingų gyvenimo patirčių dailininkės Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rodo savo darbus.

Lygiai prieš 40 metų – 1972-aisiais – šią Draugiją subūrė Vanda Kanytė-Balukienė su bendramintėmis. Moterys, susibūrusios draugėn, pasiryžo kartu ruošti parodas, vystyti meninę veiklą ne tik lietuviškose, bet ir amerikietiškose erdvėse. Per 4 veiklos dešimtmečius suruošta ne viena paroda. Savo darbus jos rodė Vanderpoel galerijoje, Beverly Arts Center, Hyde Park Art Center, Barat College, University Club of Chicago, Gary Arts League, Mitchel Art Museum, Chicago Press Club, Evanston Art Center galerijose, na ir, žinoma, lietuviškose erdvėse. Dailininkes sujungusi lietuviška kilmė tik padėjo joms dirbti savo srityse, kurti savito braižo darbus. Ne vienas meno mylėtojas prisimena ruoštas šios Draugijos parodas. Per 40 metų draugijos sąraše keitėsi dalyvių pavardės (vienos jau iškeliavo Amžinybėn, narėmis tapo iš Lietuvos atvažiavusios ar jau Amerikoje gimusios dailininkės), tačiau moterys buvo drauge, kartu ruošė parodas, jautriai puoselėjo tradicijas, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vyresniosios kartos dalyvės savo darbais sugrįžo į Lietuvą.

Jubiliejinę parodą atidarė Draugijos pirmininkė Marija Meškauskaitė, dalyves pasveikino ir apie parodą kalbėjo šios parodos kuratorė Daiva Karužaitė. Įdomus sutapimas – Čikagoje parodos atidarymo metu kaip tik viešėjo Jolanta Bernotaitytė, dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos doktorantė, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir Lituanistinio tyrimo ir studijų centro archyvuose rinkusi medžiagą daktaro disertacijai ,,Lietuvių dailės reprezentacija JAV XX a. 6–9 dešimtmečiuose”. Ji susirinkusiems trumpai papasakojo ir LAWAA istoriją.

Žiūrovų akis traukė batikos, tapybos, porceliano, tekstilės, grafikos ir fotografijos darbai. Šventinė paroda sutraukė ne tik Čikagos ir jos apylinkių dailininkes. Meno mylėtojai galėjo gėrėtis dailininkių, gyvenančių California, Indiana, Massachusetts valstijose, darbais.

Vyresniosios kartos dailininkių – tapytojų Vandos Aleknienės, Onos Čepelės darbai traukė savo branda, koloritu, Zitos Sodeikienės koliažai – savo filosofija, Veronikos Švabienės – lietuviškumu. Iš tolo galėjai atpažinti Giedrės Žumbakienės braižą.

Julie Kasniūnienės, Daivos Karužaitės, Danguolės Stončiūtės-Kuolienės, Lauros Lapinskas, Laimos Švabaitės-Petrulis, Rasos Sutkus darbai į parodą atėjusį žiūrovą įtikino, kad tai jau subrendusios, savitos menininkės, kurių braižą, lietuvių dailininkių kūryba besidomintis meno mylėtojas skiria iš tolo.

Draugijoje nemaža grupė autorių, meno mokslus baigusių Lietuvoje. Tai Ina Čygaitė-Nicewander, Danutė Turlaitė, Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr, Sonata Kazimieraitienė, Irena Šaparnienė, Nora Aušrienė, Saulė Piktys. Visos jos jau ne vienerius metus dalyvauja Draugijos veikloje ir rodo savo darbus jos ruošiamose parodose.

Negali nedžiuginti ir tai, kad Draugijos narėmis tampa dar visai jaunos menininkės. Parodoje matome Vaivos Rimeika, Gintos Sutkutės, aktyviai įsijungusių į Draugijos narių gretas, darbus.

Tekstilės darbus pristato dvi autorės – Ada Sutkuvienė ir Irena Šaparnienė. Abiejų braižas ir technika, stilius visiškai skirtingi, tačiau ir vienos, ir kitos darbai traukia žvilgsnį savo aukštu atlikimo lygiu.

O kokia skirtinga dailininkių pristatoma keramika! Palei sieną ,,plaukia” S. Kazimieraitienės laivai, ,,taškydami” ant sienos baltus purslus, o viduryje galerijos išsirikiavusios grakščios N. Aušrienės vazos.

Marija Ambrozaitienė šį kartą žiūrovams pristatė fotografijos meną.

Nors ir susibūrusios vienoje Draugijoje, kiekviena dailininkė save išreiškia skirtingai ir savitai. Vienos jau seniai turi nusistovėjusį braižą pasirinktoje technikoje, o kitos vis dar keičiasi, ieško, kaskart žiūrovui pateikdamos ką nors nauja, nematyta. Dar kitos tik pradeda rodyti savo meninius sugebėjimus.

Suruošta ne tik paroda, bet ir išleistas spalvingas 40-mečio parodos katalogas, prasidedantis Laimos Zubovienės įvadiniu straipsniu. Jame pristatyta kiekviena parodoje dalyvaujanti autorė – kiekvienai skirtas vienas puslapis, kuriame telpa trumpa kūrėjos biografija, asmeninė ir dailininkės darbo nuotraukos. Gaila, kad leidinukas išleistas tik anglų kalba. Vis tik – tai lietuvių dailininkių draugija, gal būtų buvę gerai nors santrumpą parašyti lietuvių kalba.

Nemačiusiems parodos siūlau joje apsilankyti. Paroda Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) tęsis iki rugpjūčio 31 d. Muziejus dirba kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

LAWWAA

Iš kairės: Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja Rita Janz, parodos kuratorė Daiva Karužaitė ir dabartinė LAWAA pirmininkė Marija Meškauskaitė prieš parodos atidarymą.

LAWWAA
Dailininkė Magdalena Stankūnienė (k.) ir dailės istorikė Jolanta Bernotaitytė.

LAWWAA

LAWWAA

LAWWAA
LAWWAA